content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Vad är en nukleärmedicinsk undersökning?
När används strålbehandling?
När strålar en mobiltelefon?
Hur ska jag mäta radon vid köp och försäljning av hus?
Hur länge ska jag mäta radon?
Kan jag minska strålningen från mobiltelefonen?
Hur förvaras använt kärnbränsle idag?
Hur säkra är transporter av använt kärnbränsle?
Varför ligger alla svenska reaktorer så nära vatten?
Vad berodde Tjernobylolyckan på?
Kan en Tjernobylolycka inträffa i Sverige?
Är UV-strålning farlig?
Behövs UV-strålning för att vi ska kunna bilda D-vitamin?
Är halogenlampor farliga?
Vad är UV-index?
Hur skyddar jag mig mot UV-strålning?
Vad händer med tumörceller vid strålbehandling?
Vad är nukleärmedicinsk behandling?
Är laserpekare farliga?
Finns det regler för laseranvändning?
Finns det några hälsorisker med trådlösa datornätverk?
Tillämpar myndigheten försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält?
Vad är SAR-värde?
Sammanläggning
Vad är mikrovågor?
Hur fungerar mikrovågstorkning?
Hur långt sprids mikrovågorna vid torkning med mikrovågor?
Finns mikrovågor kvar efter mikrovågstorkning?
Är mikrovågor vid torkning farligt?
Varför torkar man med mikrovågor?
Finns det mikrovågor i omgivningen?
Är trådlös handsfree säker att använda?
Påverkas jag av trådlösa telefoner på arbetsplatsen?
Påverkas pacemakern av mobilt bredband?
Är en platt-TV säkrare än en gammal TV från strålskyddssynpunkt?
Vad säger myndigheten om elöverkänslighet?
Hur många kraftproducerande reaktorer finns det i Sverige?
Hur stor del av elproduktionen i Sverige kommer från kärnkraft?
Hur gör man el med hjälp av kärnkraft?
Vad används som bränsle i en kärnreaktor?
Kan man återanvända uran som redan använts i en reaktor?
Hur är säkerheten vid de svenska kärnkraftverken?
Har vi inom landets gränser den kompetens som krävs för att så småningom riva reaktorerna?
Hur länge har vi använt kärnkraft för elproduktion i Sverige?
Vad innebär en härdsmälta?
Hur många kommersiella kraftproducerande kärnkraftsreaktorer finns det i världen?
Hur länge är använt kärnbränsle radioaktivt?
Hur ska använt kärnbränsle slutförvaras?
Kan Sverige komma att tvingas ta emot kärnavfall från andra länder?
När startar slutförvaringen av använt kärnbränsle?
Kan ett läckage från ett slutförvar få konsekvenser likt Tjernobyl?
Vad gör man i Äspölaboratoriet?
Kan vi inte ha längre mellanlagring och invänta framtida bättre teknik och bättre kunskaper?
Vem betalar för slutförvaret?
Vem får prospektera eller bryta uran?
Vilka regler gäller för uranhantering?
Vilka regler gäller för prospektering inklusive provborrning?
Vilka regler gäller för uranbrytning?
Vad finns det för beredskap i Sverige inför en kärnkraftsolycka?
Hur transporteras använt kärnbränsle i dag?
Hur säkra är transporter av använt kärnbränsle?
Varför ligger alla svenska reaktorer så nära vatten?
När kommer kärnkraften att avvecklas i Sverige?
Var finns det använda kärnbränslet idag?
Var ska det använda kärnbränslet slutförvaras?
Vem ansvarar för att hitta en slutförvarsplats?
Kan beslut om slutförvar tas utan folkomröstning?
Hur har arbetet med att finna en slutförvarsplats bedrivits?
Vad består det använda kärnbränslet av och hur förändras det över tiden?
Hur lång tid tar det innan strålningen från använt kärnbränsle inte längre är farlig för människan?
Finns det metoder för att förkorta halveringstiden?
Kan svenskt använt kärnbränsle användas för tillverkning av kärnvapen?
Hur länge är det använda kärnbränslet varmt?
