content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam

Yrkesverksam

Arbetar du med kärnsäkerhet, strålning eller strålskydd? Kommer du i kontakt med sådana frågor i ditt arbete? Då har du en viktig roll för att säkerheten på de kärntekniska anläggningarna och strålskyddet för människor och miljö fungerar.

På sidorna under Yrkesverksam hittar du bland annat aktuell information, blanketter, författningar och publikationer.


Strålsäkerhetmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten är central tillsynsmyndighet och verkar för kärnteknisk säkerhet och ett gott strålskydd för människor och miljö, nu och i framtiden. Det gör vi genom att:

  • Ge ut föreskrifter.
  • Inspektera, kontrollera och övervaka.
  • Granska ansökningar och pröva tillstånd.
  • Utreda missöden.
  • Ha beredskap mot olyckor med strålning och avsiktlig spridning av radioaktiva ämnen.
  • Initiera forskning.
  • Samarbeta internationellt.
  • Informera och ge råd.

Myndigheten är också utsedd av regeringen att vara riksmätplats för joniserande strålning.

Det betyder att vi kalibrerar instrument som mäter joniserande strålning: exposition, kerma, absorberad dos och dosekvivalent.


Myndighetens krav

Verksamhet med strålning kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten och regleras i en rad föreskrifter, baserade på Strålskyddslagen, Kärntekniklagen och Miljöbalken. Kraven grundas även på internationella överenskommelser.