content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Beredskap

Beredskap

Dessa sidor vänder sig framförallt till dig som

  • Arbetar med beredskapsfrågor inom en länsstyrelse, kommun eller myndighet.
  • Ingår i Strålsäkerhetsmyndighetens mätberedskap.
  • Arbetar med beredskapsfrågor vid de kärntekniska anläggningarna.

Myndighetens roll i vardagen

Ansvaret för den svenska beredskapen mot olyckor och händelser med radioaktiva ämnen delas av ett stort antal aktörer. I detta nätverk ingår bland annat myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och upptäcka nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till skador på människor och miljö.
 
Strålsäkerhetsmyndigheten ger råd och rekommendationer till de myndigheter som ansvarar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt övriga berörda aktörer. Det gör myndigheten i frågor om:

  • beredskapsplanering
  • strålningsmätning
  • strålskydd och sanering

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i övningar och utbildningar för den nationella strålskyddsberedskapen samt samordnar övningar för de nationella mätresurserna. Vidare deltar myndigheten i nationella och internationella samarbetsprojekt.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Myndigheten ställer krav på beredskapen vid de kärntekniska anläggningarna som omfattar hantering vid driftstörningar såväl strålskyddet för personal och allmänhet vid en nödsituation. Myndighetens ställer omfattande krav på den tekniska säkerheten och det fysiska skyddet.

Myndighetens krav omfattar bland annat: 

  • Förberedda handlingsprogram i form av bredskapsplaner.
  • Rutiner vid anläggningarna för att hantera driftstörningar.
  • Rapportering av avvikelser.
  • Utbildning bland personal vid anläggningarna.


SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar [1384 kb]

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde.

Ursprungliga föreskrifter och ändringsföreskrifter:

 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar. 
 SSMFS 2010:3 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar
 SSMFS 2011:3 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.
 SSMFS 2014:3 Föreskrifter om ändring i och allmänna råd om tillämpningen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar
SSMFS 2017:1 Föreskrifter om ändring i och allmänna råd om tillämpningen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar

 Den konsoliderade versionen av föreskriften finns även översatt till engelska.

Utgivningsdatum: 2008-12-19
Utgivare: SSM

Senast uppdaterad/granskad 2013-07-01