content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
E-diarium

Tillbaka


Ärende


Diarienummer SSM2011-1483
Ärendemening TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Remiss - Förfrågan från Nacka Tingsrätt om behov av komplettering avseende Svensk kärnbränslehanterings (SKBs) ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall
I/U-datum 2011-04-07
Ärendepart Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2013-10-25
Kontakt registrator@ssm.se
 
Handlingar i ärendet
 
Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Remiss - Förfrågan om behov av komplettering avseende Svensk kärnbränslehanterings (SKBs) ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall 2011-04-07 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
M 1333-11 Ej publicerat
Förfrågan från Nacka tingsrätt med komplettering av SR-site 2011-09-12 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
Ej publicerat
Underrättelse från Nacka Tingsrätt. Reviderad tidplan 2011-09-14 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
Ej publicerat
Tidplan för handläggning av mål M 1333-11 2011-04-07 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
Ej publicerat
Nacka Tingsrätt Dagbok mål 1333-11 2011-05-02 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
Ej publicerat
Underrättelse - Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2011-11-16 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
M 1333-11 Ej publicerat
Protokoll angående MKG:s och Naturskyddsföreningens begäran om förlängt anstånd med yttrande 2011-11-22 Inkommande Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
M 1333-11 Ej publicerat
SSMs yttrande angående kompletteringsbehov Missiv 2012-10-29 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Bilaga 1 Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarssystemet 2012-10-29 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Bilaga 2 Kompletteringsbehov inom granskningsområde inkapslingsanläggningen och Clab (Clink) 2012-10-29 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Bilaga 3 Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarsanläggningen 2012-10-29 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Bilaga 4 Kompletteringsbehov inom granskningsområde långsiktig strålsäkerhet 2012-10-29 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Bilaga 5 lista över remissinstanser 2012-10-29 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
För kännedom - Yttrande om kompletteringar som SKB lämnat till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 2013-10-23 Inkommande Länsstyrelsen i Uppsala län 555-3463-12 Ej publicerat
Senast uppdaterad/granskad 2011-05-10