content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Frågor och svar

Frågor och svar

[Webbsidor] 1. Om det är geologiskt möjligt, skulle det då finnas hinder eller risker med att förlägga slutförvaret nära ett tätbebyggt område?   [Fråga & svar]
Nej, i princip finns det inga avgörande hinder, men det är mindre lämpligt. Riskerna med ett slutförvar är mindre än riskerna med ett kärnkraftverk. Någon härdsmälta kan inte ske och överhuvudtaget ska slutförvaret bli så säkert att det ...
[Webbsidor] 2. Vad händer om radioaktiva ämnen från slutförvaret når markytan?   [Fråga & svar]
Om ett slutförvar läcker ut radioaktiva ämnen så fastnar en del i berget intill kapslarna. Andra ämnen följer med grundvattnet men fördröjs av att de tidvis fastnar vid sprickväggarna längs vattnets väg till markytan. Några ämnen följer ...
[Webbsidor] 3. Finns det sprickfritt berg?   [Fråga & svar]
Nej, allt berg innehåller sprickor, men sprickorna har sinsemellan mycket olika egenskaper. Vissa sprickor leder mycket vatten medan andra är nästan täta. Vissa sprickor är långa och genomgående och kan därför försämra bergets hållfasthet. ...
[Webbsidor] 4. Vad händer med slutförvaret vid en ny istid?   [Fråga & svar]
Under de kommande hundra tusen åren räknar man med tre nedisningar. Den första anses nå sin största utbredning om cirka 5 000 år och då täcka de inre delarna av Norrland. Den andra, om cirka 20 000 år, väntas täcka hela Norden norr om linjen ...
[Webbsidor] 5. Vad berodde Tjernobylolyckan på?   [Fråga & svar]
Den 26 april 1986 pågick ett experiment i en av Tjernobyls reaktorer. På grund av ett felgrepp av operatörerna - flera nödsystem var urkopplade - och svagheter i konstruktionen "skenade" reaktorn. Effekten steg med mer än 100 gånger på några ...
[Webbsidor] 6. Hur stor del av elproduktionen i Sverige kommer från kärnkraft?   [Fråga & svar]
Elsystemet i Sverige baseras i huvudsak på två produktionskällor, vattenkraft och kärnkraft. Under perioden 1997-2007 svarade kärnkraften för mellan 38,6 och 50,4 procent av den svenska elproduktionen. De största kärnkraftsreaktorerna står ...
[Webbsidor] 7. Vad innebär en härdsmälta?   [Fråga & svar]
En härdsmälta innebär att uranet blir så varmt att hela reaktorhärden havererar och smälter till en glödande, starkt radioaktiv massa och lägger sig på botten i reaktorinneslutningen. Det skulle kunna hända om effekten blir för hög eller ...
[Webbsidor] 8. Hur lång är kapslarnas livslängd?   [Fråga & svar]
Kapselns livslängd är beroende av bland annat: Vilket material den är tillverkad av. Hur den är tillverkad. Den kemiska sammansättningen hos det grundvatten som omger den. Eventuella rörelser i berget. För kapslar av koppar eller av koppar med ...
[Webbsidor] 9. Vem svarar på allmänhetens frågor?   [Fråga & svar]
Använt kärnbränsle och slutförvaring av detta omfattar många tekniska frågor som kan vara svåra att förstå. Allmänheten har rätt att få svar på dessa frågor. Likaså är det ett krav att svaren ska vara utformade på ett begripligt sätt. ...
[Webbsidor] 10. Vad är MKB?   [Fråga & svar]
MKB står för miljökonsekvensbeskrivning. Det viktigaste syftet med en MKB är att, innan beslut fattas, identifiera vilka effekter slutförvaret kan få på människors hälsa och på miljön. Ett annat syfte är att de som kan beröras av ett slutförvar ...
Sök Frågor & svar