Ändras radioaktiviteten om temperaturen i slutförvaret höjs?
Kan värmen i det använda kärnbränslet användas för alternativ energianvändning?
Kan det i framtiden finnas möjlighet att utvinna lönsamma produkter ur det använda kärnbränslet?
Kan inte de radioaktiva ämnena i det använda kärnbränslet användas till exempelvis medicinsk strålbehandling?
Hur stor kvantitet kärnbränsle blir det från en svensk reaktor?
Hur många ton använt kärnbränsle uppstår i Sverige per år?
Hur hanteras det använda kärnbränslet?
Hur länge varar mellanlagringen?
Hur stort utrymme krävs i ett mellanlager för att lagra använt kärnbränsle från en reaktors totala livstid?
Hur farligt är det använda kärnbränslet?
Vad kostar ett slutförvar?
Vad händer om pengarna inte räcker?
Blir kostnaden för hantering och slutförvaring av det använda kärnbränslet större eller mindre om Sverige satsar på en utbyggnad av kärnkraften?
Hur beräknar man kostnaden för hantering och slutförvaring av det använda kärnbränslet?
Vad talar för att kostnaderna för forskning och utveckling av en slutförvarsmetod inte ständigt ökar?
Vem ansvarar för forskning kring slutförvaring?
Hur är arbetet med att finna en slutförvarsplats upplagt?
Vilka tillstånd krävs för förstudier, platsundersökningar och detaljundersökningar?
Vem ger tillstånd till slutförvaring?
Vem granskade SKB:s förstudier?
Kommer myndigheterna att ta någon hänsyn till om lokalbefolkningen inte vill ha ett slutförvar?
Kan man inte betala kommuninvånarna för slutförvaring på lämplig plats?
Vem garanterar att ett slutförvar inte läcker?
Hur kan man gardera sig mot misstag vid hantering och inkapsling av det använda kärnbränslet?
Finns det i Sverige kompetens inom geologi och teknik för att bygga ett slutförvar?
Vem avgör om det finns kompetent personal för att uppföra ett slutförvar?
Hur mycket kommer att rymmas i ett slutförvar?
Vilken typ av inkapslingsmaterial ska användas?
Hur går det praktiskt till att placera det använda kärnbränslet i kapslar?
Var ska inkapslingsanläggningen ligga?
Vilken typ av berggrund ska slutförvaret byggas i?
Hur många och hur stora slutförvar behövs för att ta hand om kärnavfallet?
När startar slutförvaringen av använt kärnbränsle?
Kan slutförvarets långsiktiga säkerhet demonstreras genom att inleda med ett förvar i liten skala?
Hur många personer behövs för att sköta slutförvaret?
Kan man i efterhand ta upp det använda kärnbränslet från slutförvaret för upparbetning eller återanvändning?
Förvaras utländskt använt kärnbränsle inom Sverige?
Om extra kapacitet finns i slutförvaret, skulle vi då ta emot använt kärnbränsle från utlandet?
Vad är det för skillnad på djupförvar och slutförvar?
Kan man inte lagra så nära kärnkraftverket som möjligt?
Finns det sprickfritt berg?
Kan man gardera sig mot nya sprickbildningar i berget?
Vad händer med slutförvaret vid en ny istid?
Hur påverkar eventuella jordbävningar bergets stabilitet kring förvaret?
Hur lång är kapslarnas livslängd?
Fräter det använda kärnbränslet på kapseln?
Hur påverkas kapslarna av grundvattnet i slutförvaret?
Kommer kapseln att ligga direkt mot berget?
Vilket material kan man täta borrhål och gångar med för att hindra läckage?
Hur kan experter vara säkra på att valt inkapslingsmaterial är det absolut bästa?
Vilken betydelse har grundvattnet i slutförvaret för spridning av radioaktivitet?
Vad händer med grundvattnet om det uppstår läckage i en kapsel?
Hur ska grundvattnet skyddas mot eventuell strålning?
Är slutförvaret i berget omgivet av vatten?
