content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

2000:21 Vägledning för upprättande av lokal strålskyddsorganisation inom sjukvården
2000:22 Isotopkommittérapporter 1999
2001:01 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige – sammanställning av resultaten från sjukvårdens rapportering 1999
2001:07 Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. En sammanfattning femton år efter olyckan
2001:08 Föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar –bakgrund och kommentarer.
2001:09 Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni
2001:11 Ethical Problems in Radiation Protection
2001:15 Radioaktivt avfall från icke tillståndsbunden verksamhet (RAKET) – identifiering av aktuellt avfall, samman-ställning av relevanta regler och principer, förslag på system för omhändertagande
2001:18 Föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar - bakgrund och kommentarer
2001:20 Godkännande av persondosimetritjänster
2001:21 Work in Support of Biosphere Assessments for Solid Radioactive Waste Disposal. 1. Performance Assessments, Requirements and Methodology; Criteria for Radiological Environmental Protection
2001:22 Work in Support of Biosphere Assessments for Solid Radioactive Waste Disposal. 2. Biosphere FEP List and Biosphere Modelling
2001:23 Nuklidinventariet i SFR-1
2001:24 Evaluation of the laboratory resources of the Swedish Radiation Protection Institute. The balance between internal and external laboratory capacity
2002:01 SAR och utstrålad effekt för 21 mobiltelefoner
2002:03 SSI:s granskning av SKB:s FUD-program 2001
2002:05 Patientdoser från röntgen-undersökningar i Sverige – uppföljning av åtgärder
2002:06 Strålskyddskonsekvenser vid villaeldning med Cs-137 kontaminerad ved
2002:08 Mammography– recent technical developments and their clinical potential.
2002:09 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2001
2002:10 Radonåtgärders beständighet
2002:11 National plan for achieving the objectives of the OSPAR strategy with regard to radioactive substances
2002:13 SSI’s review of SKB’s RD&D programme 2001
2002:14 Review of C-14 inventory for the SFR facility
2002:15 Regulator’s Workshop on The Role of Future Society and Biosphere in Demonstrating Compliance with High-Level Radioactive Waste Disposal Standards and Regulations
2002:16 Epidemiologic Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk – A Review
2002:16 S Epidemiologiska studier över mobiltelefoner och risken för cancer – en översikt
2002:17 Review of Project SAFE: Comments on biosphere conceptual model description and risk assessment methodology
2002:18 A Review of Models for Dose Assessment Employed by SKB in the Renewed Safety Assessment for SFR 1
2002:19 Expert Judgement Elicitation
2002:20 Expert Opinion in SR 97 and the SKI/SSI Joint Review of SR 97
2002:21 Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001
2002:22 Review of data types for the SKB site investigation programme
2002:23 Validation of dose calculation
2002:24 UV-exponering hos barn - en jämförelse mellan två förskolegårdar i Haninge kommun
2003:01 Avfall och miljö vid de kärntekniska anläggningarna, Tillsynsrapport 2001
2003:02 Stråldoser vid användning av torvbränsle i stora anläggningar
2003:03 UV-strålning och underlag för bedömning av befolkningsdos från solarier i en storstadsregion
2003:04 Enkätundersökning av entreprenörers inställning till strålning och strålskyddsutbildning vid de svenska kärnraftverken
2003:05 Radiofarmakaterapier i Sverige – kartläggning över metoder
2003:07 Mätning av naturlig radioaktivitet i dricksvatten. Test av mätmetoder och resultat av en pilotundersökning
2003:09 Årlig kontroll av diagnostisk röntgenutrustning för medicinskt bruk – en utredning av kontrollverksamheten
2003:10 Förändring av stråldoser till patienter vid övergång från konventionell till digital, filmlös teknik vid röntgenundersökning av grovtarm och njurar. Slutrapport SSI-projekt P 933
2003:12 Analysis of Critical Issues in Biosphere Assessment Modelling and Site Investigation
2003:13 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2002
2003:14 Exchange processes at geosphere-biosphere interfaceCurrent SKB approach and example of coupled hydrological- ecological approach
2003:15 Föreskrifter om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar
2003:16 Radon in Estonian dwellings. Results from a National Radon Survey
2003:17 Miljöövervakning enligt Euratomfördraget av joniserande strålning i miljön i Sverige år 1997 till 2001
2003:20e Focusing on SSI’s risk and radiation protection criteria. A report based on discussions in focus groups in Östhammar and Oskarshamn municipalities
2003:20 Med fokus på SSI:s risk- och strålskyddskriterier. En rapport baserad på diskussioner i fokusgrupper i Östhammars och Oskarshamns kommuner
2003:21 (SKI 2003:37) SSI:s och SKI:s granskning av SKB:s uppdaterade Slutlig Säkerhetsrapport för SFR 1. Granskningsrapport
2003:22 Kartläggning av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (IKA)
2003:23 Strålskydd vid svenska kärnkraftverk under perioden 1994-2002, samt reflexioner om kommande utveckling
2004:02 Strengthening the Radiation Protection System in Cuba (SRPS – Cuba)
2004:03 Friklassning av material från rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige – en utredning om EU:s rekommenderade regler är tillämpbara i Sverige
2004:07 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2003
2004:08 Doskatalogen för nukleärmedicin
2004:09 SSI:s roll i folkhälsoarbetet
2004:10 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen
2004:11 Tillsynsrapport 2002 – 2003
2004:12 Stråldosreglering vid kroppsdatortomografi – bakgrund till dosregleringsprogrammet OmnimAs
2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer
2004:14 Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten
2004:15 Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna, revisio
2004:16 Isotopstatistik 2003 -för nukleärmedicinsk verksamhet
2005:01 Reports from SSI:s International Independent Expert Group on Electromagnetic Fields 2003 and 2004
2005:04 (SKI 2005:10) Concentrations of Uranium,Thorium and Potassium in Sweden
2005:06 Percutan coronar intervention PCI - en strålskyddsutredning av verksamheten på landets sjukhus.
2005:07 Kommentarer och vägledning till föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
2005:09 Twelve years of cooperation in the field of radiation protection.
2005:10 Rapporter från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning, 2002, 2003 och 2004.
2005:11 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2004
2005:12 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2004.
2005:13 (SKI 2005:40) Review of SKB's interim report of SR-Can: SKI's and SSI's evaluation of SKB's updated methodology for safety assessment.
2005:14 Mätningar av naturlig radioaktivitet i och från filter vid några vattenverk
2005:15 Radiological Protection in Transition; Proceedings of the XIV Regular Meeting of the Nordic Society for Radiation Protection, NSFS, Rättvik, Sweden, 27-31 August 2005
2005:16 Radon Risk Map of Estonia; Explanatory text to the Radon Risk Map Set of Estonia at the scale of 1:500,000
2005:17 Utveckling, övervakning och åtgärder när det gäller radioaktivt cesium i renar efter Tjernobylolyckan
2005:18 Kartläggning av kvalitetssäkringsrutiner för DAP-mätare i svensk sjukvård
2005:19 Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004
2005:20 Expert Panel Elicitation of Seismicity Following Glaciation in Sweden
2006:01 Formella expertbedömningar av jordskalv efter nedisning i Sverige
2006:02 Recent Research on EMF and Health Risks. Third annual report from SSIs Independent Expert Group on Electromagnetic Fields 2005
2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system
2006:05 UV-exponeringsmodell och analys av data från 2005
2006:06 Utgångspunkter för SSI:s granskning av ansökan för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle
2006:07 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2005
2006:08 Veterinärinspektioner 2005
2007:02 Strålmiljön i Sverige
2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary
2007:02 Strålmiljön i Sverige, sammanfattning
2007:04 Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006
2007:05 Doskatalogen för nukleärmedicin; projekt SSI P 1426.04
2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005
2007:07 Inquiry into the radiological consequences of power uprates at light-water rectors worldwide
2007:08 Solvanor i Sverige 2006
2007:10 Radiological consequences of radionuclide releases to sewage systems from hospitals in Sweden
2007:11 SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)
2007:12 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2006
2007:13 Dosimetry audit on the accuracy of Ir-192 brachytherapy source strength determinations in Sweden
2007:14 Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö
2007:15 Transparensforum om mobiltelefoni –utbyggnaden av 3:e generationensmobiltelefoni i Sverige
2008:01 Myndigheternas granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar
2008:02 Patientstråldoser vid röntgendiagnostik i Sverige – 1999 och 2006.
2008:03 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2005.
2008:05 International Expert Review of SR-Can: Safety Assessment Methodology - External review contribution in support of SSI's and SKI's review of SR-Can.
2008:07 Modelling of long term geochemical evolution and study of mechanical perturbation of bentonite buffer of a KBS-3 repository
2008:08 SSIs independent consequence calculations in support of the regulatory review of the SR-Can safety assessment.
2008:09 The Generalised Ecosystem Modelling Approach in radiological assessment.
2008:10 User’s manual for Ecolego Toolbox and the Discretization Block.
2008:12 Recent Research on EMF and Health Risks. Fifth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2007
2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz, åren 2001 till 2007 i Sverige.
2008:14 SSI:s roll i folkhälsoarbetet 2008 –redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet.
2008:15 Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar.
2008:16 Kartläggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie
2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007
2008:19 Solvanor i Sverige 2007
2008:20 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2007
2008:21 Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007
2005:46 Larmkriterier Studsvik (211 kB)
2005:43 Information om utländska kärntekniska anläggningar (154 kB)
2004:43 Tillsynsvägledning avseende beredskap (pdf 238 kB)
2004:37 Morfologisk analys av SKI:s beredskap (pdf 757 kB)
2004:41 Utfall av WANO-indikatorer för de svenska kärnkraftverken 1998-2002 (pdf 206 kB)
2008:18 Concerns when designing a safeguards approach for the back-end of the Swedish nuclear fuel cycle
2007:45 Icke-spridning och kärnämneskontroll
2007:44 An Introduction to Nuclear Non-Proliferation and Safeguards
2005:44 Urananrikning med gascentrifugering
2004:22 (SSI 2004:05) Detektion av radioaktivt material och kärnämne vid svensk gränskontroll (pdf 685 kB)
2003:14 Commercial Satellite Data as a Support to the Additional Protocol Declarations (pdf 2,8 MB)
2003:45 Cerenkov Characteristics of BWR Assemblies Using a Prototype DCVD With a Back-Illuminated CCD (pdf 1,9 MB)
2003:47 Field Test of a DCVD Using an Ixon Camera with a Lumogen-Coat EMCCD Detector (pdf 670 kB)
2003:46 Cerenkov Characteristics of PWR Assemblies Using a Prototype DCVD With a Back-Illuminated CCD (pdf 810 kB)
2003:42 (SSI 2003:18) Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne (pdf 1 MB)
2003:19 Nuclear Waste Separation and Transmutation Research with Special Focus on Russian Transmutation Projects Sponsored by ISTC (pdf 2 MB)
2003:15 Produktion av tungt vatten - En analys ur exportkontrollsynpunkt (pdf 423 kB)
2003:18 Making a Historical Survey of a State's Nuclear Ambitions (pdf 467 kB)
2002:19 Kärnvapenforskning i Sverige. Samarbetet mellan civil och militär forskning, 1974-1972 (pdf 473 kB)
2002:25 Development of a High Sensivity Digital Cerenkov Viewing Device (pdf 4,20 MB)
2002:18 Nuclear Weapons Research in Sweden. The Co-operation between Civilian and Military Research, 1947 - 1972 (pdf 532 kb)
2001:33 Sweden and the Bomb. The Swedish Plans to Acquire Nuclear Weapons, 1945–1972
2001:26 Smuggling av radioaktivt material. Sveriges förmåga till detektion och analys (pdf 214 kb)
2001:05 Försvarets forskningsanstalt och planerna på svenska kärnvapen
00:03 Report on Combating of Illicit Trafficking
00:56 The Application of State-Level Integration of Safeguards in Sweden. Final Report
00:23 Swedish Support Programme on Nuclear Non-Proliferation in Central and Eastern Europe and Central Asia
00:11 Ph 2 Final Report. IAEA Safeguards: Implementation Blueprint of Commercial Satellite Imagery
99:21 Sverige, USA och kärnenergin. Framväxten av en svensk kärnämneskontroll 1945-1995
98:35 Nuclear Fuel Assembly Assessment Project and Image Categorization
2008:04 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar - Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet?
2008:06 Synthetic Aperture Focusing Technique in Ultrasonic Inspection of Coarse Grained Materials
2008:01 Reliability Data for piping Components in Nordic Nuclear Poer Plants "R-Book" Project Phase 1
2006:27 Safety Justification of Software Systems - Software Based Safety Systems Regulatory Inspection Handbook
2006:29 Bränder i driftrum - Insatsplaner, släckteknik, risker
2006:30 Benchmarking – a validation of UTDefect
2006:25 Modelling of ultrasonic nondestructive testing of cracks in claddings
2006:22 Verksamhetsstyrning med processbaserade ledningssystem och säkerhetsfokus
2006:21 Processtyrning kritiska säkerhetsfrågor med inriktning på riskhantering
2006:14 Haverihantering: En sammanställning och värdering av existerande instrumentering som stöd under haverihantering
2006:24 Crack Characterisation for In-service Inspection Planning An Update
2006:19 CCF-hantering vid beräkningar i grund PSA och PSA tillämpningar
2006:26 A Novel Experimental Set-Up for Improving the Sensitivity of SV Waves to Shallow Surface-Breaking Cracks
2006:08 Urankonvertering
2006:10 Models for MOX fuel behaviour - A selective review
95:67 Analysis Tools for Reliability Databases
95:59 Reliability of Piping System Components. Volume 2: PSA LOCA Data Base Review of Methods for LOCA Evaluation since the WASH-1400 (pdf 364 kB)
95:58 Reliability of Piping System Components. Volume 1: Piping Reliability – A Resource Document for PSA Applications (pdf 436 kB)
1995:60 Reliability of Piping System Components -Volume 3: A Bibliography of Technical Papers and Reports Related to Piping Reliability
95:61 Reliability of Piping System Components. Volume 4: The Pipe Failure Event Database (pdf 371 kB)
94:01 Detektering och storleksbestämning av slutna sprickor – Litteraturstudie
94:02 Safety Evaluation by Living Probabilistic Safety Assessment
94:12 I-boken, version 2. Inledande händelser vid nordiska kärnkraftverk (pdf 663 kB)
2003:24 ASAR - Återkommande säkerhetsgranskning 1990-2000 Forsmark 1 och 2 (pdf 140 kB)
2003:34 SKI - ASAR - O2 Återkommande säkerhetsgranskning (pdf 490 kB)
2003:48 Tillsynshandbok PSA (pdf 382 kB)
2003:33 Characterization of the Microstructure in Recrystallized Zircaloy-2 Cladding Irradiated to a High Neutron Dose (pdf 460 kB))
2003:09 Operational Readiness Verification, Phase 2: A Field Study at a Swedish NPP during a Productive-Outage (pdf 624 kB)
2003:04 APRI 4 - Accident Phenomena of Risk (pdf 1,2 MB)
2003:16 Tillsyn av kompetens och bemanning i verksamheter med höga säkerhetskrav (pdf 77 kB)
2003:35 Observations on Hydride Structures at the Tip of Arrested Cracks Grown under Conditions of Delayed Hydride Cracking (pdf 2,8 MB)
2003:27 Branddataprojektet - Genomförande och resultat (pdf 326 kB)
2003:25 Betydelsen av att tillgodoräkna icke säkerhetsklassade systemfunktioner i PSA (pdf 546 kB)
2003:30 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods (pdf, X kB)
