content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / HASS

HASS

Du som arbetar med joniserande strålning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med strålning skadas.

Vissa starkt radioaktiva strålkällor kallas HASS-strålkällor efter det internationella begreppet High Activity Sealed Source (sluten strålkälla med hög aktivitet). Med sluten menas att strålkällan finns i en sluten behållare som skyddar omgivningen från strålning. HASS-strålkällor används i till exempel i forskning och process- och tillverkningsindustrin.

Avgörande för om strålkällan anses vara stark är vilken aktivitet den har. Aktivitet är måttet på strålningens styrka och inte samma sak som radioaktivitet. Ju högre aktivitet, desto skadligare är strålkällan.

Exempel på starka strålkällor

Nedan ser du exempel på några starka strålkällor enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet (SSMFS 2008:9, bil 1) 

Radionuklid

Kallas HASS-strålkälla från aktivitetsnivån

Kobolt-60

4 GBq

Cesium-137

20 GBq

Americium-241

100 GBq

Iridium-192

10 GBq

Krypton-85

100 GBq

Krav på särskilt tillstånd

Du får inte inneha strålkällor utan särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Som tillståndshavare är du skyldig att kontrollera din HASS-strålkälla på det sätt som beskrivs i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:9). Syftet med kontrollkravet är att förhindra att arbetstagare och allmänhet utsätts för joniserande strålning.

 Läs mer i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2008:9  

Kravet på särskilt tillstånd för HASS-strålkällor infördes 2003. Innan dess inträffade ett antal allvarliga olyckor i europeiska länder med strålskador som följd.

Som tillståndshavare är du skyldig att följa föreskrifterna för att ha tillräckligt god kontroll över dessa strålkällor. När en verksamhet med starka strålkällor upphör är det viktigt att minimera risken att strålkällorna hamnar i orätta händer. Detta gäller även vid företagsombildningar, konkurser, transport över gränserna och dylikt.

 Läs om vad som gäller vid konkurser

 Läs mer om transporter

 

Unikt identifikationsnummer

När en strålkälla tillverkas eller förs in i EU förses den med ett identifikationsnummer. Det gör det möjligt för strålsäkerhetsmyndigheterna i Europa att följa strålkällorna.

Varje typ av strålkälla och tillhörande behållare ska vara fotografiskt dokumenterad. Vid överlåtelse ska fotografierna följa med strålkällan. Om en strålkälla har tillverkats i ett land utanför EU ska i stället den som importerar strålkällan till Sverige ordna med dessa fotografier.

Avfall

Varje strålkälla har en livscykel som är olika lång beroende på dess aktivitet. När strålkällan är som starkast används den inom en viss typ av verksamhet. När styrkan har försvagats kan strålkällan användas i en annan typ av verksamhet. Till slut är strålkällan så svag att den inte fyller någon funktion, men den är fortfarande farlig för människor och miljö. Därför måste den omhändertas på ett säkert sätt.

I Sverige är det företaget Studsvik Nuclear AB som tar hand om uttjänta strålkällor. Det finns motsvarande företag i andra länder och svenska näringsidkare har rätt att exportera sina uttjänta strålkällor till dem. För att transportera radioaktiva ämnen i Sverige krävs särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Läs mer om transporter


Senast uppdaterad/granskad 2013-11-19