content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Aktuellt / Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret

Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret

den 29 juni 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, att domstolen bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten att mark- och miljödomstolen i sin kommande prövning bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

– Vi bedömer att SKB, för detta steg i prövningsprocessen, tillräckligt väl har visat att slutförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten grundar sin bedömning på att SKB tillräckligt väl har:

 • motiverat valet av Forsmark som plats för slutförvaret
 • motiverat metoden för slutförvaret och förklarat att den är att föredra framför andra metoder
 • visat förutsättningar att uppföra och driva inkapslings- och slutförvarsanläggningarna på ett strålsäkert sätt.

– Vi har en stegvis prövningsprocess vilket innebär att om regeringen fattar beslut om att ge tillstånd kommer vi i varje steg i processen att granska om SKB uppfyller våra krav på ett strålsäkert slutförvar, säger Ansi Gerhardsson.

– Inför kommande steg i prövningen behöver SKB ytterligare utveckla sin säkerhetsredovisning för att visa på slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet, säger Ansi Gerhardsson.

 Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen (Pdf, 454 Kb, öppnas i nytt fönster)
 Bilaga till yttrandet om stegvis prövningsprocess (Pdf, 434 Kb,öppnas i nytt fönster)

Granskningsrapporter inför yttrandet till mark- och miljödomstolen 

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst, tel: 08-799 40 20. 

Fakta om slutförvarsgranskningen

 • Sedan mars 2011 har Strålsäkerhetsmyndighetens experter granskat ansökan från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om ett slutförvar för använt kärnbränsle.
  SKB har ansökt om att få bygga ett slutförvar i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab (centralt mellanlager för använt kärnbränsle) i Oskarshamns kommun.
 • Under 2017 lämnar myndigheten sin slutliga bedömning till regeringen som beslutar om slutförvaret får byggas eller inte.
 • SKB:s ansökningar granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen.
 • Kärnkraftsindustrin har ansvar för metod och finansering av använt kärnbränsle.

Fakta om svenskt kärnavfall

 • En kärnkraftsreaktor producerar cirka 20 ton använt kärnbränsle per år.
 • Tio kärnkraftsreaktorer är i drift vid Ringhals, Forsmark och Oskarhamn. I Barsebäck finns två avställda reaktorer. 
 • För närvarande lagras cirka 6 000 ton använt kärnbränsle i Clab, centralt mellanlager för använt kärnbränsle, i Oskarshamn


Senast uppdaterad/granskad 2016-06-29