content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Exportkontroll

Exportkontroll

Den som ska exportera kärnämne eller kärntekniska produkter från Sverige kan behöva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller även av teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Det kan också krävas tillstånd för vissa förmedlingstjänster från Sverige.

Sverige har åtagit sig att verka för att förhindra spridning av kärnvapen. Detta sker bland annat genom att Strålsäkerhetsmyndigheten och Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) kontrollerar svensk export av produkter som kan användas både i civil verksamhet som för militära syften, så kallade produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Inom Sverige regleras exporten av sådana produkter både genom en EU förordning och genom svensk lagstiftning.

  • Strålsäkerhetsmyndigheten tillståndsprövar export av kärnämne, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning och som tillhör kategori 0 i bilaga 1 till Rådets förordning (EG) nr. 428/2009.
  • Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) tillståndsprövar export av övriga produkter (kategori 1-9) i bilaga 1 till Rådets förordning (EG) nr 428/2009. För mer information rörande dessa, se ISP:s hemsida.

Fakta:
Sverige har förbundit sig att arbeta för att förhindra spridning av kärnvapen genom:

  • Icke-spridningsavtalet om kärnvapen (NPT)
  • FN:s säkerhetsrådsresolution 1540 (2004)
  • Sveriges medlemskap i multilaterala exportkontrollregimer, till exempel Nuclear Suppliers Group (NSG) och Zangger Committee


Exportkontrollen av PDA, produkter med dubbla användningsområden, regleras genom såväl europeisk lagstiftning som kompletterande svensk lagstiftning:

  • Rådets förordning (EG) nr. 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.
  • Den svenska Lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, vilken också omfattar bestämmelser om straff för brott mot rådets förordning.

 


Senast uppdaterad/granskad 2014-03-24