content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Elektromagnetiska fält / Rapporter

Rapporter

Nedan finner du myndighetens egna rapporter inom EMF-området.

Rapporter från myndighetens vetenskapliga råd


2012:69 Magnetfält i bostäder [886 kb]

Studien har gjorts inom ramen för myndighetens miljöövervakningsprogram på området elektromagnetiska fält. Syftet med studien var att uppskatta magnetfältsnivåer i svenska bostäder.

Lågfrekventa magnetfält från bland annat järnväg, kraftledningar, transformatorstationer, hushållsapparater och vagabonderande strömmar mättes i 193 bostäder i Stockholms och Västra Götalands län. Mätningarna genomfördes under hösten 2010 och våren 2011.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer utifrån resultaten att magnetfält upp till 200 nT (0,2 μT) i årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö och att årsmedelvärden över 2000 nT (2 μT) kan anses vara kraftigt förhöjda. Dessa slutsatser har dock ingen koppling till eventuella hälsorisker utan är ett rent konstaterande utifrån de uppmätta magnetfältsnivåerna.

Resultaten ligger i linje med liknande mätningar som gjordes år 1994. Det indikerar att magnetfältsnivåerna i svenska bostäder generellt bara har förändrats obetydligt under åren 1994-2011. Underlaget är dock begränsat vilket gör att resultaten ska tolkas med försiktighet.

Resultaten kan användas som vägledning vid utformningen av försiktighetsstrategier avseende allmänhetens exponering för lågfrekventa magnetfält i bostäder.

Utgivningsdatum: 2012-11-27
Utgivare: SSM

2010:20 Lågfrekventa magnetfält i olika färdmedel – en studie baserad på mätningar från åren 1993-2010 [8472 kb]

Denna rapport sammanfattar resultaten från magnetfältsmätningar i olika färdmedel. Mätningarna genomfördes av Strålsäkerhetsmyndigheten, fd. Strålskyddsinstitutet, under åren 1993-2010. Mätningarna har gjorts inom ramen för myndighetens miljöövervakning på området elektromagnetiska fält. Syftet har varit att ge en övergripande bild av allmänhetens exponering för lågfrekventa magnetfält i bussar, bilar, fjärrtåg, pendeltåg, spårvagnar, tunnelbanetåg, fartyg och flygplan. Mätningarna har gjorts på slumpvis valda platser där passagerare uppehåller sig vilket gör att mätvärdena utgör exempel på generella nivåer snarare än att visa extremvärden. Underlaget är dock så omfattande att värdena som presenteras får anses representativt för passagerares magnetfältsexponering i allmänhet.

Samtliga mätvärden ligger väl under de rekommenderade maxvärdena för allmänheten. De högsta värdena uppmättes i tåg. Medelvärdet i tåg var omkring 2-27 mikrotesla beroende på tåg- och vagnstyp. I pendeltåg kunde magnetfält på upp till 80 mikrotesla mätas vid enstaka tillfällen. Den rekommenderade maxnivån för magnetfält alstrade av tågnätet är 300 mikrotesla.

Utgivningsdatum: 2010-06-22
Utgivare: SSM

2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz, åren 2001 till 2007 i Sverige. [1792 kb]

Under åren 2001–2007 har Statens strålskyddsinstitut inom ramen för sitt miljöövervakningsprogram utfört mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält på 118 platser i 17 kommuner. Studien omfattar alla källor inom frekvensområdet 60 MHz–2,6 GHz, såsom FM-radio, digitalradio, analogoch digital-TV, mobiltelefonins basstationer för NMT, GSM900, GSM1800 och UMTS, DECT-telefoni, olika källor inom 2,45 GHz-bandet samt övriga sändare för kommunikationsradio och flygradar.

Även särskilda mätningar av WLAN, blåljusmyndigheternas TETRA-baserade kommunikationssystem och det trådlösa bredbandssystemet WIMAX har genomförts. Dessutom har det gjorts långtidsmätningar av signaler från basstationer för mobiltelefoni. Alla mätningar utfördes med spektrumanalysatorns peakdetektor och maxholdsampling.

Medianvärdet av effekttätheten för samtliga uppmätta källor var 0,5 mW/m2. Det motsvarar 0,0094 % av referensvärdet i SSI:s allmänna råd. Den högsta uppmätta totala effekttätheten var 270 mW/m2 vilket motsvarar 4,4 % av referensvärdet. Exponeringen var högre i tätorter än i glesbygden. Enligt mätresultaten har den totala exponeringen från samtliga källor inte ökat under de senaste åren. Basstationer för mobiltelefoni, särskilt GSM900, gav det största bidraget till exponeringen. Generellt bidrog WLAN, TETRA och WIMAX endast obetydligt.

Utgivningsdatum: 2008-03-01
Utgivare: SSI

2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system [2216 kb]

Syftet med denna undersökning var att mäta och beskriva allmänhetens magnetfältsexponering runt larmbågar och RFID-system i affärer och bibliotek. Elva olika larmbågar mättes av SSI enligt svensk/europeisk standard.

De uppmätta systemen använde frekvenser inom området 17 Hz till 13,6 MHz. I undersökningen ingick akustomagnetiska (AM), elektromagnetiska (EM) och radiofrekventa (RF) system samt ett system baserat på radiofrekvent identifiering (RFID). Mätningarna visade att SSI:s referensvärde överskreds för alla uppmätta elektromagnetiska och för de flesta akustomagnetiska larmbågarna. Leverantörerna av dessa system har dock med beräkningar styrkt att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De radiofrekventa larmbågarna gav en magnetfältsexponering som låg under referensvärdet. För RFID-systemet överskreds inte referensvärdet under kortvarig exponering. Mätningarna visade även att magnetfälten var betydligt högre alldeles intill larmbågen jämfört med i mitten av larmbågsgången. Exempel på enkla sätt att
undvika onödig exponering är därför att inte uppehålla sig direkt intill larmbågarna och att se till att barn inte klättrar på dem.

Utgivningsdatum: 2006-04-01
Utgivare: SSI

2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer [1615 kb]

Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni (3G).

Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö kommun och på tre platser i Solna stad. Val av plats har gjorts så att
olika miljöer är representerade.

Mätresultaten visar att de summerade signalintensiteterna i frekvensområdet
60 MHz – 2 490 MHz var mellan 0,3 miljondelar och 0,3 tusendelar av SSI:s referensvärde.Dessa nivåer kan generellt ses som representativa även för andra platser i landet.

Utgivningsdatum: 2004-11-01
Utgivare: SSI

Senast uppdaterad/granskad 2013-12-04