content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Tidningen Strålsäkert / Artiklar / Inspektioner – ett sätt att kontrollera

Inspektioner – ett sätt att kontrollera

De allra flesta som ska bedriva verksamhet med joniserande strålning måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten genomför olika typer av tillsynsinsatser för att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som finns. Inspektion är en av metoderna för att göra sådana bedömningar. ”Tillståndshavarna ser det som att vi hjälper dem att upprätthålla ett gott strålsäkerhetsarbete”, säger inspektören Richard Holzwarth.

I Sverige finns lite drygt 3 000 företag och organisationer som har tillstånd att arbeta med joniserande strålning. Det handlar om allt från kärnkraftverk och sjukhus till bryggerier och högskolor.

En av Strålsäkerhetsmyndighetens huvuduppgifter är tillsyn. Av myndighetens 270 anställda arbetar 160 personer med tillsyn, främst gentemot kärnkraftverken i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Myndighetens enhet för yrkesverksamhet har hand om tillsynen av drygt 1 800 verksamheter, allt från billackerare och gruvindustri till livsmedelsproducenter och vattenverk.

Så här kan en inspektion gå till

Tillståndshavaren får i förväg veta vilka dokument inspektörerna vill se, vilka personer de vill träffa och vilka lokaler eller föremål som ska undersökas närmare.

– Vi vill veta vilka kunskaper som finns inom verksamheten när det gäller strålning och strålskydd, säger Richard Holzwarth, en av myndighetens inspektörer. Det är viktigt att det finns en strålsäkerhetsmedvetenhet.

Inspektörerna går bland annat igenom tillståndshavarens dokumentation av personalens strålskyddsutbildning och den återkommande kontrollen av strålkällor. Vid behov går de också igenom dokumentationen av kontaminationskontrollen, en kontroll av hur radioaktiva ämnen kan spridas och kontaminera (smutsa ner) omgivningen. Inspektörerna vill också veta vilka strålskyddsrutiner som finns på arbetsplatsen.

Inspektören intervjuar personalen och besöker lokalerna  för att skapa sig en bild av verksamheten och hur den bedrivs i förhållande till det regelverk som gäller.

Tillståndshavaren måste följa strålskyddslagen, myndighetens föreskrifter och så kallade tillståndsspecifika villkor som upprättas för vissa verksamheter.

Efter inspektionen gör inspektören en bedömning av hur tillståndshavaren uppfyller kraven och skriver därefter en rapport. I rapporten ska det framgå om verksamheten uppfyller de krav som myndigheten ställer. Tillståndshavaren får alltid möjlighet att faktagranska de sakförhållanden som beskrivs i rapporten och lämna synpunkter, detta för att kontrollera att inspektören uppfattat allt korrekt.

Om det finns brister som påverkar strålsäkerheten ska det också framkomma i rapporten. Denna analys genomför myndigheten utan att blanda in tillståndshavaren. Utifrån analysen beslutar sedan myndigheten om åtgärder behöver vidtas eller inte.

Sanktionsmöjligheter

Om det visar sig att tillståndshavaren inte uppfyller lagstiftningen kan myndigheten exempelvis förbjuda tillståndshavaren att fortsätta verksamheten eller besluta(förelägga) att tillståndshavaren ska vidta en särskild åtgärd.  Besluten kan förenas med vite, alltså ett belopp som en domstol kan döma tillståndshavaren att betala om bristerna inte åtgärdas i tid. I vissa fall gör myndigheten en åtalsanmälan, en skriftlig anmälan om misstänkt brott till åklagarmyndigheten.

– Det är inte så vanligt med åtalsanmälningar, säger Richard Holzwarth. I de allra flesta fall rättar sig tillståndshavarna efter våra beslut och påpekanden. De flesta ser det som att vi hjälper dem att upprätthålla ett gott strålsäkerhetsarbete.

Ina Bergström
Anna Norstedt

 

Texten är hämtad från pappersupplagan av Strålsäkert nr 4, 2011.


Senast uppdaterad/granskad 2011-12-13