content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Internationellt

Internationellt

Ett aktivt internationellt samarbete pågår mellan länder för att öka kärnkraftsäkerheten, förbättra strålskyddet och stärka arbetet för nukleär icke-spridning.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i det internationella samarbetet och kan på så sätt dra nytta av andra länders kunskaper och erfarenheter och samtidigt dela med oss av våra egna. Genom det internationella samarbetet bidrar myndigheten till att öka kärnkraftsäkerheten och förbättra strålskyddet globalt.

Internationella organisationer

Strålsäkerhetsmyndigheten är aktiv inom flera organisationer som:

 • FN:s atomenergiorgan International Atomic Energy Agency, IAEA
 • Internationella strålskyddskommissionen, ICRP
 • Nuclear Energy Agency, NEA, inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD 
 • Världshälsoorganisationen, WHO
 • FN:s Vetenskapliga Strålningskommitté, UNSCEAR
 • Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA

Samarbete inom EU

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar aktivt i arbetet inom Europeiska Unionen och de EU-organ som behandlar strålskydds- och kärnsäkerhetsfrågor.

Samarbetet inom EU grundar sig främst i Euratom-fördraget (European Atomic Energy Community) som skapades 1957. Den ursprungliga tanken med fördraget var att utveckla den fredliga användningen av kärnenergin. Numera bidrar Euratom-fördraget bland annat till att främja forskning inom kärnteknik och säkerställa gemensamma säkerhetsnormer. Genom Euratom-fördraget är medlemsländerna skyldiga att rapportera större förändringar och ombyggnader av kärnkraftsanläggningarna till EU-kommissionen. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som rapporterar dessa förändringar.

Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar även med expertkunskaper i olika arbetsgrupper inom EU. Det är bland annat:

 • European nuclear safety regulator group, ENSREG, rådgivande i frågor om kärnkraftssäkerhet och avfallshantering.
 • Artikel 31 gruppen , rådgivande i strålskyddsfrågor.
 • Artikel 37 gruppen, granskning av nya kärntekniska anläggningar.

Det finns även arbetsgrupper för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden, gränsöverskridande avfallstransporter, avveckling av kärnkraft, tekniskt bistånd till länder utanför EU samt transporter .

Internationella konventioner och fördrag

Sverige har undertecknat flera internationella konventioner och fördrag. De främsta är

 • Konventionen om kärnsäkerhet
 • Konventionen om kärnavfallssäkerhet
 • Icke-spridningsfördraget (Non Proliferation Treaty) NPT
 • Skydd av Östersjön och Nordostatlanten, genom HELCOM- och OSPAR- konventionerna

Genom konventionerna och NPT har Sverige åtagit sig särskilda skyldigheter för att stärka kärnkraftsäkerheten och strålskyddet samt verka för icke-spridning av kärnämne och kärnvapenteknologi. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som ser till att Sverige följer de internationella riktlinjerna och lever upp till avtalen.

Myndighetens senaste konventionsrapporter

Konventionen om kärnsäkerhet (på engelska)
Konventionen om kärnavfallssäkerhet (på engelska)

Samarbete med andra myndigheter och internationella nätverk

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett utvecklat samarbete med myndigheterna i våra nordiska grannländer och vi har bilaterala avtal med flera andra länder. Bland specifika samverkansnätverk finns:

WENRA, Western European Nuclear Regulators’ Association,
INRA, International Nuclear Regulators’ Association
EURADOS, Expertnätverk för dosimetri 

Internationell standardisering

Inom IEC, International Electrotechnical Commission och den europeiska motsvarigheten CENELEC deltar Strålsäkerhetsmyndigheten i utveckling av säkerhetsstandarder för flera produktkategorier. Särskilt inom området ickejoniserande strålning baseras säker användning på standarder där Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat deltar i internationell och europeisk standardisering av solarier och lasrar.

Utvecklingssamarbete i Öst

Strålsäkerhetsmyndigheten har även flera utvecklingssamarbeten i Central- och Östeuropa. Arbetet sker för att stärka säkerheten vid kärnkraftverken i regionen och förbättra strålskyddet för både människa och miljö. Myndigheten arbetar även för att öka kunskapen om och stärka kontrollen av nukleär icke-spridning i regionen. 


Senast uppdaterad/granskad 2015-08-27

Länkar