content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / SKB:s slutförvarsansökningar är nu tillräckligt kompletta

SKB:s slutförvarsansökningar är nu tillräckligt kompletta

den 29 januari 2016

Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun, och en inkapslingsanläggning i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun är tillräckligt kompletta för att granskas i sak. Därför kungör Strålsäkerhetsmyndigheten i dag, den 29 januari 2016, ansökningarna.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte den 16 mars 2011 om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. SKB har även ansökt om tillstånd att bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle vid mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun. Miljökonsekvensbeskrivningar har lämnats in för båda ansökningarna.

– Allmänheten ges nu möjlighet att lämna sina synpunkter på de ansökningar som vi har tagit emot från Svensk Kärnbränslehantering. Vi kommer att hantera synpunkterna inom ramen för vårt remissförvarande och innan vi yttrar oss till regeringen under 2017, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen. Under 2017 lämnar myndigheten sin slutliga bedömning till regeringen, som fattar beslut om tillstånd ska ges eller inte.

Med kungörelsen ges nu allmänheten möjlighet att fram till och med den 30 april 2016 lämna sina synpunkter på ansökningarna. Organisationer, myndigheter, universitet och andra intressenter har haft möjlighet att komma med synpunkter på slutförvaret genom de två remissomgångar som myndigheten har genomfört. Den andra remissomgången pågår fortfarande fram till och med den 30 april 2016.

Parallellt med Strålsäkerhetsmyndighetens granskning enligt kärntekniklagen prövar mark- och miljödomstolen SKB:s ansökning enligt miljöbalken. Som expertmyndighet ska Strålsäkerhetsmyndigheten även yttra sig till domstolen. När domstolen är klar med sin prövning lämnar den ett eget yttrande till regeringen.

SKB:s ansökningshandlingar finns tillgängliga via myndighetens webbplats

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten,
tel. 08-799 43 51 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.


Senast uppdaterad/granskad 2016-01-29