content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Regler / Föreskrifter

Föreskrifter

Samtliga föreskrifter och allmänna råd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Om olika versioner av texten skulle förekomma är det alltid är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Alla föreskrifter presenteras i pdf-format.

SSMFS 2017:4 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:6) till 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
SSMFS 2017:3 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:7) om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare.
SSMFS 2017:2 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2017:1 Föreskrifter om ändring i och allmänna råd om tillämpningen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.
SSMFS2015:1 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:42) om prestanda-specifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagnostik.
SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus.
SSMFS 2014:3 Föreskrifter om ändring i och allmänna råd om tillämpningen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2014:2 Föreskrifter om beredskap vid kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2014:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.
SSMFS 2013:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2011:1) om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning.
SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. Har ersatt SSMFS 2008:36.
SSMFS 2012:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserat ljus. Har ersatts av SSMFS 2014:4.
SSMFS 2012:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska. Har ersatt SSMFS 2008:16. Vägledning till föreskrifterna
SSMFS 2012:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om bäringskikare, pejlkompasser och riktmedel som innehåller tritium. Har ersatt SSMFS 2008:46.
SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om torkning med mikrovågor. Har ersatt SSMFS 2008:41.
SSMFS 2011:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om naturligt förekommande radioaktivt material. Har ersatt SSMFS 2008:2.
SSMFS 2011:3 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2011:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning. Har ersatt SSMFS 2008:39. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2011:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning. Har ersatt SSMFS 2008:8.
SSMFS 2010:3 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor. Rättelseblad SSMFS 2010:2.
SSMFS 2010:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2008:52) om externa personer i verksamhet med joniserande strålning.
SSMFS 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle. Har ersatt SSMFS 2008:53.
SSMFS 2008:53 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall. Har ersatts av SSMFS 2009:1 
SSMFS 2008:52 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning.
SSMFS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning. Föreskriften finns översatt till engelska. Rättelseblad SSMFS 2008:51, bilaga 2.
SSMFS 2008:50 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall. Har ersatts av SSMFS 2010:2 
SSMFS 2008:49 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering.
SSMFS 2008:48 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hygieniska riktvärden för ultraviolett strålning.
SSMFS 2008:47 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne.
SSMFS 2008:46 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om bäringskikare och pejlkompasser försedda med tritiumljus. Har ersatts av SSMFS 2012:2.
SSMFS 2008:45 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha och använda vissa röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål, samt import, tillverkning och försäljning av sådana.
SSMFS 2008:44 Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne.
SSMFS 2008:43 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning.
SSMFS 2008:42 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagnostik. Har ersatts av SSMFS 2015:1.
SSMFS 2008:41 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om torkning med mikrovågor. Har ersatts av SSMFS 2012:1.
SSMFS 2008:40 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om användning av industriutrustningar som innehåller slutna strålkällor eller röntgenrör.
SSMFS 2008:39 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar. Har ersatts av SSMFS 2011:2
SSMFS 2008:38 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om arkivering vid kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2008:37 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. Har ersatts av SSMFS 2012:5
SSMFS 2008:35 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:34 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin.
SSMFS 2008:33 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinsk strålbehandling.
SSMFS 2008:32 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:31 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik.
SSMFS 2008:30 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen.
SSMFS 2008:29 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:28 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor.
SSMFS 2008:27 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor.
SSMFS 2008:26 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:25 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om radiografering.
SSMFS 2008:24 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar.
Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:22 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar. Ingår sedan den 1 november 2012 i SSMFS 2011:3.
SSMFS 2008:21 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall. Föreskriften finns översatt till engelska
SSMFS 2008:20 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik.
SSMFS 2008:19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar. Ingår sedan den 1 november 2012 i SSMFS 2011:3.
SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.
SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:16 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137. Har ersatts av SSMFS 2012:3.
SSMFS 2008:15 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar. Har ersatts av SSMFS 2014:2.
SSMFS 2008:14 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar. Har ersatts av SSMFS 2012:4.
SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2008:12 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar.
SSMFS 2008:11 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning.
SSMFS 2008:10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen.
SSMFS 2008:9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet. Föreskriften finns översatt till engelska.
SSMFS 2008:8 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning. Har ersatts av SSMFS 2011:1 
SSMFS 2008:7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare. Har ersatts av SSMFS 2017:3.
SSMFS 2008:6 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd till 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Har ersatts av SSMFS 2017:4.
SSMFS 2008:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att inneha och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik.
SSMFS 2008:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd av diagnostiskareferensnivåer inom nukleärmedicin.
SSMFS 2008:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontroll av kärnämne m. m.
SSMFS 2008:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om undantag från lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende hantering av naturligt förekommande material som innehåller kärnämne. Har ersatts av SSMFS 2011:4.
SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Föreskriften finns översatt till engelska.


Senast uppdaterad/granskad 2017-08-01