2003:07 Rapporter inom området sensorteknik (pdf 1,4 MB)
2003:08 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods (pdf 2,56 MB)
2003:44 Knallgas i kokarreaktorer (pdf 565 kB)
2005:61 Review and Assessment of SCC Experiments with RPV Steels in Oskarshamn 2 and 3 (ABB Report SBR 99-020)
2005:60 Research and Service Experience with Environmentally-Assisted Cracking in Carbon and Low-Alloy Steels in High-Temperature Water
2005:64 Investigating conceptual models for physical property couplings in solid solution models of cement
2005:51 Hot-Cell Examination of a Defect Rod from IFA-597
2005:63 Safety-Related Contractor Activities at Nuclear Power Plants - New Challenges for Regulatory Oversight
2005:17 Litteraturstudie - Sigmafas i 316L och 304L
2005:55 Application of Master Curve Methodology for Structural Integrity Assessments of Nuclear Components
2005:35 Jämförelse av SKIFS 2004:1 och Tillsynshandbok PSA mot ASME PRA Standard och Europeiska krav på PSA (263kB)
96:63 Riskanalys i ett MTO-perspektiv
2005:53 Ekonomistyrning och säkerhet (1,83 MB)
2005:45 Sammanfattning av projekt avslutade under 2004 inom forskningsområdet material och kemi (255 kB)
2005:14 Jodkemi under svåra haverier (1,21MB)
2005:42 Phenomenological Studies on Melt-Structure-Water Interactions (MSWI) during Postulated Severe Accidents: Year 2004 Activity (pdf 1,44 MB)
2005:41 Models for Fuel Rod Behaviour at High Burnup (pdf 670 kB)
2005:36 Reports within the Area of Nuclear Power Plant Instrumentation (pdf 2,36 MB)
2005:13 Bedömning av kemiska fenomen med betydelse för silfunktionen i Ringhals PWR-reaktorer (385 kB)
2005:16 Assessment of Core Failure Limits for Light Water Reactor Fuel under Reactivity Initiated Accidents (pdf 668 kB)
2005:01 Analyskriterier för termohydrauliskt belastade rör (pdf 407 kB)
2005:04 Assuring Competency in Nuclear Power Plants: Regulatory Policy and Practice (pdf 427 kB)
2005:03 Probability of Detection for the Ultrasonic Technique according to the UT-01 Procedure (pdf 419 kB)
2005:08 Scattering of SH Waves by Isolated Cracks Using a Hybrid Approach (pdf 1,2 MB)
2005:15 Human Factors Engineering Plan for Reviewing Nuclear Plant Modernization Programs (482 kB)
2001:10 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2000
01:49 SKI:s granskning av Forsmark 1 och 2 PSA-2000 inom ASAR 2000 (pdf 329 kb)
01:37 Underhållsverksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet (pdf 106 kb)
01:50 Rationaliseringsstrategier och säkerhet (pdf 539 kB)
01:17 Kvalificering av elkomponenter i kärnkraftverk. Del A - Hantering av åldring (pdf 1,06 MB)
01:27 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noice Methods (pdf 2,64 MB)
01:43 Decommissioning: Regulatory Activities and Identification of Key Organizational and Human Factors Safety Issues (pdf 358 kb)
01:42 Potential Effects of Organizational Uncertainty on Safety (pdf 276 kb)
01:51 Modelling of Ultrasonic Nondestructive Testing in Anisotropic Materials - Rectangular Crack (pdf 356 kb)
01:48 Effects of Time Pressure and Noise on Non-Destructive Testing (pdf 423 kb)
01:47 Operational Readiness Verification, Phase 1 (pdf 589 kb)
01:35 Examination of Stress Corrosion Crack Tip Microstructures in Stainless Steel (pdf 1,69 MB)
01:22 Jämförelse mellan CFD och akustisk metod vid beräkning av strömningsinducerade laster i reaktortank vid simulerat ångledningsbrott i BWR
01:19 Missilgenererade lasteffekter i kärntekniska anläggningar
01:18 Metod att utvärdera manuell brandbekämpning på kärnkraftverk - en förstudie för funktionskrav
01:07 Utredning angående potentiella hot mot inneslutningars täthet på grund av rörslag från tänkta rörbrott i ång- och matarvattenledningar
01:06 International Conference on Water Chemistry of Nuclear Reactor Systems 8
01:40 Human Factors in Maintenance: Development and Research in Swedish Nuclear Power Plants (pdf 260 kb)
02:27 Guidance for External Events Analysis (pdf 515 kb)
02:58 Utredning kring reaktorinneslutningar (pdf 0,6 Mb)
02:31 Metodutveckling - PSA Tillsynshandbok (pdf 171 kb)
02:63 Procedures as a Contributing Factor to Events in the Swedish Nuclear Power Plants (pdf 46 kb)
02:60 Förstudie av strömningsinducerade laster på interndelar vid brott i huvudcirkulationskretsarna i BWR (pdf 292 kB)
02:59 Betonginneslutningar i svenska kärnkraftverk.En sammanställning över konstruktion och material (pdf OBS! 1,72 MB)
02:48 Evaluation of Results from an In-pile Creep Test in the Studsvik R2 Reactor (pdf 74,2 kB)
02:52 Radiation Shielding Assessment Using the SCALE Computer Code System A demonstration based on an independent review of a real application (pdf obs!! 3,28 Mb)
02:51 Nuclear Criticality Safety Assessment Using the SCALE Computer Code Package A demonstration based on an independent review of a real application (pdf obs!! 4,72 mB)
02:55 Experimantal Validation of UTDefect: Scattering in Anisotropic Media and Near-field Behavior (pdf 280 kB)
02:49 Haverihantering, en sammanställning och värdering av kunskapsläget om haverifenomen och haverihantering (pdf 353 kB)
02:37 Theoretical and Numerical Evaluation of the MTC Noise Estimate in 2-D 2-group Heterogeneous Systems (pdf 2,65 Mb)
02:29 Evaluation of the FRAPCON-3 Computer Code (pdf 1,46 Mb)
02:28 Evaluation of the SCANAIR Computer Code (pdf 766 kb)
02:26 User Guide to UTDefect Version 4 (pdf 1,41 Mb)
02:17 A Review of Dryout Heat Fluxes and Coolability of Particle Beds (pdf 3,51 MB)
02:16 A Review of Steam Explosions with Special Emphasis on the Swedish and Finnish BWRs (pdf 514 kb)
02:15 Smältans kylbarhet i reaktortanken (pdf 1,06 MB)
2002:04 Qualification of Electrical Components in Nuclear Power Plants. Management of Ageing
02:01 Förändringsarbete - Framgångsfaktorer och risker (pdf 364 kB)
02:11 Svängningar i tryckregleringen vid Oskarshamn 3 (pdf 649 kb)
02:06 Brusdata-bibliotek (pdf 284 kb)
02:05 Förstudie av haverifallet kylmedelsförlust under revisionsavställning (pdf 248 kb)
02:08 Latency and Mode of Error Detection as Reflected in Swedish Licensee Event Reports (pdf 295 kb)
02:56 Analysis of the effect of UO2 high burnup (pdf 566 kB)
2004:55 Development of an Input Model to MELCOR 1.8.5 for the Ringhals 3 PWR (pdf 1 MB)
2004:57 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods (pdf 4,5 MB)
2004:54 Studies of Corrosion of Cladding Materials in Simulated BWR-environment Using Impedance Measurements (pdf 1 MB)
2004:53 Studies of Corrosion of Cladding Materials in Simulated BWR-environment Using Impedance Measurements (pdf 1 MB)
2004:52 Phenomenological Studies on Melt-Structure-Water Interactions (MSWI) during Postulated Severe Accidents (pdf 1,75 MB)
2004:51 Investigation of the Potential for In-Vessel Melt Retention in the Lower Head of a BWR by Cooling through the Control Rod Guide Tubes (pdf 1,4 MB)
2004:50 Microstructure in Zircaloy Creep Tested in the R2 Reactor (pdf 2,9 MB)
2004:48 Feasibility Study of Coupling the CASMO-4/TABLES-3/SIMULATE-3 Code System to TRACE/PARCS (pdf 347 kB)
2004:38 IAEA arbete med guider för PSA kvalitet (pdf 246 kB)
2004:29 Stress Corrosion Cracking Testing of Non-Sensitised Stainless Steel (pdf 1,3 MB)
2004:29 Appendix A & B (pdf 2,7 MB)
2004:29 Appendix F (pdf 1,3 MB)
2004:29 Appendix E (pdf 1,8 MB)
2004:29 Appendix C & D (pdf 1,35 MB)
2004:40 Underhållsstrategier och säkerhet på en avreglerad elmarknad (pdf 910 kB)
2004:28 Shadow Corrosion Mechanism of Zircaloy (pdf 204 kB)
2004:30 Nonlinear Scattering from Partially Closed Cracks and Imperfect Interfaces (pdf 518 kB)
2004:27 Utveckling av verktyg för optimering av HWC (pdf 993 kB)
2004:19 Propagation of Ultrasound in Claddings (pdf 5,3 MB)
2004:04 (Volume 2) Dependency Defence and Dependency Analysis Guidance (pdf 3,8 MB)
2004:10 Operational Readiness Verification, Phase 3. A Field Study at a Swedish NPP during a Productive Outage (Safety-train Outage) (pdf 730 kB)
2004:09 Low Temperature (320°C and 340°C) Creep Crack Growth in Low Alloy Reactor Pressure Vessel Steel (pdf 1,75 MB)
2004:03 Inflytande av sprickform vid spänningskorrosionsprovning (pdf 670 kB)
2004:04 (Volume 1) Dependency Defence and Dependency Analysis Guidance (pdf 806 kB)
2004:01 Utveckling av system för säkerhetsindikatorer (pdf 447 kB)
2004:21 SKI - ASAR - O1 (pdf 730 kB)
2004:42 SKI - ASAR - R3, R4 (pdf 211 kB)
2004:34 Sensitivity Study on Clad Tube Failure under Reactivity Initiated Accidents in Light Water Reactors (pdf 477 kB)
2004:32 A Strain-based Clad Failure Criterion for Reactivity Initiated Accidents in Light Water Reactors (pdf 1,20 MB)
2004:33 Assessment of Fuel Rod Failure Thresholds for Reactivity Initiated Accidents (pdf 775 kB)
00:05 On the Interaction between Fuel Crud and Water Chemistry in Nuclear Power Plants
00:07 SKI ASAR R1
00:57 Application of the Pin-Loading Tension Test to Measurements of Delayed Hydride Cracking Velocity in Zircaloy Cladding (pdf, obs 2,28 MB!!)
00:53 Final Report for the Melt-Vessel Interactions (MVI) Project
00:12 Studier av strömningsinducerade dynamiska laster på interndelar vid inre ångledningsbrott i BWR
00:31 Phenomenological Studies on Melt-Structure-Water Interactions (MSWI) during Severe Accidents
00:30 Essential Parameters in Eddy Current Inspection
00:29 User Guide to SUNDT A Simulation Tool for Ultrasonic NDT
00:28 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods
00:26 Operator Performance in Non-Destructive Testing: A Study of Operator Performance in a Performance Test
00:22 Oxide Properties of Autoclaved Zircaloy Cladding Tubes Investigated by the Photoelectric Polarization Method
00:17 Undersökning av transmittrar och instrumentkomponenter i Ringhals 1
00:10 Sammanställning av PSA-seminariet i Tammsvik
00:06 Accident Analysis and Barrier Function (AEB) Method. Manual for Incident Analysis
99:55 Risk Based Test Interval and Maintenance Optimisation – Application and Uses
99:56 Kärnkraftsavvecklingen i Västeuropa
99:54 Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys
99:53 Kommentarer från SKI:s granskning av O3 PSA
99:35 Beskrivningar och modeller av säkerhetsfunktioner – en förstudie
99:34 APRI 3 - Accident Phenomena of Risk Importance
99:29 Erosionkorrosion
99:12 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1998
99:08 Human Factors Aspects of Non-Destructive Testing in the Nuclear Power Context
2007:05 Development of an Input Model to MELCOR 1.8.5 for Oskarshamn 3 BWR
2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3
2007:22 Safety Management An Introduction to a Frame of Reference Exemplified with Case Studies from Non-Nuclear Contexts
2007:41 Dependency Analysis Guidence, Nordic/German Working Group on Common cause Failure analysis Phaase 1 project report: Comparison and application to test cases
2007:33 Analys av mänsklig tillförlitlighet HRA-begreppets tillämpbarhet vid revisionsavställning
2007:25 Safety Management Characteristics Reflected in Interviews at Swedish Nuclear Power Plants: A System Perspective Approach
2007:24 Safety Management in Non-Nuclear Contexts Examples from Swedish Railway Regulatory and Company Perspectives
2007:23 On Safety Management, A Frame of Reference for Studies of Safety Management with Examples From Non-Nuclear Contexts of Relevance for Nuclear Safety
2007:37 Identification of Common Cause Initiating Events Using the NEA IRS Database
2007:39 Influence of Crack Morphology on Leak Before Break Margins
2007:27 Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med pensionsavgångar.
2007:20 Internationellt samarbete inom OECD/NEA 2006 avseende nukleär kriticitetssäkerhet
2007:14 Review of experimental data for modelling LWR fuel cladding behaviour under loss of coolant accident conditions
2007:15 Evaluation of the FRAPTRAN -1.3 Computer Cod
2007:13 Elektrokemiska aspekter på korrosion i svenska reaktorinneslutningar
2007:16 Hantering av händelser, nära misstag
2007:06 Probabilistic Safety Goals - Phase 1 -Status and Experiences in Sweden and Finland
2007:04 Link Between RI-ISI and Inspection Qualification: Relationship between Defect Detection Rate and Margin of Detection
2007:35 Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus på exportkontroll
98:30 Failure Rates in Barsebäck-1 Reactor, Reactor Coolant Pressure Boundary Piping, An Application of a Piping Failure Database
98:42 Analysis of instability event in Oskarshamn-3, Feb. 8, 1998, with SIMULATE-3K
98:25 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods
98:28 Study of the Possibility of Localising a Channel Instability in Forsmark-1
98:10 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1997
98:11 Undetected Latent Failures of Safety-Related System
98:09 Identification of Common Cause Initiators in IRS Database
98:03 U.S. Experience with Organizational Issues During Decommissioning
96:63 Riskanalys i MTO-perspektiv summering av metoder för industriell tillämpning
96:77 Common Cause Failure Analysis of Hydraulic Scram and Control Rod Systems in the Swedish and Finnish BWR Plants (pdf 670 kB)
96:50 Forskningsprogram angående härddiagnostik med neutronbrusmetoder. Etapp 2. Slutrapport.
97:20 Granskningsrapport Ringhals-1 PSA, avseende Översvämningsanalys, Ångbrottsanalys, Nivå-2 analys, Brandanalys
97:26 1st edition Reliability of Piping System Components (pdf 474 kB)
97:26 3rd edition Reliability of Piping System Components (pdf 600 kB)
97:26 2nd edition Reliability of Piping System Components (pdf 560 kB)
97:18 ASAR-O3 Återkommande säkerhetsgranskning 1996 Oskarshamn 3 (pdf 247 kb)
97:25 Projekt Yttre Händelser Slutrapport
2008:12 Independent Calculations for the SRCan Assessment
2008:11 Discrete-Feature Modelling of Groundwater Flow and Solute Transport for SR-Can Review
2008:08 Review of SKB:s Work on Coupled THM Processes Within SR-Can External review contribution in support of SKI:s and SSI:s
2008:03 Myndigheternas granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar
91:18 The CALIBRE Source-Term Code: Technical Documentation for Project-90
91:12 Radionuclide Migration within Fractured Rock: The Impact of Colloids upon Geosphere Calculations
91:09 Some Aspects of Regional Flow of Variable-Density Groundwater in Crystalline Basement Rock of Sweden
91:11 Radionuclide and Colloid Migration in Fractured Rock: Model Calculations
93:34 DIALOG-projektet: Aktörsgruppens slutrapport
93:06 CRACKER A Program Coupling Chemistry and Transport, Version 92-11
93:35 DIALOG-projektet: Spelgruppens rapport om projektets uppläggning och innehåll
2007:32 Low pH Cements
2007:30 Modelling the Interaction of Low pH Cements and Bentonite
2007:29 Intercomparison of Cement Solid-Solution Models
2007:21 On tentative decommissioning cost analysis with specific authentic cost calculations with the application of the Omega code on a case linked to the Intermediate storage facility for spent fuel in Sweden
2007:19 An Applied Study of Implementation of the Advanced Decommissioning Costing Methodology for Intermediate Storage Facility for Spent Fuel in Studsvik, Sweden with special emphasis to the application of the Omega code
2007:17 Spent Fuel Dissolution and Source Term Modelling in Safety Assessment
2007:12 Development of a constitutive model for the plastic deformation and creep of copper and its use in the estimate of the creep life of the copper canister
2007:11 Review of Quality Assurance in SKBs Repository Research Experiments
2007:10 DECOVALEX-THMC - Task D
2007:09 DECOVALEX-THMC - Task C
2007:08 DECOVALEX-THMC - Task B
2007:07 DECOVALEX-THMC Project - Task A
2007:03 Variability and Uncertainties of Key Hydrochemical Parameters for SKB Sites
2007:02 Stakeholder involvement in Swedish nuclear waste management
2006:36 Mechanical Integrity of Canisters Using a Fracture Mechanics Approach
2006:17 Three Dimensional Modelling of a KBS-3 Canister for Spent Nuclear Fuel – some migration studies
2006:20 Kärntekniska kostnadsstudier avseende dekontaminering och nedläggning Mellanförvaret för använt kärnbränsle i Studsvik
2006:32 Metod för probabilistisk skattning av myndighetskostnader – analys 2006
2006:11 Engineered Barrier System – Assessment of the Corrosion Properties of Copper Canisters.
