content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Blanketter och e-tjänster

Blanketter och e-tjänster

Här hittar du Strålsäkerhetsmyndighetens blanketter och e-tjänster.

Information om behandling av personuppgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som lämnas i din ansökan. Myndigheten använder uppgifterna för att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt och för att kunna kontakta dig. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att efter en skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter behandlats. Om du upptäcker felaktigheter i behandlingen är vi skyldiga att på din begäran rätta uppgifterna.

Här kan du läsa om hur Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter

Ansökan och bilagor som skickas med post skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Observera att avsändare ska skrivas väl synligt på kuvertet. 

Avgifter

 Information om 2017 års avgifter för tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen

Beställning av kalibrering/bestrålning vid riksmätplatsen

 Beställ kalibrering av terapi- och/eller diagnostikinstrument
 Beställ kalibrering/bestrålning av strålskyddsinstrument

Beställning av kalibrering/exponering vid radonlaboratoriet

 Beställ kalibrering/exponering av radoninstrument 
 Beställ exponering av spårfilm
 Beställ jämförelsemätning för radon i vatten

Forskning

 Ansök om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
 Bilaga öppna strålkällor
 Nyregistrering av utrustning
 Avregistrering av utrustning

Försäljning och underhåll av strålkällor

 Ansök om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
 Bilaga försäljning installation och underhåll
 Nyregistrering av utrustning
 Avregistrering av utrustning
 Information om rutiner för rapportering av överlåtelse, införsel och utförsel av radioaktiva ämnen
 Blankett för överlåtelse av brandvarnare och rökdetektorer
 Blankett för överlåtelse av radioaktiva ämnen

Industri

 Ansök om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
 Bilaga, industriell utrustning
 Bilaga till ansökan om tillstånd för radiografering
 Nyregistrering av utrustning
 Avregistrering av utrustning

Jävsdeklaration

 Jävsdeklaration
 Declaration of disqualification 

Laser

Ansökan om tillstånd för användning och innehav av laser (e-tjänst)

Läkarundersökning

 Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning
 Läkarintyg för arbete med joniserande strålning
 Doctor's certificate, work with ionising radiation

Mikrovågstorkning

 Anmälan, torkning med mikrovågor
 Ansökan om tillstånd för torkning med mikrovågor

Missöde i verksamheter med joniserande strålning

Anmälan om oplanerad händelse i verksamhet med joniserande strålning (e-tjänst)

Sjukvård

 Ansök om tillstånd för medicinsk verksamhet med joniserande strålning
 Bilaga öppna strålkällor

Slutna strålkällor med hög aktivitet enlig SSMFS 2008:9

 Ansök om tillstånd för slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet
 Standardformulär med uppgifter om slutna strålkällor med hög aktivitet
 Försäkran om innehavaransvar för radioaktivt avfall från slutna strålkällor med hög aktivitet
 Finansiell garanti

Tandvård (odontologisk verksamhet)

Ansök om tillstånd för odontologisk verksamhet med joniserande strålning (e-tjänst)

Transport

 Transporter av slutna strålkällor mellan medlemsstaterna i EU

Upphittat radioaktivt material

Ansök om stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material
 Händelserapport vid larm från detektorsystem m.m.

Utdrag ur nationellt dosregister (dospass)

Begäran om utfärdande av Dospass (e-tjänst)

Veterinärmedicinsk verksamhet

 Ansök om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
 Bilaga veterinärmedicin
 Nyregistrering av utrustning
 Avregistrering av utrustning


Senast uppdaterad/granskad 2017-07-04