content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Kontakt / Information om avgifter 2017

Information om avgifter 2017

Enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten ska tillståndshavare enligt strålskyddslagen betala årliga avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifterna är fastställda för 2017 och gäller från och med den 15 januari.

Den årliga avgiften tas ut första gången under kalenderåret efter att beslut om tillståndet har fattats. Det innebär vanligen att ingen avgift tas ut i samband med att SSM beviljar tillstånd. För tillstånd som beviljas för en kortare tidsperiod tas dock avgift ut i samband med att tillståndet beviljas.

För avgiftsuttaget gäller vidare:

  • Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning, eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt, ska en tilläggsavgift betalas med 1280 kronor per nedlagd arbetstimme.
  • Då ett tillstånd förnyas ska avgift erläggas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet.
  • Förhållanden som anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari 2017 ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.
  • Också för innehav av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt strålskyddslagen ska årliga avgifter betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Beslut att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, vilket innebär att en obetald avgiftsfaktura efter påminnelse skickas direkt till kronofogden.
  • Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften. En verksamhet med liten omfattning har av myndigheten inte bedömts utgöra särskilda skäl för nedsättning av avgiften.
  • Beslutet att bevilja tillstånd med vilket avgiftsskyldighet följer kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ur SFS 2008:463
Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Verksamhet

Avgift beräknas per

Avgift i kronor

Tillståndspliktiga lasrar eller laserpekare högst 30 mW

tillstånd

500

Laserpekare över 30 mW   tillstånd

8 400

Tillståndspliktiga lasrar

tillstånd

8 400

Torkning med mikrovågor tillstånd

8 400

Medicinsk röntgendiagnostik

generator

4 900

Odontologisk röntgendiagnostik

generator

1 900

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik

generator

2 700

Verksamhet med öppna strålkällor högst 100 MBq

 

1 000

Verksamhet med öppna strålkällor (högst 10 gigabecquerel)

laboratorium

3 100

Verksamhet med öppna strålkällor (över 10 gigabecquerel)

laboratorium

16 800

Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor (över 100 gigabecquerel)

utrustning

5 600

Acceleratoranläggningar

tillstånd

21 400

Radiografering

utrustning

2 500

Utrustning för analys, kontroll och övervakning

utrustning

1 000

Sluten strålkälla med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel

utrustning

1 000

Strålsterilisering

anläggning

24 000

Handel med strålkällor

tillstånd

6 100

Installation och underhåll av strålkällor

tillstånd

9 400

Verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning

tillstånd

1 000

Acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi

utrustning

12 100

Röntgenterapiutrustning för extern strålterapi

utrustning

4 100

Efterladdningsutrustningar för brachyterapi

utrustning

12 100

Annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel

tillstånd

18 200

Nuklearmedicin högst 100 gigabecquerel

tillstånd

74 000

Nuklearmedicin över 100 gigabecquerel

tillstånd

119 700

  Information om 2017 års avgifter för tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen


Senast uppdaterad/granskad 2017-01-12