content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Beredskap / Myndighetens roll vid olycka

Myndighetens roll vid olycka

Vid en kärnenergiolycka eller annan strålningsolycka ska Strålsäkerhetsmyndigheten ge utsläppsprognoser samt ge råd om strålningsmätningar och samordna och bidra med strålskyddsbedömningar. Syftet är att kunna ge regering, länsstyrelser och andra samverkande aktörer information, råd och underlag så att de kan fatta beslut om skyddsåtgärder och informationsinsatser.

Krisorganisationens uppgift är att

 • bedöma behovet av strålningsmätningar
 • samordna de nationella mätresurserna
 • samla in, sammanställa, bearbeta och utvärdera resultat från strålningsmätningar
 • göra stråldosprognoser
 • göra teknisk konsekvensbedömning vid kärnkraftsolyckor
 • ge råd och rekommendationer till de myndigheter som är ansvariga för befolkningsskyddet och räddningstjänsten
 • uppfylla Sveriges skyldigheter enligt internationella och bilaterala avtal
  informera allmänhet och massmedier
 • rådgivning och samverkan

Vid en svensk eller en utländsk kärnenergiolycka ansvarar landets länsstyrelser för allmänhetens skyddsåtgärder. Som underlag för beslut om dessa åtgärder får länsstyrelserna råd från Strålsäkerhetsmyndigheten och andra centrala myndigheter. Vid andra händelser eller olyckor kan även andra aktörer behöva råd och stöd.

 • Livsmedelsverket och Jordbruksverket får råd och beslutsunderlag angående åtgärder för livsmedel och jordbruk.
 • Socialstyrelsen samarbetar med Strålsäkerhetsmyndigheten i en krissituation eller vid en händelse på en kärnkraftanläggning i medicinska frågor.
 • Räddningstjänsten, Polisen, akutsjukvård, Tullverket och Kustbevakningen är aktörer som vid många händelser är först på plats. Stöd till dessa ingår i helhetsstrategin för strålskyddsberedskapen.

Stöd till först på plats organisationer

Vid räddningstjänst ska Strålsäkerhetsmyndigheten

 • ge råd om strålningsmätningar
 • samordna och biträda med strålskyddsbedömningar

Mätresurser för att lösa uppgiften

I en krissituation ska mätinsatser, datahantering och analys resultera i att risker snabbt kan bedömas. För att lösa uppgiften har myndigheten knutit till sig andra organisationer och olika mätresurser som ingår i den nationella strålsäkerhetsberedskapen.

Beredskapslaboratorier
Beredskapslaboratorier är universitetsinstitutioner, forskningslaboratorier och statliga myndigheter som är inriktade mot kvalificerad mätning av joniserande strålning och kvantifiering av radioaktiva ämnen. Strålsäkerhetsmyndigheten har avtal med dessa för att säkerställa att kvalificerade resurser finns tillgängliga, insatsberedda och samordnade när en händelse inträffar med joniserande strålning, radioaktiva ämnen eller nukleära material har. Beredskapslaboratorierna finns i Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Studsvik och Umeå. Resurser som finns vid beredskapslaboratorierna är Strålsäkerhetsmyndighetens fordon för strålningsmätning, tre bilar och tre släpvagnar utrustade med avancerad utrustning. Med flygmätningar är det möjligt att kartlägga stora områden med radioaktiv markbeläggning. Mätningarna genomförs av Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Gräsprovtagare
Gräsprovtagare är medlemmar i frivilligorganisationerna Svenska lottakåren, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund och Svenska Blå Stjärnan. Deras roll är att ta prover av betesgräs i lantbruket om ett nedfall av radioaktiva ämnen skulle inträffa. 

 


Senast uppdaterad/granskad 2013-07-01