Vad händer med omgivningen kring slutförvaret om kapslarna börjar läcka?
Med tanke på framtiden, hur vet man var det är bäst att förvara det använda kärnbränslet?
Kommer svenskt använt kärnbränsle att slutförvaras inom landet?
Om det är geologiskt möjligt, skulle det då finnas hinder eller risker med att förlägga slutförvaret nära ett tätbebyggt område?
Varför är det inte intressant att förlägga ett slutförvar i fjällkedjan?
Vad är MKB?
Finns det samverkan länder emellan för att förbereda slutförvaring?
Kan två eller fler länder ordna gemensamt slutförvar, exempelvis om ett land har sämre förutsättningar för att bygga ett slutförvar?
Hur påverkas våra säkerhetsföreskrifter för slutförvaring genom EU-medlemskap?
Finns det internationella lagar om slutförvaring?
Vilka alternativa metoder för slutförvaring finns det?
Vad innebär slutförvaring i djuphavssediment?
Vad innebär transmutation?
Varför inte förvara det använda kärnbränslet synligt, så att eventuella problem omedelbart kan lösas?
Blir inte kommande generationer låsta i sin handlingsfrihet om vi som lever nu placerar det använda kärnbränslet djupt nere i berget så att det inte går att ta upp?
Finns det risker vid inkapslingen?
Hur påverkas kapseln om temperaturen på jorden höjs?
Är all kärnbränslehantering helt riskfri?
Hur mycket använt kärnbränsle kan slutförvaras på jorden utan risk för skador?
Hur lång tid kan ett slutförvar vara säkert?
Vad händer om radioaktiva ämnen från slutförvaret når markytan?
Vad kan man göra om man på markytan upptäcker strålning från slutförvaret?
Kan radioaktiva ämnen från slutförvar läcka ut i brunnsvattnet?
Vad är en säkerhetsanalys?
Om det blir fler slutförvar blir då säkerheten densamma?
Hur stor är risken att "obehöriga" kommer i kontakt med det använda kärnbränslet?
Hur mycket kärnbränsle blir det från en svensk reaktor?
Kan vi skydda oss mot terrorhot?
Vem svarar på allmänhetens frågor?
Kan experter vara eniga kring information till allmänheten?
Hur talar man om för kommande generationer var det använda kärnbränslet finns förvarat?
Hur talar man om för kommande generationer var det använda kärnbränslet finns förvarat?
Kan experter vara eniga kring information till allmänheten?
Vem svarar på allmänhetens frågor?
Kan vi skydda oss mot terrorhot?
Hur mycket kärnbränsle blir det från en svensk reaktor?
Hur stor är risken att "obehöriga" kommer i kontakt med det använda kärnbränslet?
Om det blir fler slutförvar blir då säkerheten densamma?
Vad är en säkerhetsanalys?
Kan radioaktiva ämnen från slutförvar läcka ut i brunnsvattnet?
Vad kan man göra om man på markytan upptäcker strålning från slutförvaret?
Vad händer om radioaktiva ämnen från slutförvaret når markytan?
Hur lång tid kan ett slutförvar vara säkert?
Hur mycket använt kärnbränsle kan slutförvaras på jorden utan risk för skador?
Är all kärnbränslehantering helt riskfri?
Hur påverkas kapseln om temperaturen på jorden höjs?
Vad innebär transmutation?
Vad innebär slutförvaring i djuphavssediment?
Vilka alternativa metoder för slutförvaring finns det?
Finns det internationella lagar om slutförvaring?
Hur påverkas våra säkerhetsföreskrifter för slutförvaring genom EU-medlemskap?
Kan två eller fler länder ordna gemensamt slutförvar, exempelvis om ett land har sämre förutsättningar för att bygga ett slutförvar?
Finns det samverkan länder emellan för att förbereda slutförvaring?
Vad är MKB?
Varför är det inte intressant att förlägga ett slutförvar i fjällkedjan?
Om det är geologiskt möjligt, skulle det då finnas hinder eller risker med att förlägga slutförvaret nära ett tätbebyggt område?