2006:07 Coupled Transport/Reaction Modelling of Copper Canister Corrosion Aided by Microbial Processes
2006:12 Geochemical Investigations of Groundwater Stability
2006:31 An Applied Study on the Decontamination and Decommissioning of Hot Cell Facilities in the United States and Comparison with the Studsvik Facility for Solid and Liquid Waste
2005:65 Review Statement and Evaluation of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s RD&D Programme 2004
2005:20 DECOVALEX III PROJECT Modelling of FEBEX In-Situ Test
2005:29 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Hydro-Mechanical Coupled Processes in Safety Assessments
2005:20 DECOVALEX III PROJECT Modelling of FEBEX In-Situ Test
2005:20 DECOVALEX III PROJECT Modelling of FEBEX In-Situ Test
2005:22 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Mechanical Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test
2005:22 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Mechanical Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test
2005:19 DECOVALEX III PROJECT
2005:23 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Chemical Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test
2005:20 DECOVALEX III PROJECT Modelling of FEBEX In-Situ Test
2005:23 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Chemical Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test
2005:31 SKI:s yttrande över SKB:s redovisning av FUD-program 2004 (pdf 808 kB)
2005:24 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS Implications of Thermal-Hydro-Mechanical Coupling on the Near-Field Safety of a Nuclear Waste Repository
2005:22 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Mechanical Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test
2005:21 DECOVALEX III PROJECT Thermal-Hydrological Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test
2005:62 Utvärdering av SKB:s utredningar beträffande tillträdesvägar till slutförvarets deponeringsområden, val av bergbrytningsmetoder horisontell deponering (pdf 338 kB)
2005:33 Groundwater Flow and Radionuclide Transport in Fault Zones in Granitic Rock, Chapters 1-2
2005:58 The Swedish Concept for Disposal of Spent Nuclear Fuel: Differences Between Vertical and Horizontal Waste Canister Emplacement (1,08 MB)
2005:59 Reactive-Transport Model of Buffer Cementation (642 kB)
2005:54 The Effects of High Salinity Groundwater on the Performance of Clay Barriers (561 kB)
2005:52 Kärntekniska kostnadsstudier avseendede kontaminering och nedläggning (647 kB)
2005:50 En probabilistisk skattning av de framtida myndighetskostnaderna (356 kB)
2005:48 Engineered Barrier System - Long-term Stability of Buffer and Backfill (1,06 MB)
2005:39 Large-Scale Groundwater Flow with FreeWater Surface Based on Data from SKB's Site Investigation in the Forsmark Area (1,70 MB)
2005:33 Groundwater Flow and Radionuclide Transport in Fault Zones in Granitic Rock, Chapters 1-2
2005:33 Groundwater Flow and Radionuclide Transport in Fault Zones in Granitic Rock, Chapters 1-2
2005:38 A Model Study of Costs Estimates of Decontamination and Decommissioning with an Emphasis to Derive Cost Functions for Alpha-Contaminated Material Using OMEGA Code (582 kB)
2005:30 BENCHPAR PROJECT How to Incorporate Thermal-Hydro-Mechanical Coupled Processes into Performance Assessments and Design Studies for Radioactive Waste Disposal in Geological Formations
2005:31 SKI:s yttrande över SKB:s redovisning av FUD-program 2004 (pdf 816 kB)
2005:34 An Applied Study on the Decontamination and Decommissioning of the Map Tube Facility 317 Area Argonne National Laboratory, Chicago (pdf 2,24MB)
2005:09 Comment on the Long-Term Chemical and Mineralogical Stability of the Buffer (pdf 304 kB)
2005:07 An Assessment of SKB's Performance Assessment Calculations in the Interim Main Report for the Safety Assessment SR-Can (pdf 513 kB)
2005:05 Review of SKB's Code Documentation and Testing (pdf 432 kB)
2005:27 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS
2004:02 Two Dimensional Near-field Calculations of Radionuclide Releases from the Vaults of the SFR 1 Repository (pdf 1 MB)
2004:46 Near-Field Mechanical Analysis of Radioactive Waste Canister in Deep Repository (pdf 120 kB)
2004:49 Performance Confirmation for the Engineered Barrier System (pdf 635 kB)
2004:56 Whiskers and Localized Corrosion on Copper in Repository Environment (pdf 2 MB)
2004:35 Metodutveckling avseende kostnadskalkylering för programmet för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar (pdf 399 kB)
2004:31 Analysis of Weld Fabrication Flaws in High-Level Radioactive Waste Disposal containers (pdf 1 MB)
2004:26 Engineered Barrier System - Manufacturing, Testing and Quality Assurance (pdf 324 kB)
2004:25 What are the Communication Challenges for Politicians, Experts and Stakeholders in order to Enhance Transparency in Nuclear Waste Management Decisions? (pdf 380 kB)
2004:24 Public Values and Stakeholder Involvement - A New Framework for Performance Assessment (pdf 304 kB)
2004:20 Computer Programs for Uncertainty Analysis of Solubility Calculations: Windows Version and Other Updates of the SENVAR and UNCCON Program Description and Handling Instructions (pdf 339 kB)
2004:02 Two Dimensional Near-field Calculations of Radionuclide Releases from the Vaults of the SFR 1 Repository (pdf 1 MB)
2004:05 (SSI 2004:01) Further AMBER and Ecolego Intercomparisons (pdf 551 kB)
2004:11 An Applied Study of the Storage for Old Intermediate Level Waste at the Studsvik Site (pdf 389 kB)
2004:17 Vault-Scale Modelling of pH Buffering Capacity in Crushed Granite Backfills (pdf 210 kB)
2004:07 The Stability of Magnetite and its Significance as a Passivating Film in the Repository Environment (pdf, 915 kB)
2004:12 Transparency, Citizen Participation, Organisations and Roles (pdf 1.66 MB)
2004:14 Modelling of Radionuclide Transport by Groundwater Motion in Fractured Bedrock for Performance Assessment Purposes (pdf 600 kB)
2004:06 Indexberäkningar av kostnadsutvecklingen för omhändertagande av kärnkraftens radioaktiva restprodukter fram till år 2003 (pdf 460 kB)
2004:13 A Review of the Decommissioning Plan and Cost Estimate for the Studsvik Rock Facility (AM) for the Storage of Low and Intermediate Level Wastes (pdf 387 kB)
2004:23 From Risk Analysis to the Safety Case. Values in Risk Assessments (pdf 218 kB)
2004:08 Transparency and Public Participation in Radioactive Waste Management (pdf, 575 kB)
2004:36 Two Dimensional Near-field Calculations of Radionuclide Releases from the SFL 3 and SFL 5 Repository (pdf 542 kB)
02:61 SKB's Project SAFE for the SFR 1 Repository A Review by Consultants to SKI (pdf 946 kb)
02:23 Pourbaix Diagrams for Copper in 5 m Chloride Solution (pdf 320 kB)
02:21 (SSI 2002:12) Formulation and Presentation of Risk Assessments to Address Risk Targets for Radioactive Waste Disposal (pdf 554 kB)
02:53 SFR 1 Vault Database (pdf 411 kB)
02:62 Exploration of Important Issues for the Safety of SFR 1 using Performance Assessment Calculations
02:03 Natural Elemental Concentrations and Fluxes: Their Use as Indicators of Repository Safety (pdf 1,30 MB)
02:39 Buffering Capacity of pH in Backfill (pdf 556 kB)
02:41 Comparison of SKB's RES Matrix FEPs with SKI's PID FEPs (pdf 290 kB)
02:46 Electron Beam Welding of Thick Copper Material (pdf 211 kB)
02:13 Geochemical Parameters Required from the SKB Site Characterisation Programme
02:34 Quantitative Assessment of the Potential Significance of Colloids to the KBS-3 Disposal Concept (pdf 2 MB)
02:47 Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2003 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (pdf 870 kb)
02:35 Encyclopaedia of Features, Events and Processes (FEPs) for the Swedish SFR and Spent Fuel Repositories. Preliminary Version (pdf 1,47 Mb)
02:33 The Swedish Nuclear Power Inspectorate’s Review Statement and Evaluation of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s RD&D Programme 2001 (pdf 1,37)
02:22 An Analysis of the Authorities' Expected Costs Related to the Decommissioning Programme (pdf 271 kb)
02:38 Produktivitetsstudier på kärnavfallsprogrammet (pdf 355 kb)
02:30 Radionuclide Transport Modelling: Current Status and Future Needs (pdf 964 kb)
02:10 The Impact of Spatial Variability of Hydrogeological Parameters - Monte Carlo Calculations Using SITE-94 Data (pdf 841 kb)
02:02 R2/R0-WTR Decommissioning Cost Comparison and Benchmarking Analysis (pdf 577 kb)
02:09 SKI:s yttrande över SKB:s redovisning av FUD-program 2001 (pdf 1,66 Mb)
2003:28 (SSI 2003:11) AMBER and Ecolego Intercomparisons - using Calculations from SR 97 (pdf 833 kB)
2003:03 LJUNGSKILE 1.0 (pdf 455 kB)
2003:23 Creep of the Copper Canister A Critical Review of the Literature (pdf 146 kB)
2003:06 Uniaxial and Multiaxial Creep Testing of Copper (pdf 4,1 MB)
2003:29 Long-term Integrity of the KBS-3 Engineered Barrier System (pdf 5,1 MB)
2003:12 Mechanical Integrity of Copper Canister Lid and Cylinder (pdf 790 kB)
2003:01 Alternative Lineament Maps and Structural Model of the SFR - Forsmark Region (pdf, 591 kB)
2003:05 Mechanical Integrity of Copper Canister Lid and Cylinder (pdf 1,7 MB)
2003:32 Design and Evaluation of Public Hearings for Swedish Site Selection (pdf, 285 kB)
2003:41 Development of a Quantitative Framework for Regulatory Risk Assessments: Probabilistic Approaches (pdf, 1,1 MB)
2003:43 Development of an Estimating Procedure for the Annual PLAN Process - with Special Emphasis on the Estimating Group (pdf, 542 kB)
2003:31 Metodutveckling avseende kostnadskalkylering för programmet för avveckling och rivning (pdf 486 kB)
2003:11 Ågesta-BR3 Decommissioning Cost (pdf 1,14 MB)
2003:26 Structure for Transparency in Nuclear Waste Management (pdf 319 kB)
2003:22 Uppföljning för åren 2000-2002 av undersökning av produktivitetsutvecklingen vid driften av CLAB (pdf 500 kB)
01:30 System Studies in PA: Development of Process Influence Diagram (PID) for SFR-1 Repository Near-Field + Far-Field (pdf 151 kb)
01:02 Susceptibility of Copper to General and Pitting Corrosion in Highly Saline Groundwater
01:28 Innehållet i en strategi för myndighetsbedömning av framtida mänskligt handlande vid värdering av säkerheten för slutförvar (pdf 4,87 MB)
01:52 Performance Assessment, Participative Processes and Value Judgements (pdf 3,55 MB)
01:45 Composition of Whiskers Grown on Copper in Repository Environment (pdf 2,65 MB)
01:41 Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2002 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (pdf 1,43 Mb)
01:46 A Comment on the Internal Consistency of Thermodynamic Databases Supporting Repository Safety Assessments (pdf 331 kB)
01:38 Galvanic and Stress Corrosion of Copper Canisters in Repository Environment. A Short Review (pdf 1,33 Mb)
01:44 Recharge-area Nuclear Waste Repository in Southeastern Sweden (pdf 1,58 Mb)
01:39 Utvärdering av utfrågningar (pdf 782 kb)
01:34 Joint SKI and SSI review of SKB preliminary safety assessment of repository for long-lived low- and intermediate-level waste
01:24 Final Disposal of Spent Nuclear Fuel in Sweden (pdf 868 kb)
01:25 Utveckling av metod för utfrågning (pdf 199 kb)
01:21 SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98. Sammanställning av remissvar
01:32 The Swedish Nuclear Power Inspectorate’s Review Statement on the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s RD&D Programme 98 Supplement
01:20 SKI:s yttrande över SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98
01:14 SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s preliminära säkerhetsanalys för slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall
01:13 Genomgång av SKB:s förstudier och val av områden för platsundersökningar
01:12 Utredning kring förekomst av organiskt material, metaller och kemikalier i SFR
01:09 Granskning av SKB:s förslag till inkapslingsteknik
01:11 Chemical Buffering in Natural and Engineered Barrier Systems: Thermodynamic Constraints and Performance Assessment Consequences
01:04 SKI and SSI’s Joint Review of SKB’s Safety Assessment
01:03 SKIs and SSIs Joint Review of SKBs Safety Assessment Report, SR 97
00:04 Expert Judgement in Performance Assessment
00:54 Djupförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall i Sverige (SFL 3-5)
00:47 Opinions on SKB's Safety Assessments SR 97 and SFL 3-5
00:45 Internationell fristående expertgranskning av Säkerhetsrapport 97: Säkerhet efter förslutning av ett djupförvar för använt kärnbränsle i Sverige
00:41 Deep Repository for Long-lived Low- and Intermediate-level Waste in Sweden (SFL 3-5): An International Peer Review of SKB's Preliminary Safety Assessment
00:39 SKI:s och SSI: gemensamma granskning av SKB:s Säkerhetsrapport 97. Granskningsrapport
00:38 SKI:s och SSI: gemensamma granskning av SKB:s Säkerhetsrapport 97. Sammanfattning
00:34 Remissyttrande över SKB:s säkerhetsanalyser SR 97 och SFL 3-5
00:33 Evaluation of Colloid Transport Issues and Recommendations for SKI Performance Assessment
00:27 Undersökning av produktivitetsutveckling vid driften av CLAB
00:24 Lämpliga metoder för att beräkna kostnaderna för kärnkraftens slutsteg
00:21 Defect Which Might Occur in the Copper-Iron Canister Classified According to their Likely Effect on Canister Integrity
00:20 A Review of Literature from the First International Conference on Friction Stir Welding
00:19 A Study of Defects which Might Arise in the Copper Steel Canister
00:18 Evaluation of the Thermal Effect in a KBS-3 Type Repository
00:13 A study of Criticality in a Spent Fuel Repository Based on Current Canister Designs
99:52 Corrosion of the Copper Canister in the Repository Environment
99:50 Coupled Thermohydromechanical Analysis of a Heater Test in Unsaturated Clay and Fractured Rock at Kamaishi Mine
99:47 SKI:s yttrande över SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram
99:46 Elements of a Regulatory Strategy for the Consideration of Future Human Actions in Safety Assessments
99:44 The Effects of Impurities on the Properties of OFP Copper Specified for the Copper Iron Canister
99:30 The Swedish Nuclear Power Inspectorate’s Evaluation of SKB’s RD&D Program 98. Summary and Conclusions
99:31 The Swedish Nuclear Power Inspectorate’s Evaluation of SKB’s RD&D Program 98. Review Report
99:28 Design Basis for the Copper/Steel Canister. Stage Five. Final Report
99:27 Surface Films and Corrosion of Copper
99:17 SKI:s utvärdering av SKB:s FUD-program 98. Sammanställning av remissvar
99:18 SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s systemredovisning i FUD-program 98
99:20 Comments on "SKB RD&D-Programme 98" Focused on Canister Integrity and Corrosion
99:16 SKI:s utvärdering av SKBs FUD-program 98. Gransknings-PM
99:15 SKI:s utvärdering av SKBs FUD-program 98. Sammanfattning och slutsatser
99:11 Spatial Variability of Geosphere Parameters and the Impact of the F-ratio on Radionuclide Release
98:38 SKIs och regeringens ställningstaganden till SKBs forsknings och utvecklingsprogram – metod och platsval
98:41 Statistical Patterns of Geochemistry in Crystalline Rock and Effect of Sorption Kinetics on Radionuclide Migration
98:29 Design Basis for the Copper/Steel Canister, Stage four, Final Report
98:19 Pourbaix Diagrams for the System Copper-Chlorine at 5-100ºC
97:06 (SITE-94) Säkerhetsanalysprojekt för djupförvar i kristallint berg. Sammanfattning
2006:33 Multi-axial Creep and the LICON Methodology for Accelerated Creep Testing
2005:28 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS The Thermal-Hydro-Mechanical Responses to a Glacial Cycle and their Potential Implications for Deep Geological Disposal of Nuclear Fuel Waste in a Fractured Crystalline Rock Mass
2005:26 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS
2005:18 Creep Deformation and Fracture Processes in OF and OFP Copper (510 kB)
2004:58 Numerical Modelling of Mechanical Integrity of the Copper-Cast Iron Canister (pdf 317 kB)
2003:20 Metoder för översyn av larmkriterier (pdf 172 kB)
1997:08 Storheter för strålskyddsarbete
Anmälan om behov av höjning av avgift för 2009 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
2008:16 Review of SKB:s Safety Assessment SR-Can: Contributions in Support of SKI:s and SSI:s Review by External Consultants
2008:24 Modelling of long term geochemical evolution and study of mechanical perturbation of bentonite buffer of a KBS-3 repository (SSI 2008:07)
2008:15 International Expert Review of Sr-Can: Safety Assessment Methodology External review contribution in support of SSI's and SKI's review of SR-Can (SSI 2008:05)
2008:19 SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s säkerhetsrapport SR-Can
Decision: Implementation plan for the management of safety in Forsmark Kraftgrupp AB
2007:38 Long-term integrity of copper overpack
00:01 Statistisk analys av uppmätta tillväxthastigheter hos spänningskorrosionssprickor (IGSCC)
2007:34 Three-Dimensional Modelling of a KBS-3 Canister for Spent Nuclear Fuel – some migration studies – phase II
SKI:s och SSI:s halvårsrapport över utvecklingssamarbetet i Östeuropa
2008:09 International Expert Review of SRCan:Site Investigation Aspects External review contribution in support of SKI’s and SSI’s review of SR-Can
2007:28 Nukleär kriticitetssäkerhet 2005 och 2006 Bevakning, uppföljning och kommunikation
Licensing of safety critical software, Common position of seven European nuclear regulators and authorised technical support organisations
2005:57 Evaluation of the RIA simulation tests FK-1, FK-2 and FK-3 on high-burnup BWR fuel rods
2007:01 Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle
2006:05 Common Cause Failure Analysis of Control Rods and Drives in the Swedish and Finnish BWR Plants
2006:34 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods Stage 11 and 12. Final report.
2006:33 Multi-axial Creep and the LICON Methodology for Accelerated Creep Testing
2006:23 Cladding Effects on Structural Integrity of Nuclear Components
2006:16 Fundamental Aspects of Water Coolant Radiolysis
2006:28 APRI 5 – Accident Phenomena of Risk Importance
2006:04 DCVD MEASUREMENTS AT THE LAGUNA VERDE NPP
2003:24 ASAR F1 och F2
Information on legal requirements for transport of radioactive material under Swedish jurisdiction (pdf 35 kB)
2006:13 Förändrade kalibreringsintervall på grund av genomförda sensortester
2006:03 Framtagning av bedömningsfaktorer/modell för utvärdering av driftklarhetsverifiering (DKV) inför uppstart efter revisionsavställning
2005:40 Review of SKB’s interim report of SR-Can: SKI’s and SSI’s evaluation of SKB’s up-dated methodology for safety assessment
2005:10 Concentrations of Uranium,Thorium and Potassium in Sweden
2005:49 Blandarhändelsen - Ur ett moralteoretiskt perspektiv
2005:12 Utredning om tillämpning av option B vid integrala täthetsprover på svenska reaktorinneslutningar
2005:25 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS - Implications of Thermal-Hydro-Mechanical Coupling on the Near-Field Safety of a Nuclear Waste Repository in a Homogeneous Rock Mass
2005:47 Kontrollrumsförändringar vid svenska kärnkraftverk (pdf 1,14 MB)
2005:25 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS - Implications of Thermal-Hydro-Mechanical Coupling on the Near-Field Safety of a Nuclear Waste Repository in a Homogeneous Rock Mass
2006:24 Crack Characterisation for In-service Inspection Planning – An Update
2005:26 DECOVALEX III/BENCHPAR PROJECTS
2005:11 Svensk kärnenergi (pdf 419 kB)
2005:21 DECOVALEX III PROJECT - Thermal-Hydrological Modeling of the Yucca Mountain Project Drift Scale Test (pdf 3,7 MB)
2005:56 Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (1,16 MB)
2005:37 Experience with Regulatory Strategies in Nuclear Power Oversight (pdf 855 kB)
2005:18 Creep Deformation and Fracture Processes in OF and OFP Copper (510 kB)
Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
2003:40 (SSI 2003:06) Statement of the Situation Concerning Safety and Radiation Protection at the Swedish Nuclear Plants in 2002 (pdf 544 kB)
2004:58 Numerical Modelling of Mechanical Integrity of the Copper-Cast Iron Canister (pdf 317 kB)
2003:37 (SSI 2003:21) SSI:s och SKI:s granskning av SKB:s uppdaterade Slutlig Säkerhetsrapport för SFR 1
2004:39 Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2005 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (pdf 1 MB)
2004:47 (SSI 2004:06) SSI and SKI's Review of SKB's Updated Final Safety Report for SFR 1 (758 kB)
2005:02 (SSI 2005:02) International Peer Review of Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company's SR-Can interim report (pdf 740 kB)
2004:44 Exportkontroll av kärnteknisk grafit (Pdf 272 kB)
Konsekvensutredning av Statens kärnkraftinspektions... (pdf 85 kB)
2004:15 Eliminating Stockpiles of Highly Enriched Uranium. Options for an Action Agenda in Co-operation with the Russian Federation (pdf 300 kB)
2003:13 Nordisk tjenstemannsutvekslingrapport etter utplassering hos Statens kärnkraftinspektion (pdf 92 kB)
2005:06 Granskning av SKB:s SR-Can interimsrapport: SKI:s och SSI:s bedömning av SKB:s uppdaterade metoder för säkerhetsanalys
2007:40 Förslag till villkor för fysiskt skydd vid transport av kärnämne och kärnavfall
2003: Ansökan om fortsatt tillstånd för den kärntekniska anläggningen i Ranstad (pdf 26 kB)
2007:36 Engineered Barrier System – Mechanical Integrity of KBS-3 Spent Fuel Canisters, Report from a Workshop at Ulfsunda Castle, Stockholm,
Information on legal requirements for transport of radioactive material under Swedish jurisdiction
2003:36 How Agencies Inspect (pdf, 390 kB)
2003: Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2004 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (pdf 6 MB)
2008:57 Discrete Feature Model (DFM) User Documentation
Pilot Study on Harmonisation of Reactor Safety in WENRA Countries (pdf 71 kB)
2003:21 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2002
02:45 SKI:s research strategy (pdf 1 Mb)
2008:48 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007
02:24 SKI:s forskningsstrategi (pdf 853 kb)
CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY - Second Review Meeting of the Contracting Parties, April 2002. REPORT OF THE PRESIDENT OF THE REVIEW MEETING. CNS-RM-2002/03. (pdf 146 kb).
