content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Frågor och svar

Frågor och svar

[Webbsidor] 1. Om det är geologiskt möjligt, skulle det då finnas hinder eller risker med att förlägga slutförvaret nära ett tätbebyggt område?   [Fråga & svar]
Nej, i princip finns det inga avgörande hinder, men det är mindre lämpligt. Riskerna med ett slutförvar är mindre än riskerna med ett kärnkraftverk. Någon härdsmälta kan inte ske och överhuvudtaget ska slutförvaret bli så säkert att det ...
[Webbsidor] 2. Finns det risker vid inkapslingen?   [Fråga & svar]
Ja, men hanteringen och riskerna är av samma karaktär som i vissa anläggningar som redan är i drift, exempelvis anläggningen för mellanlagring av använt kärnbränsle, Clab, och utländska anläggningar för upparbetning av använt kärnbränsle. ...
[Webbsidor] 3. Hur hanteras det använda kärnbränslet?   [Fråga & svar]
Det använda kärnbränslet hanteras under vatten i reaktorerna och bränslebassängerna med hjälp av fjärrstyrd utrustning
[Webbsidor] 4. Vad gör man i Äspölaboratoriet?   [Fråga & svar]
På Äspö utanför Oskarshamn bedriver Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, forskning och fältförsök i ett berglaboratorium som började byggas 1990. Syftet med laboratoriet är att utveckla KBS-3-metoden. Man har borrat och sprängt en 3 600 ...
[Webbsidor] 5. Vad händer om radioaktiva ämnen från slutförvaret når markytan?   [Fråga & svar]
Om ett slutförvar läcker ut radioaktiva ämnen så fastnar en del i berget intill kapslarna. Andra ämnen följer med grundvattnet men fördröjs av att de tidvis fastnar vid sprickväggarna längs vattnets väg till markytan. Några ämnen följer ...
[Webbsidor] 6. Finns det sprickfritt berg?   [Fråga & svar]
Nej, allt berg innehåller sprickor, men sprickorna har sinsemellan mycket olika egenskaper. Vissa sprickor leder mycket vatten medan andra är nästan täta. Vissa sprickor är långa och genomgående och kan därför försämra bergets hållfasthet. ...
[Webbsidor] 7. Vad händer med slutförvaret vid en ny istid?   [Fråga & svar]
Under de kommande hundra tusen åren räknar man med tre nedisningar. Den första anses nå sin största utbredning om cirka 5 000 år och då täcka de inre delarna av Norrland. Den andra, om cirka 20 000 år, väntas täcka hela Norden norr om linjen ...
[Webbsidor] 8. Hur säkra är transporter av använt kärnbränsle?   [Fråga & svar]
Myndigheterna accepterar bara säkra transporter. Redan i dag sker omfattande transporter av använt kärnbränsle. Använt kärnbränsle transporteras från kärnkraftverken till mellanlagret Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk, ombord på det specialbyggda ...
[Webbsidor] 9. Vad berodde Tjernobylolyckan på?   [Fråga & svar]
Den 26 april 1986 pågick ett experiment i en av Tjernobyls reaktorer. På grund av ett felgrepp av operatörerna - flera nödsystem var urkopplade - och svagheter i konstruktionen "skenade" reaktorn. Effekten steg med mer än 100 gånger på några ...
[Webbsidor] 10. Hur stor del av elproduktionen i Sverige kommer från kärnkraft?   [Fråga & svar]
Elsystemet i Sverige baseras i huvudsak på två produktionskällor, vattenkraft och kärnkraft. Under perioden 1997-2007 svarade kärnkraften för mellan 38,6 och 50,4 procent av den svenska elproduktionen. De största kärnkraftsreaktorerna står ...
Sök Frågor & svar