content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt

Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt

den 31 oktober 2012

Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna.  Det visar en analys som Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört på uppdrag av regeringen och som överlämnas i dag.

Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kärnkraftverken genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna.  Det visar en analys som Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört på uppdrag av regeringen.

– Det handlar dels om kraftbolagens åtgärder för att modernisera anläggningarna och genomföra förbättringar utifrån erfarenheterna från kärnkraftsolyckan i Fukushima och de efterföljande stresstesterna, dels om att bolagen behöver förstärka kontrollen och underhållet samt öka utbytet av komponenter när reaktorerna passerar 40-årsstrecket och därmed går in i så kallad långtidsdrift, säger Lars Skånberg, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den 1 januari 2005 trädde föreskrifter i kraft som slog fast vilka moderniseringar i säkerhetsförbättrande syfte som kraftbolagen måste genomföra för att kunna driva reaktorerna en längre tid framöver. Åtgärderna skulle vara helt genomförda under 2013 enligt de planer som då togs fram, men fram till den 30 juni 2012 har endast cirka 60 procent av dem genomförts. På de olika kärnkraftverken har man dock kommit olika långt med åtgärderna.

– Arbetet visade sig vara betydligt mer komplicerat och tidskrävande än vad kraftbolagen förutsåg då de tog fram sina åtgärdsplaner. Vi har därför intensifierat tillsynen och uppföljningen av bolagens arbete så att återstående åtgärder inte drar längre ut i tiden än vad som behövs för att de ska kunna genomföras på ett säkert sätt, säger Lars Skånberg.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer också att besluta om ytterligare säkerhetshöjande åtgärder som kraftbolagen behöver genomföra med anledning av kärnkraftsolyckan i Fukushima och de efterföljande stresstesterna. Myndigheten arbetar nu med att ta fram en nationell handlingsplan för dessa åtgärder.

Myndigheten kommer dessutom kräva att kraftbolagen ska ta fram och genomföra program för att förstärka kontroll och underhåll av komponenter och system i de reaktorer som bolagen planerar att driva längre än 40 år. När de svenska kärnkraftverken byggdes beräknades drifttiden till cirka 40 år. I dag är kärnkraftverken mellan 27 och 40 år gamla, och bolagen har meddelat att de vill driva kärnkraftverken i 50 till 60 år.

– Även om kraftbolagen har bytt ut många delar i kärnkraftverken under årens lopp är merparten vitala byggnadsstrukturer, anordningar och komponenter kvar i sitt grundutförande. Bolagens hantering av åldrande reaktorer blir därför centralt för en säker långtidsdrift, säger Lars Skånberg.

– Det kommer att krävas fortsatta åtgärder från kraftbolagen för att förbättra säkerheten, inte minst för att efterhand öka säkerhetsmarginalerna mot oförutsedda händelser som kan uppstå i de åldrande anläggningarna. Långtidsdrift förutsätter även att verken upprätthåller en god säkerhetskultur och att de utvecklar det fysiska skyddet, säger Lars Skånberg.
I regeringsrapporten har Strålsäkerhetsmyndighetens även analyserat sin egen tillsynsmodell.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har idag en fungerande modell för reglering och tillsyn inom reaktorsäkerhetsområdet. Men myndighetens regelverk behöver bli mer heltäckande utifrån internationell säkerhetsstandard, med bättre förutsägbarhet om kravens innebörd. Vi förbereder därför för en regelöversyn, säger Lars Skånberg.

Samtidigt som regelverket ses över kommer myndigheten att vidareutveckla strategier och angreppssätt för hur tillsynen ska bedrivas inom reaktorsäkerhetsområdet.

Ytterligare information: Lars Skånberg, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour, 08-799 40 20

Läs mer om myndighetens analys i den samlade rapporten och de tre delrapporterna

Bakgrund

Den 8 april 2010 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att redovisa en analys av den långsiktiga säkerhetsutvecklingen inom den svenska kärnkraften. Uppdraget omfattar en samlad utvärdering av hur kärnkraftreaktorerna uppfyller ställda säkerhetsmoderniseringskrav, en bedömning av vilka ytterligare krav på säkerhetsförbättringar som behövs för långa drifttider (över 40 år) och förhållanden som kan vara avgörande för att driva en reaktor under längre driftider. Myndigheten har även analyserat den svenska tillsynsmodellen inom reaktorsäkerhetsområdet. Efter olyckan vid det japanska kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi utvidgade regeringen uppdraget att även omhänderta erfarenheter därifrån. Analysen presenteras för regeringen i dag, den 31 oktober 2012.


Senast uppdaterad/granskad 2012-10-31