01:01 Sveriges första kärnreaktor. Från teknisk prototyp till vetenskapligt instrument (pdf 3,8 MB)
01:31 Strategiska forskningsplaner för SKI:s avdelningar för Reaktorsäkerhet, Icke-spridning och Avfallssäkerhet (pdf 726 kb)
SUMMARY REPORT: First Review Meeting of the Contracting Parties 12-23 April 1999, Vienna, Austria (pdf 65 kb)
How Can We Dispose Nuclear Waste for Hundreds of Thousands of Years? (pdf 166 kb)
An International Peer Review of a Preliminary safety assessment of a deep repository for long-lived low- and intermediate level waste. Preliminary title (pdf 152 kb)
An International Peer Review of Safety Report 97: Post-closure Safety of a Deep Repository for Nuclear Spent Fuel in Sweden (pdf 135 kb)
Financing. Covering the expenses for nuclear waste (pdf 335 kb)
02:54 Erfarenheter av den svenska linjen tungt vatten och naturligt uran i Ågesta kraftvärmeverk (pdf 561 kB)
02:12 Redogörelse av kontakter mellan svenska och danska myndigheter när Barsebäcksverket uppfördes (pdf 922 kb)
00:36 Forskningsplan Reaktorsäkerhet 2000-2002
00:6 Accident Analysis and Barrier Function (AEB) Method. Manual for Incident Analysis
00:51 Strategi för SKI:s forskning (FOSTRA). Synpunkter från en arbetsgrupp
2008:54 Vägledning för insatsplanering i kärntekniska anläggningar
2008:33 Risk-informed assessment of defence in depth, LOCA example
2008:32 Erfarenheter från International CCF Data Exchangeprojektet (ICDE), Rev 0
2008:29e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2007
2008:30 A model for fi ssion gas release from mixed oxide nuclear fuel
2008:23 SKI’s and SSI’s review of SKB’s safety report SR-Can
Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser
2008:13 Rekommendationer för analys av spänningsrespons i rörsystem utsatta för termohydrauliska transienter
Översyn av lagstiftningen på strålsäkerhetsområdet
Så skyddar du dig och dina anställda mot röntgenstrålning
1998:09 Magnetfält från elektriskaspisar, hällar, mikrovågsugnar och hårtorkar
1995-12 Förslag till kursplan för tillståndsbunden utbildning i strålskydd
2008:34 Utformning av larmsystem i svenska kärnkraftverk
2008:49 En studie avolyckstredningsmetodersutveckling: En sammanställningöver “State-of-the-Art”
2008:50 Study on Developments inAccident Investigation Methods:A Survey of the “State-of-the-Art”
Riktlinjer för strålskydd vid uranprospektering
SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar
Swedens first national report under the Convention on Nuclear Safety
Swedens second national report under the Convention on Nuclear Safety
Swedens third national report under the Convention on Nuclear Safety
Ds 2007:30 Swedens fourth national report under the Convention on Nuclear Safety
96:51 The Flooding Incident at the Ågesta Pressurized Heavy Water Nuclear Power Plant
Swedens first national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Swedens second national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Ds 2008:73 Sweden’s third national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
2000:18 The Swedish Radiation ProtectionInstitute´s Regulations Concerning the Final Management of Spent NuclearFuel and Nuclear Waste
1996:41 SKIs utvärdering av SKBs FUD-program 95
2001:16 Seven Law Concepts on Nuclear Non-Proliferation
1994:08 The content and environmentalimpact from the waste depositoryin Sillamae
SSMFS 2008:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om undantag från lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende hantering av naturligt förekommande material som innehåller kärnämne
SSMFS 2008:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontroll av kärnämne mm
SSMFS 2008:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd av diagnostiskareferensnivåer inom nukleärmedicin
SSMFS 2008:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att inneha och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik
SSMFS 2008:6 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd till 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SSMFS 2008:7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare
SSMFS 2008:8 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning
SSMFS 2008:9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet
SSMFS 2008:10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och ut-försel samt rapportering av radioaktiva ämnen
SSMFS 2008:11 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning
SSMFS 2008:12 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:14 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar
SSMFS 2008:15 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:16 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer
SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält
SSMFS 2008:19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:20 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik
SSMFS 2008:21 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall
SSMFS 2008:22 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:24 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:25 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om radiografering
SSMFS 2008:26 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:27 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor
SSMFS 2008:28 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor
SSMFS 2008:29 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter
SSMFS 2008:30 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen
SSMFS 2008:31 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik
SSMFS 2008:32 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar
SSMFS 2008:33 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinsk strålbehandling
SSMFS 2008:34 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin
SSMFS 2008:35 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
SSMFS 2008:37 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhänder-tagande av använt kärnbränsle och kärnavfall
SSMFS 2008:38 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om arkivering vid kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:40 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om användning av industriutrustningar som innehåller slutna strålkällor eller röntgenrör
SSMFS 2008:42 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagnostik
SSMFS 2008:43 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning
SSMFS 2008:44 Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne
SSMFS 2008:45 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha och använda vissa röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål, samt import, tillverkning och försäljning av sådana
SSMFS 2008:46 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om bäringskikare och pejlkompasser försedda med tritiumljus
SSMFS 2008:47 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne
SSMFS 2008:48 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hygieniska riktvärden för ultraviolett strålning
SSMFS 2008:49 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering
SSMFS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2008:52 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning
1995:70 Crack Characterisation for In-service
Rutiner för rapportering av överlåtelse, införsel och utförsel av radioaktiva ämnen
1997:38 Lokalsamhällets beslutsfattande om kärnavfallet
2008:47 Selected Models for Key Processes in a Nuclear Waste Repository
2009:01 Decommissioning of the Nuclear Reactors R2 and R2-0 at Studsvik, Sweden – General Data as called for under Article 37 of the Euratom Treaty
00:42 Study of Defect Characteristics Essential for NDT Testing Methods ET, UT and RT
SSM 2008:01 A combined deterministic and probabilistic procedure for safety assessment of components with cracks – Handbook.
2009:02 Screening calculations for radioactive waste releases from non-nuclear facilities
Årsredovisning 2008
2009:03 National Survey on Justification of CT-examinations in Sweden
2009:04 Radon in DWELLINGS in the Republic of Kalmykia. Results from the National Radon Survey 2006-2007
2009:05 Survey on requirements for independent reviews and inspections of electrical and I&C equipment
2009:06 Bonussystem och dess inverkan på säkerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kärnkraftverken
2008:17 Review of SR-Can: Evaluation of SKB’s handling of spent fuel performance, radionuclide chemistry and geosphere transport parameters
2008:48E Review Statement and Evaluation of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB) RD&D Programme 2007
2009:07 Dependency Analysis Guidance Nordic/German Working Group on Common Cause Failure analysis. Phase 2...
2003:20 Metoder för översyn av larmkriterier (pdf 172 kB)
2008:31 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – del 2
2009:08 Shear-induced Fracture Slip and Permeability Change - Implications for Long-term Performance of a Deep Geological Repository
2009:09 Analysis of three sets of SWIW tracer test data using a two-population complex fracture model for matrix diffusion and sorption
2009:10 Regleringen av matarvattenflödet i en BWR. Med exempel från Forsmark 2
2000:05 Doskoefficienter för beräkning av interna doser
RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516
SSM forskningsplan 2009
99:10 Verification and Validation of HumanFactors Issues in Control RoomDesign and Upgrades
Strålskyddsnytt nr 1-2006, Tema: Tjernobyl 20 år
2009:11 Enkätundersökning om solning i solarium
Lägesrapport avseende Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) åtgärder efter Statens kärnkraftinspektions (SKI) beslut samt särskild tillsyn
Åtgärdsplan avseende ledning och styrning av säkerhetsarbetet inom Forsmark Kraftgrupp AB samt kompletteringar av säkerhetsredovisningar (SAR)
Villkor för fortsatt drift av reaktorerna Formark 1-3
Beslut om upphävande av s.k. Särskild tillsyn mot Forsmarks Kraftgrupp AB dnr SSM 2009/43
Beslut om upphävande av vissa villkor för fortsatt drift av reaktorerna Forsmark 1-3
2009:12 Evaluating safety-critical organizations – emphasis on the nuclear industry
Information om 2017 års avgifter för tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen
2009:13 2008 års bedömning av strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftsanläggningarna
Nucleus nr 1, 2008
Nucleus nr 1, 2007
Nucleus nr 2, 2007
Nucleus nr 3, 2007
Nucleus nr 4, 2007
Nucleus nr 1, 2006
Nucleus nr 2, 2006
Nucleus nr 3, 2006
Nucleus nr 4, 2006
Nucleus nr 1, 2005
Nucleus nr 2, 2005
Nucleus nr 3, 2005
Nucleus nr 4, 2005
Nucleus nr 1, 2004
Nucleus nr 2, 2004
Nucleus nr 3, 2004
Nucleus nr 4, 2004
Nucleus nr 1, 2003
Nucleus nr 2, 2003
Nucleus nr 3, 2003
Nucleus nr 4, 2003
Nucleus nr 1, 2002
Nucleus nr 2, 2002
Nucleus nr 3, 2002
Nucleus nr 4, 2002
1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten
2007:26 Safety Culture Enhancement Project Final Report
2009:14 Review of Legislation and Regulatory Framework in Ukraine with Regard to Environmental Radiation Monitoring
2009:15 Improvement and Validation of Weld Residual Stress Modelling Procedure
2009:16 Influence of Hardening Model on Weld Residual Stress Distribution
2009:17 Effect of Welding Residual Stresses on Crack Opening Displacement and Crack-Tip Parameters
2009:18 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008
2009:19 Review of SKB’s Quality Assurance Programme
1993:11 Methods for determination of strontium -90 in food and environmental samples by Cerenkov counting
2009:20 Föräldrars syn på solskydd
2009:21 The geological history of the Baltic Sea a review of the literature and investigation tools
2009:22 Alternative modelling of brittle structures in a sub-area of the SKB candidate area at Forsmark, eastern Sweden
Granskning av ansökan om tillstånd att höja den termiska effekten i reaktorn Oskarshamn 2
Ansökan om tillstånd att höja den termiska effekten i reaktorn Oskarshamn 2
Magnetfält och hälsorisker
2009:23 Kartläggning av fast avfall innehållande radioaktiva ämnen från icke kärntekniska verksamheter: sammanställning av tidigare rapporter
Godkännande av uppstart av Ringhals 1 efter kategori 1-händelse
Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning och provdrift efter moderniseringar av Ringhals 1
Artikel: Harmoniserad reaktorsäkerhet
Artikel: Nätverk går i bräschen för effektiviserad information
2009:24 UV-radiation induced disease – roles of UVA and UVB
Artikel: Otydlig organisation kan hota säkerheten
2009:26 Tillämpning av stabil spricktillväxt vid brottmekanisk bedömning av defekter i sega material
2009:27 Analysis Strategy for Fracture Assessment of Defects in Ductile Materials
1995:19 Non-destructive Assay of SpentBWR Fuel with High-resolutionGamma-ray Spectroscopy
2009:25 APRI-6 Accident Phenomenaof Risk Importance
Numerical dosimetric assessment of two EAS-systems against the ICNIRP guidelines
2009:29 Nationell plan för allt radioaktivt avfall
2009:30 A Review of Evidence for Corrosion of Copper by water
2009:28 Biogeochemistry of Redox at Repository Depth and Implications for the Canister
2009:31 A Review of the Decommissioning Costs of the Ranstad Site
2009:32 On Younger Stakeholders and Decommissioning of Nuclear Facilities
2009:33 Workshop on spent fuel performance, radionuclide chemistry and geosphere transport parameters, Lidingö 2008: Overview and evaluation of recent SKB procedures
Anmälan för fastställande av avgift för 2010 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall m.m.
2009:34 Cooperation in Nuclear Waste Management, Radiation Protection, Emergency Preparedness, Reactor Safety and Nuclear Non-Proliferation in Eastern Europe
Bq nr 1, 2007
Bq nr 2, 2007
Bq nr 1, 2008
Strålskyddsnytt nr 2, 1995
Strålskyddsnytt nr 3-4, 1995
Strålskyddsnytt nr 1-2, 1996
Strålskyddsnytt nr 3, 1996
Strålskyddsnytt nr 4, 1996
Strålskyddsnytt nr 1, 1997
Strålskyddsnytt nr 2, 1997
Strålskyddsnytt nr 3, 1997
Strålskyddsnytt nr 4, 1997
Strålskyddsnytt nr 1, 1998
Strålskyddsnytt nr 2, 1998
Strålskyddsnytt nr 3, 1998
Strålskyddsnytt nr 4, 1998
Strålskyddsnytt nr 1, 1999
Strålskyddsnytt nr 2, 1999
Strålskyddsnytt nr 3, 1999
Strålskyddsnytt nr 4, 1999
Strålskyddsnytt nr 1, 2000
Strålskyddsnytt nr 2, 2000
Strålskyddsnytt nr 3, 2000
Strålskyddsnytt nr 4, 2000
Strålskyddsnytt nr 1, 2001
Strålskyddsnytt nr 2, 2001
Strålskyddsnytt nr 3, 2001
Strålskyddsnytt nr 4, 2001
Strålskyddsnytt nr 1, 2002
Strålskyddsnytt nr 2, 2002
Strålskyddsnytt nr 3, 2002
Strålskyddsnytt nr 4, 2002
Strålskyddsnytt nr 1, 2003
Strålskyddsnytt nr 2, 2003
Strålskyddsnytt nr 3-4, 2003
Strålskyddsnytt nr 1, 2004
Strålskyddsnytt nr 2, 2004
Strålskyddsnytt nr 3, 2004
Strålskyddsnytt nr 4, 2004
Strålskyddsnytt nr 1, 2005
Strålskyddsnytt nr 2, 2005
Strålskyddsnytt nr 3, 2005
Strålskyddsnytt nr 4, 2005
Strålskyddsnytt nr 1, 2006
Strålskyddsnytt nr 2, 2006
Strålskyddsnytt nr 3-4, 2006
2009:35 Evaluation of SKB/Posiva’s report on the horizontal alternative of the KBS-3 method
2009:13e 2009 assessment of radiation safety in the Swedish nuclear power plants
2007:18 Marvikenreaktorn - ett industripolitiskt utvecklingsprojekt i otakt med tiden
2008:05 ULiAS 4 – Experimental validation of asoftware that models ultrasonic wavepropagation through an anisotropic weld
2008:10 International Expert Review of SR-Can: Engineered Barrier Issues
2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik
2006:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2005
2006:35 Förslag till avgifter ochsäkerhetsbelopp för år 2007
2009:36 Recent Research on EMF and Health Risks. Sixth annual report from SSM:s independent Expert Group on Electromagnetic Fields 2009
Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn
2009:37 Forsmarks kärnkraftverk och Nationell radiologisk omgivningskontroll. Europeiska Kommissionens kontroll enligt artikel 35
2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007
2007:31 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2006
2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006
2006:15e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2005
2005:32 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2004
2005:32e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2004
2004:16 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2003
2004:16e Statement of the Situation Concerning Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Plants in 2003
2002:14 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2001
2010:01 Licensing of safety critical softwarefor nuclear reactors
2000:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1999
96:71 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1995-96
95:63 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1994-95
Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2
1995:15 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden
1999:13 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden
1990:18 Some Estimates of the Total NuclideInventory in the Year 2100 from Swedish Nuclear Power Production
1994:14 Evaluation of acceptance criteriafor data on environmentally assistedcracking in light water reactors
1996:70 Risks from Nuclear Waste
Årsredovisning 2009
2010:02 Metodutveckling för integrerad validering
2009:38 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stages 14 and 15
2010:03 Forskningsstrategi 2010-2014
2010:04 Utredning och kartläggning av krav för lyftanordningar inom kärnteknisk anläggning
2010:05 Discrete-Feature Model Implementation of SDM-Site Forsmark
2010:06 Upphandling inom kärnkraftsindustrin, kvalitet, säkerhet och beslutsfattande
2001:36 Kartläggning av strategiskakompetensbehov för kärntekniskverksamhet i nuläget och för framtiden
2010:07 Indicators of safety culture – selection and utilization of leading safety performance indicators
2010:08 Development of COLLAGE 3
2010:09 Copper Thermodynamics in the Repository Environment up to 130˚C
1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan
1996:78 Hantering av radioaktivt avfall i Sverige före år 1980 samt radium och radiumavfall fram till år 1996
2010:10 Översikt av nationell och internationell kravbild avseende brandskydd på kärnkraftverk och hur dessa tillämpas i svensk kärnkraftindustri
2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009
1999:51 Kostnadsberäkning av diupförvaringav det använda kärnbränslet
2010:12 An Evaluation of Models of Bentonite Pore Water Evolution
2010:13 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2009
2010:14 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige – utveckling från 2005 till 2008
2001:23 Interactions of Severe Accident Researchand Regulatory Positions (ISARRP)
1991:08 The Potential Significance of Permafrost tothe Behaviour of a Deep RadioactiveWaste Repository
2010:15 Strålsäkerhetsmyndighetens helkroppslaboratorium
SSMFS 2010:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:52) om externa personer i verksamhet med joniserande strålning
Ansökan om medel ur kärnavfallsfonden
Regeringsuppdrag att utreda effekter av den så kallade Studsvikslagens upphörande
Säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken (RUS)
Tillstånd och prövning av tillståndsvillkor gällande kärntekniska anläggningar och andra komplexa anläggningar där strålning används
De svenska kärnkraftverkens tålighet mot yttre påverkan
Övik Energi AB: Föreläggande om kompletterande av rutiner för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:16) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB: Föreläggande om kompletterande av rutiner för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:16) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Föreläggande om utökad rapportering för Ringhals 2
Ringhals AB: Föreläggande om åtgärder
Gävle Kraftvärme AB: Föreläggande om kompletterande av rutiner för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:16) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
OKG Aktiebolag: Föreläggande om avfallsplan m.m.
