content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Remisser

Remisser

På den här sidan listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser för att få in synpunkter och yttranden.

Remisser av nya föreskrifter

Som en följd av det nya EU-direktivet om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Formella remisser skickas ut under våren 2017 och omfattar förslag till nya föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens kommande författningssamling, vägledningstext och konsekvensutredning.

Remiss Svarsdag
Remiss: Förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

31 augusti 2017

Remiss: Förslag till föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet

30 september 2017

Remiss: Förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

30 september 2017

Remiss: Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden 30 september 2017
Remiss: Förslag till nya föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial 30 september 2017
Remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

4 oktober 2017

Remiss: Förslag till föreskrifter om industriell radiografering 6 oktober 2017
Remiss: Förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet 6 oktober 2017

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det Internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Remiss Svarsdag
Strålskydd vid acceleratorbaserad produktion av radioisotoper – DS434 15 augusti 2017

Övriga remisser

Remiss Svarsdag
Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och
kompletteringsbelopp för 2018-2020
1 september 2017
Nationell remiss av ansökan om utbyggnad av markförvaret vid Ringhals kärnkraftverk
11 augusti 2017


Senast uppdaterad/granskad 2017-08-09