content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Ny forskningssammanställning om risker med elektromagnetiska fält

Ny forskningssammanställning om risker med elektromagnetiska fält

den 12 juni 2015

Det vetenskapliga stödet för att mobiltelefoner orsakar cancer är svagt. Det är dock för tidigt att dra helt säkra slutsatser för de som använt mobilen i över 15 år. Det är en av slutsatserna från den årliga forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält har gjort.

Sedan 2002 har Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält granskat det aktuella forskningsläget. Granskningen publiceras i årliga rapporter om elektromagnetiska fält och hälsorisker och är en viktig del av Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning inom området.

Årets rapport ger inte stöd för att strålningen från mobiltelefonen skulle orsaka tumörer i hjärnan. Men det är ännu för tidigt att dra några helt säkra slutsatser när det gäller långtidsanvändning av mobiltelefon, det vill säga för den som använt mobiltelefon längre än cirka 15 år samt när det gäller barn och ungdomar. Det krävs en fortsatt uppföljning.

Precis som det vetenskapliga rådet har konstaterat tidigare finns det inte några strålskyddsrelaterade risker för allmänheten när det gäller radiovågor från exempelvis mobilbasstationer, TV- och radiosändare eller trådlösa datornätverk i hem- eller skolmiljö.

Ett flertal studier har rapporterat om ett samband mellan användning av mobiltelefon och olika symptom som trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk hos ungdomar. Det är oklart om detta kan bero på strålningen från telefonen eller levnadsmönster som kan ha med användningen av telefonen som sådan att göra.

Mer forskning krävs för att fastslå samband

Det vetenskapliga rådet pekar på områden där det finns behov av mer forskning och även på publicerade resultat som bör verifieras av andra forskargrupper. Det saknas fortfarande en grundläggande förståelse av det samband mellan exponering av lågfrekventa magnetfält, så som från kraftledningar, och barnleukemi som observerats i flera befolkningsstudier. Det finns indikationer på ett samband mellan framför allt yrkesexponering för lågfrekventa magnetfält och sjukdomarna ALS och Alzheimer, men det krävs ytterligare studier för att bekräfta detta.

Människor exponeras i ökande grad för magnetfält i mellanfrekvensområdet, som exempelvis uppstår nära larmbågar i butiker och vid trådlös laddning, men det vetenskapliga underlaget för att bedöma eventuella risker vid exponering av sådana fält är begränsat. För att dra säkra slutsatser behövs därför ytterligare studier.

Rådet pekar också på att det finns brister i vissa genomförda cell- och djurexperiment som gör det svårare att bedöma redovisade resultat och i flera fall även omöjligt.

Med anledning av det vetenskapliga rådets rapport säger myndighetsspecialist Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten:

– Trådlös laddning av bilar och bussar blir allt vanligare, men samtidigt är forskningsunderlaget begränsat avseende eventuella hälsorisker med magnetfält av de frekvenser som uppstår vid laddningen. För att vi ska kunna göra en säkrare riskbedömning behövs det mer forskning inom just detta område.

Läs rapporten: 2015:19 Recent Research on EMF and Health Risk – Tenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2015

Ytterligare information: Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås genom myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Vetenskapliga rådet
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, EMF, ger myndigheten råd i fråga om sambandet mellan EMF och biologiska effekter. Rådet ger även vägledning inför ställningstagande i policyfrågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. Myndigheten kan höra rådet i en viss fråga, och rådet kan på eget initiativ lämna synpunkter på en fråga inom sitt område.

Rådet ska följa den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området, och en gång per år lämna en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält


Senast uppdaterad/granskad 2015-06-12