Begäran om komplettering angående databaserna Triumf, Pluto och Drak
Laserimage AB: Föreläggande om redovisning av rutiner för märkning av lasrar
Econova Energy AB: Föreläggande om kompletterande av rutiner för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:16) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Studsvik Nuclear AB: Beslut om föreläggande
Rehabtjänster Teg AB: Föreläggande om att inkomma med information om förändring
Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset Solna: Föreläggande
Landstinget Halland, Länssjukhuset i Halmstad: Föreläggande
Varekils Djurklinik AB: Beslut om föreläggande
Rehabtjänster Teg AB: Föreläggande
2010:16 Guidance to Risk-Informed Evaluation of Technical Specifications using PSA
2010:17 Quality Assurance Review of SKB’s Copper Corrosion Experiments
Konsoliderad version av SSMFS 2008:52 och 2010:1
2010:18 Radionuclide Transport: Preparation During 2009 for the SR-Site Review
2010:19 Cooperation in Nuclear Waste Management, Radiation Protection, Emergency Preparedness, Reactor Safety and Nuclear Non-Proliferation with the Russian Federation, Ukraine, Armenia, Georgia and Belarus
Landstinget i Västmanland: föreläggande
Strålsäkert nr 1, 2010
Ringhals AB: Föreläggande avseende åtgärdsprogram
Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Ringhals 2 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
2010:20 Lågfrekventa magnetfält i olika färdmedel – en studie baserad på mätningar från åren 1993-2010
2010:21 Childhood leukaemia around nuclear facilities
Överlämnande av AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt kärntekniklagen för R2 och R2-0
Överlämnande av Studsvik Nuclear AB:s ansökan om återkallelse av tillståndet enligt kärntekniklagen för R2 och R2-0
Ringhals AB: Tidsbegränsat undantag från myndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
Westinghouse Electric Sweden AB: Undantag från krav vid lagring av kärnämnen och kärnavfall
Föreläggande om åtgärder hos LKAB
Föreläggande om åtgärder hos GEMS PET System AB
Econova Energy AB: Föreläggande II om komplettering av rutiner för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:16) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Region Skåne: Föreläggande
Beslut om medel för strålskyddsforskning
Ringhals AB: Föreläggande avseende redovisning av säkerhetsgranskning av instruktioner och efterlevnad av styrande dokument
Omvärldsanalys 2010
OKG AB: Tidsbegränsat undantag från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
Det pågår mikrovågstorkning i ditt hus
Ringhals AB: Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område
OKG AB: Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område
Westinghouse Electric Sweden AB: Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område
SKB AB: Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område
Studsvik Nuclear AB: Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område
Obehörigt intrång på Forsmarksverket
Beredning av tillstånd och prövning av tillståndsvillkor gällande kärntekniska anläggningar och andra komplexa anläggningar där strålning används
Förlängning av tidigare beslut om godkännande av interndosimetriverksamhet med helkroppsmätare vid Barsebäck Kraft AB
Förlängning av tidigare beslut om godkännande av interndosimetriverksamhet med helkroppsmätare vid Forsmarks Kraftgrupp AB
Förlängning av tidigare beslut om godkännande av interndosimetriverksamhet med helkroppsmätare vid OKG Aktiebolag
Förlängning av tidigare beslut om godkännande av interndosimetriverksamhet med helkroppsmätare vid Ringhals AB
Förlängning av tidigare beslut om godkännande av interndosimetriverksamhet med helkroppsmätare vid Studsvik Nuclear AB
Förlängning av tidigare beslut om godkännande av interndosimetriverksamhet med helkroppsmätare vid Westinghouse Electric Sweden AB
SKI 1990:5 Granskning av SKBs FoU-Program 89
1994:15 Aging Degradation of Concrete Structures in Nuclear Power Plants
Beslut om åtgärder för Forsmark Kraftgrupp AB med anledning av det uppdagade förhållandet med ej driftklar krets i lågtryckshärdkylsystemet
Beslut om villkor för återstart av Forsmark 2
SSM åtalsanmäler Oskarshamns kärnkraftverk – beslut
Beslut om tidsbegränsad drift av reaktorn Oskarshamn 3
Beslut om tidsbegränsad drift av reaktorn Forsmark 3
Forsmark: Tidsbegränsat undantag från myndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
OKG AB: Tidsbegränsat undantag från myndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
Ringhals AB: Tidsbegränsat undantag från myndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
Clab: Tidsbegränsat undantag från myndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
Yttrande – Ansökan om tillstånd att höja den termiska effekten i Ringhals 4
Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning och provdrift vid en högsta termiska effekt på 3144 MW i Ringhals 3
Beslut om tidsbegränsad drift av reaktorn Forsmark 3
Beslut om tidsbegränsad drift av reaktorn Oskarshamn 3
Beslut om att förelägga Forsmarks Kraftgrupp AB att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Forsmark 3
Beslut om att förelägga OKG AB att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3
Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning och av provdrift vid en högsta termiska effekt på 3900 MW i Oskarshamn 3
Kompletterat yttrande gällande ansökan om tillstånd att höja den högsta tillåtna termiska effekten för Ringhals 4
Beslut gällande granskning och överlämnande av SKB:s komplettering av Fud-program 2007
Komplettering av yttrande gällande ansökan om tillstånd att höja den högsta tillåtna termiska effekten för Forsmark 1, 2 och 3
Föreläggande om redovisning av åtgärder mot internkontamination
Föreläggande om redovisning av åtgärder för att garantera kärnämnes- och exportkontrollen
Föreläggande om komplettering av redovisning av RAB:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift av seende Ringhals 1–4
Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Ringhals 1–4
Beslut rörande säkerhetsredovisningen för SFR-1
Beslut rörande driften av SFR-1
Godkännande av utredningar och åtgärder efter kategori 1-händelse nr 44/09
Ringhals AB: Tidsbegränsat undantag från krav på säkerhetsanalys
Ringhals 1: Granskning av ansökan om återstart efter kategori 1-händelse nr 44/09
Göteborgsoperan och Adapt AB: Anmälan om brott mot strålskyddslagen
Rask-rapport avseende obehörigt intrång på Forsmarksverket den 14 juni 2010
Anmälan om avgift för 2011 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
2010:23 On Decommissioning Costs of the Ranstad Site
2010:25 Modelling Coupled Processes in the Evolution of Repository Engineered Barrier Systems using QPAC-EBS
Föreläggande om åtgärder hos LICR, Uppsala
2010:26 In vivo-dosimetri inom strålbehandling i Sverige
Föreläggande om åtgärder hos Holmen Paper AB, Hallsta Pappersbruk
Föreläggande om åtgärder avseende OKG:s säkerhetsprogram
Landstinget Dalarna, Avesta lasarett: föreläggande
2010:24 On Cost Estimate for Decommissioning of one Isotope Central
2010:27 Beräkning av merkostnader 2010 -för rivning av de svenska kärnkraftsverken och omhändertagande av restprodukter
2010:28 GEMA3D – landscape modelling for dose assessments
1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar
SSMFS 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor
Västra Götalandsregionen: föreläggande
Westinghouse Electric Sweden AB: föreläggande
Föreläggande om åtgärder hos Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
2010:29 SKI:s och SSI:s synpunkter på SKB:s FoU/Fud-program 1986-2007
Strålsäkert nr 2, 2010
Föreläggande om åtgärder hos Karolinska Institutet (KI)
Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
Föreläggande för Inspecta Sweden AB Göteborg
Föreläggande avseende reservövervakningsplatsen (RÖP) Oskarshamn 3
Kaliumjodidtabletter för den svenska kärnenergiberedskapen
Skapa rutiner för hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Föreläggande om att skapa rutiner för att uppfylla SSMFS 2008:16 om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137
Tidsbegränsat undantag från krav på intyg om överensstämmelse avseende materialegenskaper - Fuktavskiljare
Tidsbegränsat undantag från krav på intyg om överensstämmelse avseende materialegenskaper - Moderatortanklock
Beslut om tidsbegränsad drift av reaktorn Oskarshamn 3
Granskning av ansökan om utökad drifttid med anledning av utmattningsbelastningar av styrstavsdelar i Oskarshamn 3
2010:30 INSITE Summary Report
Föreläggande Landstinget i Uppsala
Periodiserad rapportering av Ringhals 2, projekt TWICE
Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 3 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
2010:31 Buffer erosion: An overview of concepts and potential safety consequences
Strålsäkert nr 3, 2010
2010:32 Fingerprints of zones in boreholes An approach to identify the characteristics of structures
Beslut om förbud
2010:33 Lineament interpretation Short review and methodology
2010:34 The understanding of the formation of valleys and its implication on site characterization: Moredalen and Pukedalen, south-eastern Sweden
SSMFS 2010:3 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar
2010:37 Utvärdering av regler och normer för betongkonstruktioner i svenska kärnkraftsanläggningar
2010:38 The feasibility of Backfilling a Repository of Spent Fuel: An Assessment of Recent Developments by SKB
2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner
2010:40 Rock-block characterization on regional to local scales for two SKB sites in Forsmark – Uppland and Laxemar – eastern Småland, south-eastern Sweden
2010:41Rock-block configuration in Uppland and the Ålands-hav basin, the regional surroundings of the SKB site in Forsmark, Sea and land areas, eastern Sweden
Föreläggande om utvärdering av viss egenkontroll
2010:42 Using the EPRI Risk-Informed ISI Methodology on Piping Systems in Forsmark 3
2010:43 Displacement along extensive deformation zones at the two SKB sites: Forsmark and Laxemar
2010:45 Evaluation of models for cyclic plastic deformation – A literature study
Föreläggande om åtgärder hos Boliden Mineral AB
Åtgärder hos Umeå universitet (UMU)
Beslut om kärnavfallsavgift 2010 för Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för kemi- och bioteknik
Beslut om kärnavfallsavgift 2010 för Studsvik Nuclear AB
Beslut om kärnavfallsavgift 2010 för Ranstad Mineral AB
Beslut om kärnavfallsavgift 2010 för Vattenfall AB
2010:22 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 16
Beslut om kärnavfallsavgift 2010 för Westinghouse Electric Sweden AB
Beslut om senareläggning av genomförande av analyser i Forsmark 3 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Ringhals 1-4 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
Beslut om senareläggning av införande av fysiska åtgärder i Oskarshamn 3 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008:17
2010:46 Development of the PRO-LOCA Probabilistic Fracture Mechanics Code, MERIT Final Report
SSMFS 2008:1 - Konsoliderad version med ändringar införda till och med SSMFS 2010:3
2009:29e Swedish national plan for the management of all radioactive waste
2010:47 Utveckling av programpaket för analys av termisk utmattning
2010:44 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2010
SSMFS 2008:32 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning the Competence of Operations Personnel at Reactor Facilities
SSMFS 2008:35 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on General Obligations in Medical and Dental Practices using Ionising Radiation
SSMFS 2008:39 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on the Discharging of Goods and Oil from Controlled Areas at Nuclear Facilities
2011:01 Bestämning av kontamination med radium-226 i radonkalibreringsanläggningen i Malå- Beslutsunderlag inför sanering och avveckling av anläggningen
Beslut om dispens för monitering av luftutsläpp
1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial
SSMFS 2008:19 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on Planning before and during Decommissioning of Nuclear Facilities
Delredovisning av uppdrag - översyn av förmåga att skydda kärntekniska anläggningar
Föreläggande om åtgärder hos AGR EmiTeam AB
1997:01 Utvärdering av radonavskiljare. Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade brunnar
SSMFS 2008:29 The Swedish Radiation Safety Authority’s General Recommendations on the Competence of Radiation Protection Experts
Anmälan om brott mot strålskyddslagen
Föreläggande om åtgärder för karakterisering och dokumentation av kärnavfall
Föreläggande Landstinget i Kronoberg
Föreläggande Region Skåne
Föreläggande mot TRK Kontrolladministration AB
2011:02 The Back-End of the Nuclear Fuel Cycle in Sweden, Considerations for safeguards and data handling
Granskning av införande av gemensamt djupvattenintag för O1 och O2
Tio år efter kärnkraftolyckan i Tjernobyl
Inspektion av kärnavfallshanteringen vid Westinghouse Electric Sweden AB, bränslefabriken
Strålsäkert nr 1, 2011
2011:03 On Decommissioning Cost for Nuclear Power Plants
Dispens från krav på nuklidspecifika mätningar i utsläppsluft_snab
Dispens från krav på nuklidspecifika mätningar i utsläppsluft_svafo
2011:04 Evaluation of the Technical Basis for New Proposals of Fatigue Design of Nuclear Components
Årsredovisning 2010
Förlängt anpassat omgivningskontrollprogram för Barsebäck Kraft AB
2011:05 Overview and Evaluation of the NESC Projects for Fracture Assessments of Nuclear Components
2011:06 Reliability Data Handbook for Piping Components in Nordic Nuclear Power Plants – R Book, Phase 2
2011:07 Workshop on Regulatory Review and Safety Assessment Issues in Repository Licensing
2011:08 Workshop on Copper Corrosion and Buffer Erosion Stockholm 15-17 September 2010
2011:09 Is Copper Immune to Corrosion When in Contact With Water and Aqueous Solutions?
Dispens-Ringhals
Dispens-SFR
Dispens-Clab
Dispens-Forsmark
2011:10 Strålsäkerhetsmyndighetens granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2010
Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg
Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s redovisning av Fud-program 2010
2011:11 Handling Interfaces and Time-varying Properties in Radionuclide Transport Models
Föreläggande om förbättring av instruktioner för friklassning av göt
2011:12 Analysis of Barrier Performance: Modelling of Copper corrosion scenarios with and without buffer erosion
Undantag för Laserimage AB (Café Opera)
1985:26 Light Resin Curing Devices -A Hazard Evaluation
Komplettera rutiner för att uppfylla föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium 137
Föreläggande om inlämnande av SAR samt erfarenhetsredovisning
Projektplan
96:40 Status and Use of PSA in Sweden
Föreläggande om åtgärder hos Mälarenergi AB
1986:12 Chernobyl - its impact on Sweden
2011:13 Investigation of Discrete-Fracture Network Conceptual Model Uncertainty at Forsmark
2011:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2010
2011:15 Beräkning av merkostnader 2011 för rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter
2011:16 Modelling of ultrasonic testing of cracks in cladding
2010:35 Probabilistic Safety Goals for Nuclear Power Plants; Phases 2-4 / Final Report
2010:36 Guidance for the Definition and Application of Probabilistic Safety Criteria
Föreläggande mot Studsvik Nuclear AB angående importerat kärnavfall från USA
2011:17 Structural Health Monitoring of Piping in Nuclear Power Plants – A Review of Efficiency of Existing Methods
Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot vissa händelser_Clab
Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot vissa händelser_Ringhals
Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot vissa händelser_Oskarshamn
Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot vissa händelser_Forsmark
Fastställande av betalningsplan för Svensk Kärnbränslehantering AB för 2011
Ändring av beslut om fastställande av betalningsplan för AB SVAFO för 2011
Delredovisning av uppdrag - översyn av förmåga att skydda kärntekniska anläggningar
Beslut om dispens för monitering av luftutsläpp
Dispens från krav på nuklidspecifika mätningar i utsläppsluft_snab
Dispens från krav på nuklidspecifika mätningar i utsläppsluft_svafo
Förlängt anpassat omgivningskontrollprogram för Barsebäck Kraft AB
Dispens-Ringhals
Dispens-SFR
Dispens-Clab
Dispens-Forsmark
Ändring av beslut om fastställande av betalningsplan för AB SVAFO för 2011
2011:18 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2010
Inspektion radioaktiva slutna strålkällors hantering inom Oskarshamnsanläggningen
Inspektion av ledningens uppföljning av verksamheten
Föreläggande att vidta åtgärder avseende hjälpmatarvattenpumpar
Granskning av Ringhals 2 – anmälan om anläggningsändring gällande införande av nya motordrivna hjälpmatarvattenpumpar
Inspektion av OKG kravhantering, PLEX
Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010
Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4
Inspektion av ledningssystem och internrevisioner på Ringhals
Granskning av anmälan av anläggningsändring, åtgärder av lokala dynamiska effekter av rörbrott, Oskarshamn 3
RASK Ringhals 2 brand i inneslutningen
2002:54 Erfarenheter av den svenska linjen tungt vatten och naturligt uran i Ågesta kraftvärmeverk
2011:19 Experimental evaluation of influence from residual stresses on crack initiation and ductile crack growth at high primary loads
Inställningar till säkerhetshöjande metoder, Ringhals AB
SSMFS 2008:1 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning Safety in Nuclear Facilities
Granskning av Ringhals halvårsredovisning 2 enligt beslut SSM 2009/2911
Föreläggande om verifiering av husturbindrift samt redovisning av åtgärdsplan i syfte att minska snabbstoppsfrekvens
Granskning av ansökan om rutinmässig drift av Oskarshamn 1
2011:20 A Guidebook for Evaluating Organizations in the Nuclear Industry – an example of safety culture evaluation
Dispens från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2010:2 och beslut om villkor för dispensen
Dispens från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2010:2
Beslut om undantag av återkommande kontroll av bottensvetsar W3 och W4.1-4, Oskarshamn 2
Beslut om undantag av återkommande kontroll av bottensvetsar W3 och W4.1-4, Oskarshamn 2
OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande metoder
Ansökan om utdömande av vite_Region Skåne
Föreläggande Västerbotten läns landsting
Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB
Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO
Friklassning av jonbytarbärare för förbränning vid SAKAB
Friklassning av jonbytarbärare för förbränning vid SAKAB
Föreläggande med anledning av inspektion om hantering av göt vid Studsvik
Föreläggande med anledning av inspektion om hantering av göt vid Studsvik
Granskning av anläggningsändringen ”Ombyggnad av kondensatreningen 11/12-414” vid Ringhals 1
Granskning av FKA uppfyllande av 20 § SSMFS 2008:17 - RÖP
Granskning av OKG uppfyllande av 20 § SSMFS 2008:17 - RÖP
Granskning av RAB uppfyllande av 20 § SSMFS 2008:17 - RÖP
Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR
Föreläggande om åtgärder avseende bergbesiktningar och kontrollprogram för Clab
Inspektionsrapport - OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar
2005:37 Experience with Regulatory Strategies in Nuclear Power Oversight
Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyft-schakt samt chockdämpare i flask-schaktutrymme, Oskarshamn 2
Föreläggande om provningsomfattning av styrdonsdelar i reaktorn Forsmark 3
SSMFS 2011:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning
Granskning av ärende SSM 2010/4615, "Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap. 4.4.2 samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17"
Anmälan om avgift för 2012 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Anmälan om avgift för 2012 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Anmälan om avgift för 2012 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Inspektionsrapport: utredning av händelser SKB
Föreläggande om åtgärdsprogram Forsmark
Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen
Granskning av ändring: R3, R4 utbyte av RMS-kanaler för ångledningsmonitering
2011:21 Workshop on spent fuel performance and radionuclide chemistry -Rånäs 2010: Assessment of some outstanding issues
European stress tests National progress report – Sweden for nuclear power plants
2011:22 Infiltration of dilute groundwaters and resulting groundwater compositions at repository depth
Föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, DKV, av säkerhetssystem och funktioner_Ringhals
2011:23 Sweden’s Cooperation with Eastern Europe in Radiation Safety 2010
Ringhals 3 och 4 - Granskning av SAR avseende struktur och allmän beskrivning av säkerheten
Föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, DKV, av säkerhetssystem och funktioner_Oskarshamn
Föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, DKV, av säkerhetssystem och funktioner_Forsmark
2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel
2011:25 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2010
Avfallsplaner på Ringhals med fokus på projektet FREJ
Strålsäkert, nr 2-3, 2011
2011:26 The influence of temperature and fluid pressure on the fracture network evolution around deposition holes of a KBS-3V concept at Forsmark, Sweden
2011:27 Riskanalyser inom extern strålbehandling
Dispens från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:22)
Dispens från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:22)
Föreläggande om åtgärder inför verksamhet med avveckling av Ranstadsverket
Granskning Forsmark 1, 2 och 3 – anmälan om införande i SAR av uppfyllande av SSMFS 2008:1, 2008:6 och 2008:7
Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 2783 MW termisk effekt i Ringhals 4
2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014
Beslut om rekommendationer angående resor och vistelse i Japan
2011:29 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 17
Föreläggande om revidering av instruktioner för hantering av göt
Tillstånd för Riksteatern att använda laser samt dispens från krav på begränsning av strålfältet med mera
1995:32 Stråldoser och markbeläggning i Sverige efter en stor kärnkraftolycka
Föreläggande om åtgärder för Landstinget i Östergötland
Beslut om godkännande av redovisning för Ringhals 3 efter föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, DKV
Beslut om godkännande av redovisning för Ringhals 4 efter föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, DKV
Granskning av redovisad genomgång av driftklarhetsverifiering för Ringhals 3 och 4
Beslut om återbetalning av fondmedel
Inspektionsrapport – Kompetens driftpersonal OKG
2011:30 A fatigue analysis including environmental effects for a pipe system in a Swedish BWR
2007:43 ProLBB - A Probabilistic Approach to LeakBefore Break Demonstration
Svar angående MTO vid anläggningsändringsprocessen
SSMFS 2008:23 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on Protection of Human Health and the Environment in connection with Discharges of Radioactive Substances from certain Nuclear Facilities
Optimering av strålskyddsverksamheten vid Forsmarks Kraftgrupp AB
Forsmark 1-3 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden
Ringhals 1-4 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden
Oskarshamn 1-3 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden
Oskarshamn 1-3 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden
Ringhals 1-4 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden
Forsmark 1-3 - Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden
Föreläggande om åtgärder för Landstinget Västernorrland
SSMFS 2011:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2011:3 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar
SSMFS 2008:1 - Konsoliderad version med ändringar införda till och med SSMFS 2011:3
Myndighetens svar på redovisning enligt föreläggande internrevisionsverksamheten
Granskning av ändringar i Ringhals 2 STF
2011:31 Allocation of Decommissioning and Waste Liabilities
Granskning av Ringhals halvårsredovisning 3 enligt beslut SSM 2009/2911
Beslut om godkännande av redovisning för Ringhals 1 efter föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar, DKV
Granskning av redovisad genomgång av driftklarhetsverifiering för Ringhals 1
SSMFS 2008:15 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning Emergency Preparedness at Certain Nuclear Facilities
2011:10e Review and evaluation of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company’s RD&D Programme 2010. Statement to the Government and summary of the review report
SSMFS 2008:24 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on Radiation Protection Managers at Nuclear Facilities
SSMFS 2008:9 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on the Control of High-Activity Sealed Radioactive Sources
SSMFS 2008:51 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations concerning basic provisions for the protection of workers and the general public in practices involving ionising radiation
2011:32 The Euratom Treaty v. Treaties of the European Union: limits of competence and interaction
Villkor för friklassning av kontaminerade textilier
Samlad strålsäkerhetsvärdering av industrier (2009–2010)
Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsynsinsatser vid verksamheter med öppna strålkällor (2009–2011)
Granskning av återkommande helhetsbedömning av anläggningarna Ringhals 3 och Ringhals 4
Inspektionsrapport optimering av strålskyddet på Oskarshamnsverket
Föreläggande att vidta åtgärder rörande säkerhetsgranskning Ringhals
2011:33 Mathematical modelling of ultrasonic testing of components with defects close to a non-planar surface
Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsyn av verksamheter som hanterar kontaminerad trädbränsleaska (2006–2011)
SSMFS 2008:26 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on Radiation Protection of Individuals Exposed to Ionizing Radiation at Nuclear Facilities
Omvärldsanalys 2011
1995:20 En bedömning av hälso- och miljösituationen i gruvsamhället Krasnokamensk, östra Sibirien, Ryssland
Strålsäkert, nr 4, 2011
RASK-utredning på Oskarshamn 1 med anledning av fyra snabbstopp på kort tid
SSMFS 2011:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om naturligt förekommande radioaktivt material
Delredovisning: Uppföljning av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima
2011:34 Evolution of hydrogen by copper in ultrapure water without dissolved oxygen
Beslut om dispens vid friklassning av göt
Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle
Beslut om genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt SSMFS 2008:17
Beslut om genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt SSMFS 2008:17
Beslut om genomförande av åtgärder i Ringhals 1 - 4 enligt SSMFS 2008:17
European stress tests for nuclear power plants
Granskningsrapport avseende SSM 2011-37-31
1992:3 Characterization of seismic ground motions for probabilistic safety analyses of nuclear facilities in Sweden. SUMMARY REPORT
OKG Aktiebolag, inspektionsrapport – internrevisionsverksamheten
SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om torkning med mikrovågor
Regeringsuppdrag: Fysiskt skydd januari 2012
2012:01 Kontrollrumskonstruktion – Samverkan mellan olika aktörer under konstruktion av nya och moderniserade kontrollrum
2012:02 Evaluation of activity build-up experiments
SSMFS 2008:22 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning Handling of Radioactive Waste and Nuclear Waste at Nuclear Facilities
SSMFS 2008:17 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning the Design and Construction of Nuclear Power Reactors
Granskning Ringhals 1-4 ny rutin för säkerhetsgranskning av anläggningsändringar
2012:03 The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in February 2012
Granskning av åtgärder efter brand i Ringhals 2 reaktorinneslutning
IRRS 2012 – Integrated Regulatory Review Service at the Swedish Radiation Safety Authority
Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen
Föreläggande Landstinget i Blekinge
Torkning med mikrovågor pågår i huset
SSMFS 2008:37 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations Concerning the Protection of Human Health and the Environment in Connection with the Final Management of Spent Nuclear Fuel and Nuclear Waste
Enkätundersökning om mobilstrålning
Enkätundersökning om solvanor
Granskning av demobränsle Westinghouse 15x15 Upgrade för Ringhals 2
Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården
2012:04 Förslag till nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet
Slutrapport för regeringsuppdraget att se över samhällets förmåga att kontrollera radioaktiva ämnen vid Sveriges gräns
Studsvik: Villkor för användandet av radioaktivt material i samband med utbildning
Studsvik: Dispens från kärntekniklagen
Årsredovisning 2011
Inspektionsrapport – Optimering av strålskydd, Ringhals AB
SSMFS 2008:21 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations concerning safety in connection with the disposal of nuclear material and nuclear waste
Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag
1997:12 Study of International Published Experiences in Joining Copper andCopper-alloys
1997:05 SKI SITE-94
Inspektion med fokus på området fristående säkerhetsgranskning vid FKA
Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården
Dispens från bestämmelserna i SSMFS 2008:12 för sovringsverket
Dispens för avvecklingen av sovringsverket i Ranstad
2012:05 Sweden’s Co-operation with Eastern Europe in Radiation Safety 2011
Inspektionsrapport – Avfallsplaner och avfallshanteringen vid O3 OKG AB
2012:06 Decommissioning Cost Assessment
2012:07 Implementation of the Master Curve method in ProSACC
Granskning av återkommande helhetsbedömning av strålsäkerheten (ÅSP) vid Forsmark 1 och 2
2012:08 Deterministic Assessment of Future Costs for Dismantling (FA)
2006:06 Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete
Föreläggande om åtgärder för Landstinget i Östergötland
Föreläggande efter inspektion Jönköpings län
Inspektionsrapport – Kompetens driftpersonal Forsmark
Medgivande till att driva Ringhals 2 vid en termisk effekt av 2 500,4 MWt
Enkätundersökning: Information i samband med Fukushima-olyckan
Föreläggande efter inspektion Södersjukhuset
Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1
Forsmark: Redovisning av planer för åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningarnas tålighet mot vissa händelser
Ringhals: Redovisning av planer för åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningarnas tålighet mot vissa händelser
Oskarshamn: Redovisning av planer för åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningarnas tålighet mot vissa händelser
Föreläggande Landstinget i Uppsala län
2012:09 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen
Föreläggande att redovisa åtgärdsprogram
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012 för OKG Aktiebolag
SSMFS 2012:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om bäringskikare, pejlkompasser och riktmedel som innehåller tritium
SSMFS 2012:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska
RAB - Granskningsrapport Halvårsredovisning 4 inom SSM2009/2911
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012 för Forsmarks Kraftgrupp AB
2012:11 Issues in the corrosion of copper in a Swedish high level nuclear waste repository
2012:10 Technical Note, Review of the Geomicrobiological Aspects of SKB’s Licence Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Forsmark, Sweden
2012:12 APRI-7 Accident Phenomena of Risk Importance. En lägesrapport om forskningen inom området svåra haverier under åren 2009-2011
Samlad strålsäkerhetsvärdering för Ringhals AB 2012
Beslut om senareläggning av införande av fysiska åtgärder i Oskarshamn 3 för att uppfylla 10 § SSMFS 2008:17
Upphävande av tidigare beslutade åtgärder avseende Forsmark 1
Public survey: information about Fukushima-Dai-ichi accident
Yttrande till regeringen angående mellanlagring och slutförvaring av utländskt kärnavfall från den spanska kärnreaktorn Zorita
2012:13 Technical Note, A review of the creep ductility of copper for nuclear waste canister application
Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB
2012:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2011
Beslut med anledning av samlad inspektionsinsats. Westinghouse
2012:15 Technical Note, A review of the mechanical integrity of the canister
2012:16 El och kontrollutrustning i kärnkraftverk. Problematik vid utbyte av åldrad utrustning
2012:17 Technical Note, Corrosion of copper canister
Förbud mot att använda angiografiutrustning på laboratorium 1 till kardiovaskulär verksamhet
2012:18 Technical Note, SR-Site Independent Modelling of Engineered Barrier Evolution and Coupled THMC: Contribution to the Initial Review Phase
2012:19 Vägledning till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska
Anmälan om möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
1997:40 Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants
Föreläggande efter inspektion Landstinget Västernorrland
Granskningsrapport - Tidig anmälan av anläggningsändring angående F3 RÖP
Granskning av Ringhals årsrapport för 2011
Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2
Begäran av redovisning av plan för fysiskt skydd avseende Clab
Beslut om avslag på ansökan om dispens från krav på halvårsvis rapportering av utsläpp av radioaktiva ämnen
Beslut om avslag på ansökan om dispens från krav på halvårsvis rapportering av omgivningskontrollen
2012:20 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2011
2012:21 Technical Note, Initial Review Phase for SKBs Safety Assessment SR-Site: Corrosion of Copper
1996:08 Contamination and Radiation Exposure, Evaluation and Measures in the Nordic Countries after the Chernobyl Accident
Beslut om dispens med tillhörande villkor
1998:15 Strålskyddskonsekvenser från Cs 137 vid användning av biobränsle i stora anläggningar
Avslag på ansökan om dispens från kravet på halvårsrapport
Anmälan om möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn 1
2012:22 A dosimetric intercomparison between the radiation therapy clinics in Sweden
2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården
2012:24 Technical Note, Initial Review of SR-Site Main Report
2012:25 Workshop on Seismology
2012:26 Technical Note, Initial review of chemical and erosional processes within the buffer and backfill - Chemical erosion processes
Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals 2
2012:27 Mental arbetsbelastning En fallstudie från projektorganisationen på ett svenskt kärnkraftverk
2012:28 Technical Note, Initial review of chemical and erosional processes within the buffer and backfill – Geochemical processes
2012:29 Technical Note, Initial review of chemical and erosional processes within the buffer and backfill – Geochemical processes
2012:30 Technical Note, Initial review of physical properties and processes of the buffer and backfill. THM and other physical processes
Anmälan om avgift för 2013 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall med mera
Anmälan om avgift för 2013 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall med mera
2012:31 Decommissioning of the Nuclear Reactors R2 and R2-0 at Studsvik, Sweden – General Data as called for under Article 37 of the Euratom Treaty
2012:32 Technical Note,Groundwater Chemistry in SKB’s Safety Assessment SR-Site: Initial Review
2012:33 Technical Note,Review of Groundwater Chemistry in SKB’s Safety Assessment SR-Site
2012:34 Technical Note,Review of FEP Handling in the SR-Site Safety Assessment: Initial Review Phase
2012:35 Technical Note,Review of SKB’s Code Documentation and QA for the SR-Site Safety Assessment
2012:36 Technical Note, Documentation and Traceability of Data in SKB’s Safety Assessment SR-Site: Initial Review Phase
2012:37 Technical Note, Selective review of the hydrogeological aspects of SR-Site
2012:38 Technical Note, Radiological effects on non-human biota - initial review
2012:39 Technical Note, Review of Engineering Geology and Rock Engineering aspects of the construction of a KBS-3 repository at the Forsmark site – Initial Review Phase
Euratom Artikel 37-rapport för reaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik
2012:40 Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård
2012:41 Technical Note, Hydrogeological conditions at the Forsmark site
2012:42 Technical Note, Initial review of physical properties and processes of the buffer and backfill – Installation and initial state
Föreläggande om åtgärder gällande kompetenssäkring
2012:43 Technical Note, Literature review of groundwater flow in permafrost
2012:44 Technical Note, Review of Matrix Diffusion and related properties of intact rock in SKB’s Licence Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Forsmark, Sweden
Granskning av SAR för servicedriften av Barsebäck 1 och 2 (SAR3)
Föreläggande avseende SAR3
Granskningsrapport - Anmälan av anläggningsändring R4 RÖP
Granskningsrapport – Anmälan av teknisk ändring gällande O3 RÖP
2012:45 Beräkning av merkostnader 2012 för avveckling och rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter
2012:46 Technical Note, Review of Landscape Models used in SR-Site
Granskning inför beslut om kompletterad SAR och ansökan om rutinmässig drift vid 3144 MW termisk effekt i Ringhals 3
Inspektion av AB SVAFO:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet
Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning och provdrift vid en högsta termisk effekt av 3253 MW i Forsmark 2
Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3253 MW termisk effekt för Forsmark 2
Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1
Beslut om tidsbegränsad drift med kvarvarande defekter i moderatortankstativets stödben - Forsmark 1
Beslut om tidsbegränsad drift med kvarvarande defekter i moderatortankstativets stödben - Forsmark 1
Avfallsplan för avveckling av Ranstadsverket
Granskningsrapport avseende säkerhetsredovisning för Ranstadsverket – Skedet nedmontering och rivning av sovringsverk och lakverk
Föreläggande om ytterligare åtgärder vid avveckling av Ranstadsverket
Anmälan av möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
Anmälan om möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll vid Barsebäck Kraft AB 2012
Inspektion med fokus på området fristående säkerhetsgranskning vid RAB
2012:47 C-14 Long-Term Dose Assessment: Data Review, Scenario Development, and Model Comparison
Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet
Föreläggande med avseende på beredskapsverksamhet
Föreläggande efter inspektion
2012:48 Technical Note, Use of Solubility Limits in the SR-Site Safety Assessment
2012:49 Hydrogeological characteristics of sites for low- and intermediate-level waste disposal
Föreläggande om redovisning
2012:50 Fatigue Margins for Austenitic Stainless Steels in ASME Boiler and Pressure Vessel Code – A Literature Study
2012:51 Technical Note, Rock Mechanics related to long-term repository and site evolution
2012:52 Technical Note, Shear movement of near-field rock due to large earthquakes
2012:53 Technical Note, Review of Engineering Geology and Rock Engineering aspects of the operation and closure of a KBS-3 repository at the Forsmark site – Initial Review Phase
2012:54 Technical Note, Initial Review Phase for SKB´s safety assessment SR-Site: Geological structures and deformation zones, from site investigation to safety assessment
2012:55 Technical Note, Review of SKB’s Radionuclide Transport Methodology
2012:56 Technical Note, Biosphere Dose Assessment: Review of Dose Consequence of Radionuclides in the Uranium-238 Series Decay Chain
2012:57 Technical Note, Shear movement of near-field rock due to large earthquakes
2012:58 Technical Note, Independent radionuclide transport modelling – Reproducing results for main scenarios
2012:59 Technical Note, Initial review phase – Dose Assessment Methodology
2012:60 Technical Note, Handling of climate related issues in the safety assessment SR-Site
2012:61 Geochemical Constraints on Buffer Pore Water Evolution and Implications for Erosion
Granskning av anmälan om organisationsändring i AB SVAFO
2012:62 Technical Note, Review of the MARFA Code
2012:63 Technical Note, Review of Radionuclide Sorption on Bentonite and Forsmark Bedrock Material
2012:64 Finansiella aspekter vid avveckling av kärnkraftverk (BWR)
2012:65 Technical Note, Review of the Nuclear Criticality Safety of SKB’s Licensing Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Sweden
2012:66 Safety Leadership – the managerial art of balancing production pressure and safety
2012:67 Technical Note, Hydrogeological modelling of the Forsmark site
Samlad strålsäkerhetsvärdering för Studsvik Nuclear AB
Samlade strålsäkerhetsvärderingar för AB SVAFO
2012:68 Assessment of cost for dismantling of Ringhals 2 PWR
1994:28 ”SKIFTNYCKELN”
RAB - Granskningsrapport Halvårsredovisning 5 inom SSM2009/2911
2012:69 Magnetfält i bostäder
Granskning av anmälan av ändringar i säkerhetsredovisningen avseende uppfyllande av 12 § SSMFS 2008:17 för Ringhals 1
Föreläggande om åtgärder på grund av utsläpp av kontaminerat avfallsvatten
Verksamhetsbevakning med anledning av utsläpp via dagvattensystemet
Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar
Föreläggande om kompletterande uppgifter angående urdikning av kontaminerade diken
2012:70 Process Parameters Affecting Inhomogeneity of Material Microstructure
Beslut om avställning av Oskarshamn 2 för genomförande av underhållsåtgärder samt om senareläggning av fysiska åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut
Uppdatering av säkerhetsredovisning för Clab med avseende på sprickor i förvaringsbassänger
SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar
Föreläggande om att skrota eller avyttra panoramautrustning samt vitesförbud
1997:04 Magnetfält i elektriska lok
Föreläggande om uppdatering av dokumentation
2003:36 How Agencies Inspect
Dispens från kärntekniklagen, Studsvik
Översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen
Inspektion av internrevisionsverksamheten vid Ringhals AB
Beslut om senareläggning av fysiska åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut för Oskarshamn 1
Beslut angående OKG AB:s redovisning inför fortsatt deponering vid markförvaret MLA
Inspektionsrapport - Avfallsplaner och avfallshanteringen vid Forsmark
Föreläggande om kompletterande redovisning av avfallsplaner
Tillstånd med villkor för Studsvik Nuclear AB
Tillstånd till verksamhet med strålning_SVAFO
Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten OKG
Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3
Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag
Granskning av OKG:s redovisning av åtgärdsprogram utifrån myndighetens föreläggande om brister i OKG:s verksamhet
Föreläggande om åtgärder Västerbotten
Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser-RAB
2012:71 Identification of Brittle Deformation Zones and Weakness Zones
Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift
Affisch: Råd för att skydda din hälsa
2013:01 Validation of Weld Residual Stress Modeling in the NRC International Round Robin Study
2013:02 Forskningsreaktorer - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll
Utredning avseende den långsiktiga säkerhetsutvecklingen i den svenska kärnkraften och åtgärder med anledning av olyckan i Fukushima
Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling
Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor
Analys av den svenska tillsynsmodellen inom reaktorsäkerhetsområdet
Utredningsrapport avseende oförstörande provningsmetoders förutsättningar och möjlig-heter för kontroll av betongkonstruktioner i kärnkraftverk
Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar
Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de ursprungligt var konstruerade för
2013:03 Torium – en studie ur ett kärntekniskt perspektiv
The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations and general advice concerning clearance of materials, rooms, buildings and land in practices involving ionising radiation
2013:04 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 18
2013:05 Acceleratordrivna subkritiska system - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll
2013:06 The sixth round of implementation according to PARCOM recommendation 91/4 – Report from Sweden
2013:07 Corrosion of copper in distilled water without molecular oxygen and the detection of produced hydrogen
Granskning av uppfyllandet av 9 § SSMFS 2008:17 - Enkelfel
Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Stockholms Fina Tänder
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Ystad Dental Clinic AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandläkarpraktiken KBN AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandläkare Lars Holm AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Bita Tandclinic AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Suturen AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandläkare Pia Lif-Bimer AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandl Fredrik Pierreville AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Ramskölds Endodonti AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandläkare Björn Ekbom AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Edets Tandhälsa AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: M Dental AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Lougab AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: ZarahDent AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Citypraktiken i Jönköping AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandvårdsbolaget i Svealand AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: BKG Tand AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Maxhälsa Tand & Kropp AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Dent Investment i Malmö AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Åke Carlssons Tandläkarpraktik AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Käkcentrum, Södersjukhuset AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Björn Sidhagen Praktik AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandläkare Porsblad AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: AB Ljungbergs Odontalgi
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Dentitio AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: WI-gruppen AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Dentamega AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Olof Knape AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Göran Norenius AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Tandläkarpraktik Annika Plogmark AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Hässleholms Tandläkargrupp AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Peter Karlssons tandläkarpraktik AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Monadent AB
Föreläggande om åtgärder beträffande verksamhet med joniserande strålning: Masticus AB
2013:08 Licensing of safety critical software for nuclear reactors
Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning inför provdrift av pyrolysanläggningen
Anstånd med revision av säkerhetsredovisning_WSE
Dispens från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter_SVAFO
Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar
Föreläggande om att redovisa uppgifter för verksamhet med joniserande strålning_Permadent AB
Mobiler och master
2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change
Rekommendationen att ta jodtabletter vid kärnkraftsolyckan i Japan har följts upp
RASK-utredning gällande hantering av händelse vid urboxning av bränsleknippe
Inspektion - Säkerhetsprogram vid Westinghouse Electric Sweden AB
2013:11 Mätmetoder för bestämning av stråldoser till ögats lins
2013:12 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata dels från utsläpp till luft och vatten från OKG och Clab dels i omgivningen av Oskarshamn
2013:10 Qualification of Electrical Equipment in Nuclear Power Plants - Management of ageing
Anmälan om möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
Årsredovisning 2012
Beslut rörande degradering av tekniska barriärer i SFR
Begäran om kompletteringar angående misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14
Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad
Avfallsplan för avveckling av Ranstadsverket
Godkännande av avfallsplan för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad
2013:13 Review of Dismantling Costs - Nuclear Installations
Beslut om dispens med tillhörande villkor-RAB
Beslut om dispens från återkommande helhetsbedömning för Barsebäck Kraft AB
Prövotidsredovisning och förslag till villkor för Ringhals kärnkraftverk
2013:14 Approaches used for Clearance of Lands from Nuclear Facilities among Several Countries – Evaluation for Regulatory Input
2013:15 Riskanalys av strålbehandlingsprocessen med inriktning mot teknisk kvalitetssäkring
2013:16 Technical Note, Assessment of PWR fuel depletion and of neutron multiplication factors for intact PWR fuel copper canisters – main review phase
Inspektion avseende andningsskydd för radiologiskt arbete vid Forsmarks Kraftgrupp AB
Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s rutiner för då besökare och externa personer vistas på kontrollerat område
2013:17 Kartläggning av transportflödet samt doser till personal och allmänhet vid transport av radioaktiva ämnen i Sverige
Så fungerar en kokvattenreaktor
Så fungerar en tryckvattenreaktor
Så här fungerar haverifiltret
Kärnkraftverkets säkerhetsbarriärer
Snabbstopp i en kokvattenreaktor
Bränslebyte i kokvattenreaktor
2013:18 Fjärde generationens reaktorer – en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll
Inneslutningen i en tryckvattenreaktor
Inneslutningen i en kokvattenreaktor
Inspektion av interna transporter av radioaktivt material vid OKG Aktiebolag
Granskningsrapport - Avseende införande av vortexbrytare i RWATST-01 på Ringhals 3 och 4
2013:19 Eighth report from SSM:s Scientific Council on Electromagnetic Fields
Anmälan av möjligt brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet
Berättigandet av joniserande brandvarnare och rökdetektorer
2013:20 Terrestrial Biosphere Modelling of C-14 Research
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för Forsmarks Kraftgrupp AB
2013:21 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2012
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för Ringhals
Förloppet vid en härdsmälta
Snabbstopp i en tryckvattenreaktor
Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen för Clab
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för OKG Aktiebolag
Inspektion - Lokala strålskyddsinstruktioner, Ringhals AB
Beslut om dispens-Ringhals AB
Slutrapport regeringsuppdrag-Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715)
Beslut om upphävande av särskilda villkor för drift för Ringhals AB
Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder
Samlad strålsäkerhetsvärdering av Svensk Kärnbränslehantering AB 2011–2012
Så arbetar du strålsäkert
2012:23e Integrated assessment of radiation safety in health and medical services
SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar
RAB - Granskningsrapport Halvårsredovisning 6 inom SSM2009-2911
Beslut om godkännande av preliminär säkerhetsredovisning för Oskarshamn 2 inför modernisering i projekt PLEX
SSMFS 2008:52 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning
Godkännande av utredningar och åtgärder för återstart av Forsmark 3
Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013
Beslut om upphävande av särskild tillsyn mot Boliden Mineral AB
Samlad strålsäkerhetsvärdering av Barsebäck Kraft AB, 2010 – 2012
2013:22 Sweden’s Cooperation with Eastern Europe in Radiation Safety 2012
Redovisning av Forsmark 1, 2 och 3:s tålighet mot vissa elstörningar med anledning av händelsen i Forsmark 3 den 30 maj 2013
Redovisning av Oskarshamn 1, 2 och 3:s tålighet mot vissa elstörningar med anledning av händelsen i Forsmark 3 den 30 maj 2013
Redovisning av Ringhals 1, 2, 3 och 4:s tålighet mot vissa elstörningar med anledning av händelsen i Forsmark 3 den 30 maj 2013
Metodbeskrivning – Radon i bostäder
Inspektionsrapport, provdrift av pyrolysanläggning Studsvik
Granskning av anmälan om ändringar i säkerhetsredovisningen för Oskarshamn 3
Föreläggande om hantering av dryck på kontrollerat område
Inspektion av arbetsförutsättningar för PSG på FKA
Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric Sweden AB
Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB
Föreläggande om åtgärder inom IT- och informationssäkerhetsområdet
2013:23 Kartläggning av äldre anläggningar där radioaktivt material har lagrats eller hanterats
2013:24 Modelling of nuclear fuel cladding under loss-of-coolant accident conditions
2013:25 Anpassning av utbildning till följd av anläggningsförändringar
Beslut förlängd provdrift Studsvik Nuclear AB
Beslut om genomförande av åtgärder i Ringhals 1 - 4 enligt SSMFS 2008:17
Beslut om undantag från strukturell verifiering av befintlig fuktavskiljare vid Oskarshamn 2
2013:26 Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar
Beslut om återstart av reaktorn Forsmark 1 med kvarvarande sprickor i ett av moderatortankstativets stödben med mera
Metodbeskrivning – Radon i vatten
SSMFS 2011:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning
SSMFS 2013:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2011:1) om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning
2013:27 Numerical simulations of headed anchors break in reinforced and non-reinforced concrete structures
Anmälan om avgift för 2014 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Granskning av kostnadsberäkningar och beräkning av avgift för 2014 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Föreläggande om åtgärder Folktandvården
Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB
Tubbrott i en tryckvattenreaktor
Enkätundersökning om solvanor
2013:28 Brine intrusion by upconing for a high-level nuclear waste repository at Forsmark. Scoping calculations
Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG
Förlängning av tid för anmälan av åtgärder
Granskning av SKB:s anmälan av organisationsförändring
Beslut om hävning av punkt 3 i SKI-beslut 7.49/011030 rörande att kontrollprogrammet ska utgöra en del av SFR:s säkerhetsprogram
Föreläggande om åtgärder för kvalitetssäkring av friklassningsmätningar vid Forsmarksverket
Föreläggande att ta fram och implementera program för hantering av åldersrelaterade försämringar med mera
Licence application for activities involving ionising radiation
Inspektionsrapport av operativa styrande dokument på OKG
Samlad strålsäkerhetsvärdering av veterinärmedicinsk verksamhet med smådjursröntgen
Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab
Komplettering av yttrande gällande ansökan om tillstånd att höja den högsta tillåtna termiska effekten för Ringhals 4
Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3
Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete
Delyttrande angående inkomna kompletteringar
Granskning av OKG:s åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten
Forsmarks ledning och uppföljning av uppdragstagare avseende utbildning av driftpersonal
2013:10s Kvalificering av elkomponenter i kärnkraftverk - Hantering av åldring
Föreläggande om skrotning av panoramaröntgenutrustning1
Föreläggande om skrotning av panoramaröntgenutrustning2
Granskningsrapport - R3 KFM för projekt RH/SP
Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB
Samlad strålsäkerhetsvärdering av verksamheter som bedriver öppen radiografering
Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser
Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981
Föreläggande om åtgärder Region Gotland
Inspektionsrapport Region Gotland
Samlad strålsäkerhetsvärdering av industrier med 30 eller fler slutna radioaktiva strålkällor
Samlad strålsäkerhetsvärdering av verksamhet med acceleratorer
2008:38 Methodology for description and evaluation of cost profiles and cost structure during transitions period
Checklista för solarieinspektion
Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på Studsvik Nuclear AB
Hävning av deponeringsstopp för avfallstyp F.17 från Forsmark 1 och 2
Omprövning av tillstånd till markförvar för lågaktivt avfall vid Forsmarksanläggningen
Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen
2013:30 Laser pointers and Eye injuries - An analysis of reported cases
Föreläggande om redovisning av bästa möjliga teknik
Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys med förmågebedömning för 2013
Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG
Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3
Granskning av Forsmark Kraftgrupp AB:s tillämpning av begreppet driftklarhet i samband med läckage i värmeväxlare 321E1 i Forsmark 1
Granskning av införande av GE14 i Oskarshamn 3
Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2–4
2013:32 Upparbetning av utbränt kärnbränsle - En studie med fokus på exportkontroll
2013:31 Aesthetic ultrasound devices – current state of knowledge and suggested measurement set-up for characterization of exposure
Föreläggande om att komma in med redovisningar avseende ingrepp i reaktorskyddssystemet
2013:33 Technical Note, Seismology – Frequencies and mechanisms. -Initial review phase
Förbud mot användning, upplåtelse och överlåtelse av panoramautrustning utan tillstånd
Särskild tillsyn av Praktikertjänst AB
Granskning av Oskarshamn 3 redovisning av komplettering till förnyad SAR och uppfyllande av 12 § SSMFS 2008:17
Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen avseende skydd mot lokala dynamiska effekter
Föreläggande om åtgärder för landstinget i Jönköpings län
Tillsynsrapport för strålbehandlingsverksamheten i Landstinget i Jönköpings län
Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga
Förlängd dispens för Ringhals 3 och 4 avseende bortkoppling av centrala kontrollrummet
2013:34 Technical Note, Seismology – Post-glacial seismicity and paleoseismology at Forsmark
Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem
Föreläggande om redovisning rörande betydelsen av jordströmmar vid SFR
2013:35 Technical Note, Rock Mechanics – Confidence of SKB’s models for predicting the occurrence of a damage zone around the excavations – Main Review Phase
2013:29 Regulatory Approaches in Nuclear Power Supervision
Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisning och säkerhetstekniska driftförutsättningar vid Studsvik Nuclear AB
2014:01 Cost Estimating for Decommissioning Nuclear Reactors in Sweden
2013:36 Technical Note, Review and assessment of aspects of the Qeq concept – Main Review Phase
Inspektionsrapport - Forsmarks arbete med förbättringar avseende MTO vid anläggningsändringar
Oskarshamn 2 – Projekt Plex – Fortsatt granskning av KFM
Inspektion av Ringhals AB program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador
Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen
2014:03 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2012
2014:02 Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling
2014:04 Global Non-proliferation ‘Clubs’ vs. the NPT
2013:37 Technical Note, Rock Mechanics – Evolution of fracture transmissivity within different scenarios in SR-Site – Main Review Phase
2014:05 Technical Note, Assessment of flows to deposition holes – Main Review Phase
Granskning av Ringhals 3 anläggningsändring avseende RH/SP lösning och SAR för resteffektkylning under avställningsdrift
Granskning av Ringhals AB anmälan av organisationsförändring
Föreläggande om granskning och analys av dokumentation från tillverkning av reaktortankar (FKA)
Föreläggande om granskning och analys av dokumentation från tillverkning av reaktortankar (OKG)
2014:06 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)
Föreläggande om redovisning av åtgärder inom beredskapsverksamheten vid Clab
Dispens med villkor för nedmontering och rivning av lakverket i Ranstad
2014:07 Technical Note, Review of the geological mapping and geophysical measurement techniques for the determination of critical properties around deposition holes -Main Review Phase
2014:08 Technical Note, Review of Long-Term Redox Evolution of Groundwater and Potential Influence of Oxygenated Glacial Meltwater in SR-Site
Dispens avseende deponering av lösa föremål och löst material från Ranstadsverket på Sakabs deponi för farligt avfall
2014:09 Further Development of the Core Simulator CORE SIM: Extension to coupled capabilities for BWRs
OKG:s ansökan om överlåtelse av klyvbart material
Granskning av OKG:s ansökan om överlåtelse av klyvbart material
Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker
2014:10 Technical Note, Rock Mechanics - Confidence of SKB’s models for predicting the occurrence of spalling – Main Review Phase
Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80)
2014:11 Technical Note, Radionuclide Solubility Limits in SKB’s Safety Case
Nuclear Security, Safety and Non-Proliferation: Sweden’s International Cooperation in 2013
Beslut om förlängd provdrift av pyrolysanläggningen på Studsvik
Föreläggande om rutiner för friklassning av göt
Granskning av Studsvik Nuclear AB:s svar på föreläggande om förbättring av instruktioner för friklassning av göt
2014:13 Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet kring erfarenhetsåterföring
Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över Fud-program 2013
2014:12 Granskning och utvärdering av SKB:sredovisning av Fud-program 2013
Yttrande över ansökan från ESS AB om tillstånd enligt miljöbalken till forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund
2014:14 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata från utsläpp till luft och vatten från Forsmarks Kraftgrupp AB och i omgivningen av Forsmark
2014:15 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata från utsläpp till luft och vatten från Studsviksanläggningarna och i omgivningen av Studsvik
Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR
2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk, Ninth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2014
2014:17 Technical Note, Assessment of radiological effects on non-human biota –Main Review Phase
Granskningsrapport av OKG: s redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda åtgärder
2014:18 Evaluation of the Halden IFA-650 loss-of-coolant accident experiments 2, 3 and 4
2014:19 Evaluation of the Halden IFA-650 loss-of-coolant accident experiments 5, 6 and 7
2014:20 An evaluation of high-temperature creep of zirconium alloys: data versus models
2014:22 Technical Note, Workshop on seismic hazard at Forsmark
2014:23 Technical Note, Workshop on Rock Mechanics Issues and their Implications for Groundwater Flow – Main Review Phase
2014:24 Technical Note, Workshop on biosphere issues
2014:21 Effects of additives on uranium dioxide fuel behavior
Beslut om undantag från Strålsäkerhetsmyndighetens beslut SSM 2010/444-23
Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning
Granskning av svar på föreläggande -Forsmarks Kraftgrupp AB
2014:25 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling
2014:26 Improved reference and relative dosimetry of small radiation therapy photon beams
2014:27 Regulation applying to welding of pressure equipment – a comparative study
Expertstöd beredskap
Vår roll i strålskyddsberedskapen
Mätfordon
2014:28 Numerical simulation of ductile crack growth in residual stress fields
2014:29 Technical Note, Independent Modelling of Radionuclide Transport, Evaluation of Colloid Transport Modelling – Main Review Phase
The Nordic Flagbook 2014
2014:30 Modelling Approaches to C-14 in Soil-Plant Systems and in Aquatic Environments
2014:31 Degradering i betong och armering med avseende på bestrålning och korrosion
2014:32 Technical Note, Assessment of the derivation and use of distribution coefficients and concentration ratios – Main Review Phase
Föreläggande avseende ledningssystem
Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv
Föreläggande gällande Forsmarks avvecklingsplan
Föreläggande gällande OKG:s avvecklingsp
Föreläggande gällande Ringhals avvecklingsplan
Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan
Rapport från granskning av Ringhals uppdaterade avvecklingsplan
Rapport från granskning av OKG:s avvecklingsplan
Dispens avseende deponering av jordmassor utdikade i anslutning till Westinghouse bränslefabrik
2014:33 Technical Note, Reproduction of SKB’s Canister Failure Calculations - What-If and ‘Residual’ Scenario to Illustrate Barrier Functions
2014:34 Technical Note, Modelling Comparison of Simple Reference Biosphere Models with LDF Models – Main Review Phase
2014:35 Technical Note, Modelling comparison of alternative biosphere models with LDF models and evaluation of selected parameter values used in the biosphere dose assessment - Main review phase
2014:36 Beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar i Sverige
Föreläggande om utredning avseende brister i driftprov och uppföljning
Enkätundersökning om allmänhetens bild av Strålsäkerhetsmyndigheten
Vi gör samhället strålsäkert
Our radiation safety work
2014:38 Technical Note, Detailed assessment of radionuclide Kd-values for the geosphere-main review phase
1996:26 Status för gjutet rostfritt stål i äldre svenska kärnkraftverk, mars 1996
Inspektion - Hantering av händelser, missöden och tillbud inom strålskyddsområdet på OKG Aktiebolag
2014:39 Technical Note, “Wormhole” and Multiple Loss of Buffer Safety Function Scenarios
2014:40 Technical Note, Review of Performance Confirmation Programs and Potential Roles in SSM’s Current Review of SKB’s License Application – Main Review Phase
2014:41 Technical Note, Review of Radionuclide Abstraction and Selection in the SKB Safety Case -Main Review Phase
2014:42 Utbildning och kompetens inom strålskydd hos olika funktioner som deltar vid eller påverkar medicinska bestrålningar
Hantering av händelser, missöden och tillbud
Anmälan om avgift för 2015 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Granskning av kostnadsberäkningar och beräkning av avgift för 2015 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
SSMFS 2014:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om beredskap vid kärntekniska anläggningar
2014:43 Technical Note, Workshop on general corrosion of copper
Hantering av händelser, missöden och tillbud inom strålskyddsområdet
Beslut om kärnavfallsavgift 2014-2016 för Vattenfall AB avseende det permanent avställda kraftvärmeverket i Ågesta
Beslut om kärnavfallsavgift 2014–2016 för Ranstad Mineral AB
Beslut om kärnavfallsavgift 2014–2016 för Studsvik Nuclear AB
Beslut om kärnavfallsavgift 2014–2016 för Westinghouse Electric Sweden AB
Beslut om kärnavfallsavgift 2014–2016 för Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för kemi- och bioteknik
Dispens med tillhörande villkor
Beslut om åtgärder för kontaminerade diken
Ansökan om utdömande av vite
Godkännande av BAT-utvärdering avseende behandlingsalternativ för radioaktivt avfall innehållande tritium och kol-14
Granskning av reviderad BAT-utvärdering avseende tritium och kol-14
Yttrande avseende OKG Aktiebolags ansökan om ändring av villkor 15 i mark- och miljödomstolens deldom om tillstånd enligt miljöbalken
Beslut om dispens för OKG
Föreläggande om att komplettera anmälan om organisationsförändring, SNAB
Beslut om tidsbegränsad dispens, SNAB
2014:44 Technical Note, Independent evaluation of the number of critical canister positions in the KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase
2014:45 Att göra det osynliga synligt
2014:46 Technical Note, QA in SKB’s Groundwater Flow Modelling
2014:47 Technical Note, Assessment of groundwater salinity evolution at repository depth and especially the impact of dilute water infiltration
Ledning och styrning av extern erfarenhetsåterföring
Föreläggande om att inkomma med en åtgärdsplan inom området extern erfarenhetsåterföring
Inspektionsrapport – Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna
Beslut om dispens
2014:48 Technical Note, Independent assessment of groundwater sulphide content in the long-te
Uppföljning av SKB:s arbete med stresstester för Clab den 6 maj 2014
Årsredovisning 2013
Ds 2011:35 Sweden’s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Ds 2014:32 Sweden’s fifth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and the safety of radioactive waste management
Inspektionsrapport för röntgenverksamheten inom Aleris Diagnostik AB
Inspektionsrapport för röntgenverksamheten vid Aleris Röntgen Annedal
Föreläggande om orsaksanalys
Föreläggande om redovisning av åtgärder
Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB
Föreläggande om åtgärder
2014:49 Samhällskostnader för hudcancer 2011
Dispens från kravet på formell kompetens avseende radiologisk ledningsfunktion
Betänkande SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
Inspektion av friklassning av material
Inspektion av friklassning av material vid FKA
Inspektion av friklassning av material
Ringhals - Inspektion kring styrning och ledning av extern erfarenhetsåterföring
2014:50 Technical Note, A Study of Availability of Fuel Data for Sweden’s Spent Nuclear Fuel
Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande angående införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier
Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen
Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situation
Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2015
Yttrande avseende kärnavfallsavgifter samt finansierings- och kompletteringsbelopp för 2015-2017 enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus
SSMFS 2014:3 Föreskrifter om ändring i och allmänna råd om tillämpningen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar
Föreläggande om åtgärder avseende friklassning och kontroll av kontaminerat material
Ringhals AB – Inspektion av hantering av händelser, missöden och tillbud av betydelse för strålskyddsområdet
Beslut gällande ansökan om godkännande av säkerhetsredovisning, STF och avfallsplan för avveckling av R2-anläggningen
Granskning av SAR och STF för avveckling av R2-anläggningen
Granskning av Avfallsplan för avveckling av R2-anläggningen
Granskning av SKB:s redovisning av åtgärdsprogram del 2 (orsaksanalys och ytterligare åtgärder) enligt föreläggande SSM2013-5903-12
Yttrande angående Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings förslag i fråga om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden
2002:50 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000
2014:51 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2013. MR in radiotherapy - an important step towards personalised treatment?
