content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Remisser

Remisser

På den här sidan listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser för att få in synpunkter och yttranden.

Remisser av nya föreskrifter

Som en följd av det nya EU-direktivet om strålskydd och kärnsäkerhet, och andra förändringar i omvärlden, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Formella remisser skickas ut under våren 2017 och omfattar förslag till nya föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens kommande författningssamling, vägledningstext och konsekvensutredning.

Remiss Svarsdag
Remiss: Förslag till föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp
24 maj 2017
Remiss: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar och föreskrifter (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar 31 maj 2017


Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det Internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Remiss Svarsdag
Remiss från IAEA: Processen att sanera områden som påverkats av tidigare verksamheter eller olyckor – DS468 22 maj 2017
Remiss från IAEA: Lagring av använt kärnbränsle (Storage of spent nuclear fuel) – DS489
5 juni 2017

 


Senast uppdaterad/granskad 2017-05-08