content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

Dessa sidor vänder sig framför allt till dig som

  • är handläggare eller utredare på en kommun eller inom länsstyrelse
  • arbetar med mikrovågstorkning
  • kommer i kontakt med eller hanterar frågor om elektromagnetiska fält i ditt arbete

Om elektromagnetiska fält

Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är exempel på elektromagnetiska fält. Jorden har sitt eget magnetfält. Magnetfält och elektriska fält finns naturligt runt alla elektriska apparater och ledningar. Radiovågor används huvudsakligen för att överföra ljud, bild eller text trådlöst, exempelvis från en TV-sändare till en TV-antenn eller mellan en mobiltelefon och en basstation.

Torkning med mikrovågor

Symbolen för mikrovågstorkning ser ut som en gul triangel med svart ram. Inuti varningstriangeln finns en illustration av en strålkällaMikrovågstorkning har blivit vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i bostadshus. Att torka fuktiga golv och väggar av betong med mikrovågor går snabbare än att torka med vanliga byggfläktar. Om mikrovågor vid mikrovågstorkning används på ett felaktigt sätt kan de vara skadliga. Därför ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav och bedriver tillsyn på området.

 Läs mer om torkning med mikrovågor

Myndighetens roll

Myndigheten har ansvar att skydda allmänheten från skadliga effekter av strålning. Det gör vi genom att

  • bedriva miljöövervakning
  • följa forskningen
  • göra riskbedömningar
  • vidta åtgärder i form av rekommendationer och reglering genom föreskrifter när vi identifierat risker

Myndigheten bedriver tillsyn av mikrovågstorkning. Denna tillsyn sker genom

  • inspektioner vid torkning,
  • kontroll av de mätningar som den som torkar utför samt
  • information och utbildning.

Säker strålmiljö

Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö, som innehåller delmål för både joniserande och icke-joniserande strålning. Som miljömålsmyndighet är det vår uppgift att se till att öka kunskapen om och begränsa skadliga effekter av elektromagnetiska fält. Mätningar av elektromagnetiska fält genomför vi inom vårt miljöövervakningsarbete och i tillsynsarbetet.

Som expertmyndighet har vi också ett ansvar att öka kunskapen om elektromagnetiska fält. Därför ger vi kurser om elektromagnetiska fält och besvara allmänhetens frågor.

Läs om miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö”

Läs mer om myndighetens miljöövervakningsarbete  

Myndighetens krav

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, där anges referensvärden. Referensvärden är rekommenderade maxvärden för olika frekvenser vilka är satta med god marginal till alla säkerhetsställda hälsorisker. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas, vilket det inte heller gör i de allra flesta fall.

Arbetsmiljöverket ansvarar för dessa frågor för arbetstagare.

Vetenskapligt råd för elektromagnetiska fält

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, EMF, ger myndigheten råd i fråga om sambandet mellan EMF och biologiska effekter.

 Forskning på elektromagnetiska fält

Mer information

Du kan hitta mer information om elektromagnetiska fält hos bland annat Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Världshälsoorganisationen (WHO), se länkar nedan och i spalten till höger.

Folkhälsomyndigheten om elöverkänslighet 

Faktablad nr 193 från WHO om mobiltelefoni (på engelska)

 Faktablad nr 304 från WHO om basstationer och trådlös teknik 

 Faktablad nr 322 från WHO om exponering för extremt lågfrekventa fält 

 Faktablad nr 296 från WHO om elöverkänslighet 


Senast uppdaterad/granskad 2015-05-11