2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen
Beslut om upphävande av tillstånd för provdrift av pyrolysanläggningen på Studsvik
Föreläggande om att vidta åtgärder kopplade till organisationsförändring
Granskning av anmäld organisationsförändring AB SVAFO
2014:53 Översyn av systemet med diagnostiska referensnivåer
SKI 2000:01 Statistisk analys av uppmätta tillväxthastigheter hos spänningskorrosionssprickor (IGSCC)
Inspektion Beslutsfattande i säkerhetsfrågor
Föreläggande om redovisning av handlingsplan för m/s Sigrid
2014:55 Technical Note, Further Reproduction of SKB’s Calculation Cases and Independent
Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 32
Inspektion med anledning av Ringhals AB:s organisationsändring
Beslut efter svar på föreläggande
2014:54 Technical Note, Further Modelling Comparison of Simple Reference Biosphere Models with the LDF Modelling Approach – Main Review Phase
2014:56 Seismic design and analysis of safety-related nuclear structures in Sweden
Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning (SOU 2014:66)
2014:57 Technical Note, Issues in the Corrosion of Copper in a Swedish High Level Nuclear Waste Repository: Phase III. Role of Sulphide Ion in Anodic and Cathodic Processes
Tillstånd till införsel av kärnavfall
2014:58 Technical Note, Rock Mechanics - Assessing probability and extent of blind faults and fault-end growth around the KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase
Föreläggande om handlingsplan för fysiskt skydd och informationssäkerhet
Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande
Föreläggande om åtgärder för kvalitetssäkring av friklassningsprocedurer
Föreläggande om åtgärder för förbättring av friklassningsprocedurer
Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 1
Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik
Dispens från vissa delar av ansvaret för radioaktivt avfall vid isotopcentralen i Studsvik
2014:59 Technical Note, Relation between earthquake magnitude, fracture length and fracture shear displacement in the KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase
2015:01 Technical Note, Rock Mechanics - Thermal properties and thermal modelling of the rock in a repository of spent nuclear fuel at Forsmark – Main Review Phase
2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess
2015:03 Brottmekaniska K-lösningar för sprickor i massiv stång med icke-linjärt rotationssymmetriskt spänningstillstånd
2015:04 DiD-PSA: Development of a Framework for Evaluation of the Defence-in-Depth with PSA
Strålning vid lasershower ska begränsas
Enkätundersökning om tillståndshavarnas inställning till Strålsäkerhetsmyndigheten
Förslag angående Studsvikslagen
Ersättning för Vattenfall AB:s kostnader enligt finansieringslagen avseende Ågesta för 2015
Ersättning för Vattenfall AB:s kostnader enligt Studsvikslagen avseende Ågesta för 2015
2015:05 Technical Note, Review of uncertainty propagation and sensitivity analysis in SR-Site Main Review Phase
Årsredovisning 2014
2015:06 Technical Note, Feasibility of Backfilling Deposition Tunnels
2015:08 Technical Note, Rheological properties of the Bentonite Buffer
2015:09 PROSIR - Probabilistic Structural Integrity of a PWR Reactor Pressure Vessel
2015:10 SafePhase: Safety culture challenges in design, construction, installation and commissioning phases of large nuclear power projects
2015:11 Investigation of the Distribution of Phosphorus in Copper
2015:12 Interkristallin spänningskorrosion i rostfritt stål i BWR-miljö
2015:13 Samband mellan anrikning av uran och andra ämnen – en studie från ett icke-spridningsperspektiv
2015:07 TEM-lamella lift-out from the crack tip region of Alloy 600 for high resolution electron microscopy examination
2015:15 Användning av låg- och höganrikat uran – en studie från ett icke-spridningsperspektiv
Ersättning för AB Svafo:s kostnader för 2015
Ersättning för kostnader till Uppsala universitet för 2015
2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar
2015:16 International conference on UV radiation-induced disease — roles of UVA and UVB
2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet
Fakta om jod
Fakta om cesium
Överlämnande av AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket
Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge
Överlämnande av Vattenfall AB:s ansökan om befrielse från förpliktelser enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket
Yttrande över Vattenfall AB:s ansökan om befrielse från förpliktelser enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket
2015:18 Uranium Aerosol Characteristics at a Nuclear Fuel Manufacturing Site - Particle Size, Morphology and Chemical Composition
SSMFS2015:1 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:42) om prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagnostik
Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll
Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning för Oskarshamn 2 och föreläggande om vidtagande av vissa åtgärder
2015:20 Guide for thyroid monitoring in the event of release of radioactive iodine in a nuclear emergency
Omhändertagande av NORM-kontaminerat metallavfall. En internationell inventering
Samlad strålsäkerhetsvärdering av Clab och SFR
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 av Forsmarks Kraftgrupp AB
2015:20 The effects of mild, acute hypoxia on cognitive performance
2015:22 Technical Note, Further modelling and sensitivity study using the GEMA-Site “alternative biosphere models” and review of material from SKB’s RFI response
2015:19 Recent Research on EMF and Health Risk - Tenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2015
2015:24 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)
2015:25 Design Guide for Nuclear Civil Structures (DNB)
2015:27 APRI-8: Accident Phenomena of Risk Importance. En lägesrapport om forskningen inom området svåra haverier under åren 2012-2014
2015:30 Technical Note, Rock Mechanics - Assessing the likelihood and extent of fracture growth in the KBS-3 repository at Forsmark
Forsmark 1-3 Beslut tidbegränsat undantag från SSMFS 2008 17 §17
Nationell beredskapsplan för hantering av kärnteknisk olycka
2015:31 Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Nationell plan
2015:32 Safe and responsible management of spent nuclear fuel and radioactive waste in Sweden - National Plan
2015:29 Technical Note, Quality Assurance in SKB’s Copper Corrosion Experiments
Anmälan om avgift för 2016–2017 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Granskning av kostnadsberäkningar och beräkning av avgift för 2016–2017 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
2015:28 Utvärdering av materialdata för befintliga betongkonstruktioner - med inriktning på verifiering av förankringar vid kärntekniska anläggningar
2015:34 Inventering av oförstörande provningsmetoder för undersökning av infästningar
2015:23 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2014
2015:37 Models for axial relocation of fragmented and pulverized fuel pellets in distending fuel rods and its effects on fuel rod heat load
2015:38 Evaluation of fatigue in austenitic stainless steel pipe components
2015:40 Technical Note, Assessment of flow-related transport parameters used in the SR-Site safety case
2015:35 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige -Utveckling från 2006 till 2013
2015:41 Technical Note, Hydrogeological aspects of future human actions for a repository at Forsmark
2015:39 Technical Note, Granskning av KBS-3 avseende nukleär kriticitetssäkerhet
2015:43 Robust structural verification of pressurized nuclear components subjected to ratcheting
2015:42 Det svenska anrikningsprogrammet 1967–1975
2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet
2015:44 Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar
2015:45 Technical Note, Parallel assessment of effects on non-human biota using RESRAD-BIOTA
2015:47 GEMA-Site 1: Model description and example application
2015:48 Technical Note, Supplementary review of SKB’s further RFI response
2015:49 Technical Note, Independent Modelling of Engineered Barrier Evolution and Coupled THMC: Canister Corrosion Calculations in SR-Site
2015:51 Technical Note, Initial State of Spent Nuclear Fuel
Anmälan om avgift för 2016–2017 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Yttrande över betänkandet En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
Yttrande över betänkandet SOU 2015:23 – Informations-och cybersäkerhet i Sverige
Dispens från krav på kolfilter i ventilationsvägarna för tilluft till ordinarie ledningscentral samt bevakningscentral (AB SVAFO)
Dispens från krav på fast installerade detektorer i andra kontrollerade utsläppsvägar än huvudskorstenen (Westinghouse Electric Sweden AB)
Dispens från krav på kolfilter i ventilationsvägarna för tilluft till ordinarie ledningscentral samt bevakningscental (Studsvik Nuclear AB)
Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande angående Miljö-och energidepartementets skrivelse om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier
Yttrande över förslag om straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: Remiss av promemorian - Genomförande av radioutrustningsdirektivet
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till genomförande av rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 8 juli 2014 om ändring av kärnsäkerhetsdirektivet (2009/71/Euratom)
Skyddsåtgärder under tidig och intermediär fas av en nukleär eller radiologisk nödsituation (Nordisk flaggbok)
Dispens avseende barriärers och utrustnings miljötålighet för Forsmark 1, 2 och 3
Dispens med villkor för hantering och deponering av kontaminerat material
Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2015
Remiss av betänkande Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)
Yttrande över betankandet Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet, SOU 2014:83
Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer
Beslut om förlängd tidsfrist för redovisning av kostnadsberäkning för Westinghouse Electric Sweden AB
2015:54 Retinal injuries from handheld lasers: An updated report
Remiss SOU 2015:76 Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård
Nuclear Security, Safety and Non-Proliferation: Sweden’s International Cooperation in 2014
Rapport enligt krav i artikel 37 i Euratomfördraget: segmentering och mellanlagring av interndelar vid kärnkraftverket Barsebäck
2015:50 Assessment of structures subject to concrete pathologies (ASCET)
2015:52 Technical Note, Review of SKB’s creep model, its implementation into ABAQUS and an evaluation of SKB’s analyses of theevaluation of SKB’s analyses of the copper canister
2016:01 Literature Study on Sparse Channel Interpretation and Modeling
2015:53 Ductile tearing – Micromechanical analyses and experimental study
Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
2015:46 Assessment of data and criteria for cladding burst in loss-of-coolant accidents
2016:02 Technical Note, An updated review of the creep ductility of copper including the effect of phosphorus
Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse
Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk
2016:03 Laseranrikning av uran ur ett icke-spridningsperspektiv
Årsredovisning 2015
Strålsäkerhetsmyndighetens samverkansåtgärder 2016 för att nå miljömålen
2015:26 Radiologiska undersökningar av barn – en studie av metodval
2016:05 Technical Note, Assessment of SKB TR-14-15 Assessment of SKB TR-14-15 “Possible influence from stray currents from high voltage DC power transmission on copper canisters”
Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem
Granskningsrapport Clink inför yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt
2016:08 SSM’s external experts’ reviews of SKB’s safety assessment SR-PSU – hydrogeological and chemical aspects
2016:09 SSM’s external experts’ reviews of SKB’s safety assessment SR-PSU – radionuclide transport, dose assessment, and safety analysis methodology
Nuclear Security, Safety and Non-Proliferation: Sweden’s International Cooperation in 2015
2016:07 Utvärdering av tre seniora forskartjänster inom strålskyddsområdet
2016:11 Leadership in safety critical industries: Project Report 1
2016:12 SSM’s external experts’ reviews of SKB’s safety assessment SR-PSU – engineered barriers, engineering geology and chemical inventory
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2016 av Forsmarks Kraftgrupp AB
Strålsäkerhetsmyndighetens svar: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, SOU 2016:21
Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 2
Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 3
Villkor för oberoende härdkylning för Ringhals 4
Villkor för oberoende härdkylning för Oskarshamn 1
Villkor för oberoende härdkylning för Oskarshamn 2
Villkor för oberoende härdkylning för Oskarshamn 3
Villkor för oberoende härdkylning för Forsmark 1
Villkor för oberoende härdkylning för Forsmark 2
Villkor för oberoende härdkylning för Forsmark 3
Yttrande över Fennovoima AB:s ansökan om tillstånd att få uppföra kärnkraftverk
2016:13 Spännarmerade betongkonstruktioner vid kärntekniska anläggningar
2016:14 Radiological examinations of children: a study of method options
Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1
2016:04 Uncertainty assessment of the SCANAIR V_7_5 computer program in analyses of BWR reactivity initiated accidents
Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
2016:15 Recent Research on EMF and Health Risk, Eleventh report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2016
Remiss av promemoria – Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar
2016:16 Technical Note, Possible influence from stray currents from high voltage DC power transmission on copper canisters
Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse
Sweden’s first national report on implementation of Council Directive 2011/70/Euratom
2016:19 Nationell mall för riskanalys av röntgenprocessen
Beslut om upphävande av särskilda villkor för drift för OKG Aktiebolag
Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar till regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
Redovisning av regleringsbrevsuppdrag – Solbeteende
Huvudrapport: Granskning av Ringhals 1:s återkommande helhetsbedömning
Huvudrapport: Granskning av Ringhals 2:s återkommande helhetsbedömning
2016:20 A standardized Swedish naming convention for radiation therapy
Declaration of disqualification
Deklaration av jäv
Godkännande med villkor för start av kärnkraftsreaktor Forsmark 2
2016:10 Utredning om funktions- och leveranskontroller av radiologisk utrustning
2016:18 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling
Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB
2016:21 The effect of a glaciation on East Central Sweden: case studies on present glaciers and analyses of landform data
2016:22 Clinical radiotherapy research activities in Sweden
2016:23 Technical Note, Modelling of the thermal evolution of the KBS-3 repository at Forsmark and associated induced seismic activity
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: N2016/04184/PUB, Promemorian undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: Departementspromemorian Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning, Ds 2016-12
Att mäta radon
Hur farligt är radon?
Radon i vatten
Vägen till ett radonfritt boende
Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsyn av verksamheter som hanterar kontaminerad torv- och trädbränsleaska (2012–2015)
Anmälan om avgift för 2017 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2016 för Ringhals AB
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2016 för OKG Aktiebolag
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 för OKG Aktiebolag
Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 för Ringhals AB
Samlad strålsäkerhetsvärdering av Svensk Kärnbränslehantering AB (Clab och SFR) 2013–2014
Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric Sweden AB 2015
Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande
Redovisning av regeringsuppdraget att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande
Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om kliniska läkemedelsprövningar
2016:26 Ensemble for deterministic sampling with positive weights
2016:24 Myndigheters forskningskommunikation
2016:30 Measurement of Parameter Values for Predicting Corrosion Phenomena on Copper in Swedish HLNW Repositories
2016:31 Measures and method characteristics for early evaluation of safe operation in nuclear power plant control room systems
2016:32 Forskning inom teknisk kärnämneskontroll vid Uppsala universitet under 2014–2015
2016:29 Evaluation of the Swedish participation in the Halden Reactor Project 2006–2014
2016:25 Licensing of safety critical software for nuclear reactors
Yttrande över Ds 2016:25 om miljöbedömningar
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss om bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)
Dispens för rivning av lakverket i Ranstad
Överföring av fonderade medel i kärnavfallsfonden
Genomförande av Agenda 2030
Sammanfattande redovisning av risk- och sårbarhetsanalys 2016
Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016
2016:27 Validation of fatigue fracture mechanics approaches
2016:28 Fatigue fracture surface characterization and investigation
Yttrande - behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning
Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp
Kontroll av strålningsnivå i last med skrot eller annat gods
Händelserapport som används vid larm från fast detektorsystem m.m.
2016:33 Technical Note, Översikt över mättekniker för verifiering av atypiska bränsleobjekt på Clab
Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem – utökad dispens
2016:34 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2015
2016:35 Säkerhetsvärdering mot plastisk kollaps vid skadetålighetsanalyser
2016:36 Säker kraftförsörjning i svenska kärnkraftanläggningar? – En historisk betraktelse
Svar på remiss angående en trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)
Beslut om friklassningsnivåer för vissa nuklider
2016:37 PARTRIDGE project: Review and evaluation of the probabilistic fracture mechanics code PRO-LOCA
Anmälan enligt gränsreaktoravtalet om drifttillstånd för Olkiluoto 3
Hemställan om förlängd tid att genomföra regeringsuppdrag
Remissyttrande Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
Samlad strålsäkerhetsvärdering av ambulerande röntgenverksamhet inom veterinärmedicin
2016:39 Recommended residual stress profiles for stainless steel pipe welds
2016:38 Kartläggning av värdefull natur kring Sveriges kärntekniska anläggningar
Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3
Granskning av återkommande helhetsbedömning av Forsmark 3 – Huvudrapport
2016:40 Analys av signalsvar från simulerade bindfel
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss om tidsbegränsat bygglov för flyttbara bostäder
Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2
2017:01 Stabilitet och flexibilitet i ledningssystem
2017:02 Slow strain rate testing of copper in sulfide rich chloride containing deoxygenated water at 90 °C
Affisch: Skrot och avfall som kan vara radioaktivt (50x70 cm)
2017:03 Inverkan av inre tryck på sprickytan vid gränslastanalyser
Synpunkter på Swedacs hemställan om lagändring gällande tillsyn över riksmätplatser
Yttrande – Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen
2017:05 Robust structural verification of pressurized nuclear components subjected to ratcheting, part two – stress-strain curves for cyclic elastoplastic analysis.
2017:04 Arbetsförutsättningar och säkerhetsarbete vid forskningsanläggningar med strålningsrisker med många tillfälliga internationella användare
2017:06 Utveckla metoder för bestämning av diagnostiska standarddoser och dosreferensnivåer för DT-undersökningar av barn
2017:08 Konsekvenser av instruktioners utformning och användning
2017:07 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)
2017:10 Inverkan av ligament på spricköppning och K-faktor vid IDSCC
2017:09 Evaluation of the Swedish participation in the Nordic Nuclear Safety Research (NKS) collaboration
Föreläggande gällande helhetsbedömning av Studsvik Nuclear AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik
Redovisning av regeringsuppdrag: SSM:s grannlandssamarbete med och bistånd till länder i Östeuropa inom strålsäkerhetsområdet 2016
Dispens för provning av baffelskruvar för Ringhals 3
Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
2017:12 Computational assessment of LOCA simulation tests on high burnup fuel rods in Halden and Studsvik
Föreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik
Årsredovisning 2016
2017:11 Extended Common Load Model: A tool for dependent failure modelling in highly redundant structures
2017:13 Monte Carlo patient-specific pre-treatment QA system for volumetric modulated arc therapy
2017:14 Kriterier för klinisk revision av strålbehandling
2017:17 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016
2017:15 Radionuclide release rates associated with bounding cases featuring relatively early canister failures in a spent fuel repository
2017:16 Stress intensity factor solutions for circumferential cracks in cylindrical bars under axisymmetric loading and global bending
Yttrande – Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
Föreläggande gällande helhetsbedömning av AB Svafos anläggningar och verksamhet i Studsvik
Redovisning av regeringsuppdrag: Planer för framtida insatser för internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete bl.a. med Ryssland och Östeuropa
Förslag till ändring av förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
2017:18 FEM analysis of the mechanical integrity for the canister intended for storage of spent nuclear fuel with regard to copper creep ductility
2017:19 Numerical simulations of headed anchors break in reinforced and non-reinforced concrete structures, Phase 2
Upplysningar enligt artikel 37 i Euratomfördraget avseende nedmontering av Oskarshamn 1 och 2
Yttrande över försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på försvarsområdet
Yttrande över departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)
2017:20 Assessment of inertia effects on transient clad-to-coolant heat transfer and coolant flow under reactivity initiated accidents
Dispens för lagerhållning av uttjänta radioaktiva strålkällor
2017:21 Neutronfluensberäkningar för surveillance provning
SSMFS 2017:2 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar
Samlade strålsäkerhetsvärderingar OKG Aktiebolag
SSMFS 2017:3 Föreskrifter om upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:7) om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare
SSMFS 2017:3 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS 2008:7) om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare
SSMFS 2017:4 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:6) till 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SSMFS 2017:1 Föreskrifter om ändring i och allmänna råd om tillämpningen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar
2017:22 Effect of weld repairs on residual
2017:23 Kalibrering för bestämning av optimal beräkningsmodell
2017:24 Action Week – Granskning av berättigandeprocessen
Lärarhandledning – En bok om solen
A joint statement from the Nordic Radiation Safety Authorities
SSMFS 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle
2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013