content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Yttrande till mark- och miljödomstolen: Omfattande kompletteringsbehov av slutförvarsansökan

Yttrande till mark- och miljödomstolen: Omfattande kompletteringsbehov av slutförvarsansökan

den 29 oktober 2012

Det finns kompletteringsbehov i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan. Det visar det remissyttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten i dag lämnar till mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten begär samtidigt att SKB kompletterar sin ansökan på en rad punkter.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har bett Strålsäkerhetsmyndigheten att yttra sig över eventuella kompletteringsbehov av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan. Myndigheten har därför gjort en övergripande granskning för att bedöma kompletteringsbehovet. Förutom att yttra sig till domstolen skickar myndigheten begäranden om samma kompletteringar till SKB.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB:s miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver kompletteras inom flera områden. Särskilt behöver redovisningen av alternativa metoder, till den av SKB ansökta KBS-3-metoden, fördjupas utifrån miljöbalkens krav på hushållning av naturresurser.
 
– Även för de delar i ansökan som berör slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet och skyddet av människors hälsa och miljö ser vi behov av kompletteringar. Vissa kompletteringar kan kräva ytterligare forskningsinsatser från SKB:s sida, främst kring kopparkapselns lång¬siktiga hållbarhet, säger myndighetsspecialist Björn Dverstorp. Vi vill även se tydligare planer för hur SKB ska visa att tekniken för att deponera kapslar i slutförvaret ger den kvalitet som bolaget antar i sin tillståndsansökan.

För den del av SKB:s ansökan som avser en inkapslingsanläggning där kärnbränslet ska kapslas in i kopparkapslar, den så kallade Clink-anläggningen, finns ett omfattande kompletteringsbehov samt brister i ansökans spårbarhet och tydlighet. SKB hänvisar dessutom i flera fall till föråldrade dokument, normer, regler, lagar och föreskrifter. Begäran om komplettering kring denna del skickades till SKB den 24 oktober.

Strålsäkerhetsmyndigheten begär att SKB senast den 30 november 2012 ska lämna en tidsplan och strategi för arbetet med att komplettera ansökan. Myndigheten fortsätter sakgranskningen av de delar i ansökan där tillräckligt underlag finns.

Läs mer
 Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan enligt miljöbalken

 Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – Miljökonsekvensbeskrivningen

 Begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

 Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarsanläggningen

 SSM:s inledande granskning av långsiktig strålsäkerhet i SKB:s ansökan om tillstånd att uppföra, inneha och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Brister i SKB:s ansökan om inkapslingsanläggning (nyhet från 24 oktober).

Bakgrund
I första hand har myndigheten bedömt kompletteringsbehovet av ansökningarna utifrån strålsäkerhet, det vill säga strålskydd, kärnsäkerhet, fysiskt skydd och nukleär icke-spridning. Bedömningen har gjorts utifrån kärntekniklagens och strålskyddslagens (1988:220) bestämmelser samt de delar av miljöbalken som ska tillämpas vid prövning av tillståndsansökan enligt kärntekniklagen (2 och 6 kap samt 5 kap 3 § miljöbalken).

Ytterligare information: Björn Dverstorp, myndighetsspecialist, 08-799 42 15 eller myndighetens pressjour 08-799 40 20


Senast uppdaterad/granskad 2012-10-29