Kommer svenskt använt kärnbränsle att slutförvaras inom landet?
Med tanke på framtiden, hur vet man var det är bäst att förvara det använda kärnbränslet?
Vad händer med omgivningen kring slutförvaret om kapslarna börjar läcka?
Är slutförvaret i berget omgivet av vatten?
Hur ska grundvattnet skyddas mot eventuell strålning?
Vad händer med grundvattnet om det uppstår läckage i en kapsel?
Vilken betydelse har grundvattnet i slutförvaret för spridning av radioaktivitet?
Hur kan experter vara säkra på att valt inkapslingsmaterial är det absolut bästa?
Vilket material kan man täta borrhål och gångar med för att hindra läckage?
Kommer kapseln att ligga direkt mot berget?
Hur påverkas kapslarna av grundvattnet i slutförvaret?
Fräter det använda kärnbränslet på kapseln?
Hur lång är kapslarnas livslängd?
Hur påverkar eventuella jordbävningar bergets stabilitet kring förvaret?
Vad händer med slutförvaret vid en ny istid?
Kan man gardera sig mot nya sprickbildningar i berget?
Finns det sprickfritt berg?
Kan man inte lagra så nära kärnkraftverket som möjligt?
Vad är det för skillnad på djupförvar och slutförvar?
Om extra kapacitet finns i slutförvaret, skulle vi då ta emot använt kärnbränsle från utlandet?
Förvaras utländskt använt kärnbränsle inom Sverige?
Kan man i efterhand ta upp det använda kärnbränslet från slutförvaret för upparbetning eller återanvändning?
Hur många personer behövs för att sköta slutförvaret?
Kan slutförvarets långsiktiga säkerhet demonstreras genom att inleda med ett förvar i liten skala?
När startar slutförvaringen av använt kärnbränsle?
Hur många och hur stora slutförvar behövs för att ta hand om kärnavfallet?
Vilken typ av berggrund ska slutförvaret byggas i?
Var ska inkapslingsanläggningen ligga?
Hur går det praktiskt till att placera det använda kärnbränslet i kapslar?
Vilken typ av inkapslingsmaterial ska användas?
Hur mycket kommer att rymmas i ett slutförvar?
Vem avgör om det finns kompetent personal för att uppföra ett slutförvar?
Finns det i Sverige kompetens inom geologi och teknik för att bygga ett slutförvar?
Hur kan man gardera sig mot misstag vid hantering och inkapsling av det använda kärnbränslet?
Vem garanterar att ett slutförvar inte läcker?
Hur hög är stråldosen vid mammografi?
Ska vi oroa oss för trådlöst nätverk i skolan
Hur går myndighetens granskning till vid en ansökan om att få bygga en ny kärnreaktor?
Hur går arbetet med att ta fram föreskrifter till?
Vilka krav kommer ni att ställa på en ny kärnreaktor?
Kan man göra en uppskattning av radonnivån innan man bygger hus, för att sedan beräkna hur mycket radon som kan transporteras in i huset genom jordluften eller marken?
Vi har uppmätt radonhalter över riktvärdet på 200 Bq/m3 i vårt hus. Hur snabbt bör vi vidta åtgärder?
Jag har gjort en korttidsmätning av radon i mitt nyköpta hus. Mätresultatet underskrider riktvärdet på 200 Bq/m3, men jag vill ändå sänka radonhalterna. Kan det vara skadligt att bo med dessa radonhalter?
För mer än tio år sedan gjorde vi en radonmätning. Sedan dess har vi rivit väggar och installerat frånluftsventilation. Ökar dessa åtgärder radonhalten i huset? Behöver vi göra en ny mätning vid en husförsäljning?
Jag planerar att köpa ett hus som har en uppmätt radonhalt på 40 Bq/m3. Är detta ett högt eller ett lågt värde?
Vi har ett nyfött barn och undrar om barn är mer känsliga för radon. Gäller riktvärdet på 200 Bq/m3 även för barn? Vilka är era rekommendationer när det gäller små barn?
Varför ska jag inte mäta radon i min bostad under sommaren?