content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Våra arbetsuppgifter

Våra arbetsuppgifter

Myndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Vi ger också råd om skydd mot strålning. Kraven och råden vilar på vetenskaplig grund. Vi finansierar dessutom forskning.

Vi ställer inte bara krav – vi kontrollerar också att de uppfylls. Om vi finner brister i strålsäkerheten i en verksamhet har vi flera möjligheter att agera – och vi kan besluta att verksamheten omedelbart ska avbrytas.

Vem har ansvaret?

Ansvaret för strålsäkerheten ligger helt på den som bedriver verksamhet med strålning. Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att övervaka att den ansvarige bedriver verksamheten på ett säkert sätt. 

Myndigheten har en rad olika roller och uppgifter.

Som normerande myndighet tar vi fram regler för verksamheter som hanterar strålning.

Som tillsynsmyndighet kontrollerar vi att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar. Det gör vi genom att inspektera exempelvis kärnkraftverk och sjukhus samt industrier och universitet som använder strålning. Vi stöder också kommunerna i deras tillsyn av solarier.

Som tillståndsprövande myndighet granskar vi ansökningar om att etablera eller förändra verksamheter med strålning. Vi prövar och beslutar om tillstånd eller rekommenderar regeringen hur den ska besluta. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är kärnkraftverk, användning av kraftfulla laserutrustningar och röntgenutrustningar samt transporter av radioaktivt material.

Som myndighet med expertkunskap bidrar vi till kunskapsuppbyggnad i samhället inom vårt verksamhetsområde. Det gör vi genom att finansiera forskning och följa upp forskningsresultat. Vi ger även råd och rekommendationer till allmänheten om hur man skyddar sig mot naturlig strålning från till exempel radon och solen.

Som beredskapsmyndighet samordnar vi den nationella strålskyddsberedskapen. Vi har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna hantera konsekvenser av olyckor och händelser med strålning i Sverige eller utomlands.

Som internationell utvecklingsmyndighet genomför vi projekt som bidrar till strålsäkerhet i andra länder.

Som miljömålsansvarig myndighet ansvarar vi för frågor inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Det handlar om att hålla nivån av radioaktiva ämnen låg, att minska antalet hudcancerfall och att kartlägga riskerna med elektromagnetiska fält – exempelvis kraftledningar och mobiltelefoner – samt att vidta nödvändiga åtgärder om vi identifierar risker.

Som riksmätplats kalibrerar vi instrument som används inom vård, forskning och industri.


Senast uppdaterad/granskad 2016-04-07