content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Miljöövervakning / Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

Det övergripande målet för miljöövervakningsprogrammet för området elektromagnetiska fält är att ha en god överblick över den aktuella exponeringen av människor, växt- och djurliv i Sverige samt hur den utvecklas över tid.

I dagsläget finns två områden där skadliga hälsoeffekter av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält inte kan uteslutas med tillfredställande säkerhet. Det handlar om exponering för 50 Hz magnetfält från kraftledningar nära hemmet och från radiofrekventa elektromagnetiska fält från den egna mobiltelefonen.

Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning inom elektromagnetiska fält omfattar ett program för att följa utvecklingen av exponeringen för radiofrekventa fält i olika utomhus- och inomhusmiljöer. Dessutom undersöker myndigheten exponering från olika hushållsapparater och exponering på allmänna transportmedel.

Aktuella delprogram för elektromagnetiska fält

Radiofrekventa fält i omgivningen
Magnetfält i bostäder (kartering)

Andra typer av undersökningar

Exponering från hushållsapparater
Exponering på allmänna transportmedel

 


2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz, åren 2001 till 2007 i Sverige. [1792 kb]

Under åren 2001–2007 har Statens strålskyddsinstitut inom ramen för sitt miljöövervakningsprogram utfört mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält på 118 platser i 17 kommuner. Studien omfattar alla källor inom frekvensområdet 60 MHz–2,6 GHz, såsom FM-radio, digitalradio, analogoch digital-TV, mobiltelefonins basstationer för NMT, GSM900, GSM1800 och UMTS, DECT-telefoni, olika källor inom 2,45 GHz-bandet samt övriga sändare för kommunikationsradio och flygradar.

Även särskilda mätningar av WLAN, blåljusmyndigheternas TETRA-baserade kommunikationssystem och det trådlösa bredbandssystemet WIMAX har genomförts. Dessutom har det gjorts långtidsmätningar av signaler från basstationer för mobiltelefoni. Alla mätningar utfördes med spektrumanalysatorns peakdetektor och maxholdsampling.

Medianvärdet av effekttätheten för samtliga uppmätta källor var 0,5 mW/m2. Det motsvarar 0,0094 % av referensvärdet i SSI:s allmänna råd. Den högsta uppmätta totala effekttätheten var 270 mW/m2 vilket motsvarar 4,4 % av referensvärdet. Exponeringen var högre i tätorter än i glesbygden. Enligt mätresultaten har den totala exponeringen från samtliga källor inte ökat under de senaste åren. Basstationer för mobiltelefoni, särskilt GSM900, gav det största bidraget till exponeringen. Generellt bidrog WLAN, TETRA och WIMAX endast obetydligt.

Utgivningsdatum: 2008-03-01
Utgivare: SSI

2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system [2216 kb]

Syftet med denna undersökning var att mäta och beskriva allmänhetens magnetfältsexponering runt larmbågar och RFID-system i affärer och bibliotek. Elva olika larmbågar mättes av SSI enligt svensk/europeisk standard.

De uppmätta systemen använde frekvenser inom området 17 Hz till 13,6 MHz. I undersökningen ingick akustomagnetiska (AM), elektromagnetiska (EM) och radiofrekventa (RF) system samt ett system baserat på radiofrekvent identifiering (RFID). Mätningarna visade att SSI:s referensvärde överskreds för alla uppmätta elektromagnetiska och för de flesta akustomagnetiska larmbågarna. Leverantörerna av dessa system har dock med beräkningar styrkt att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De radiofrekventa larmbågarna gav en magnetfältsexponering som låg under referensvärdet. För RFID-systemet överskreds inte referensvärdet under kortvarig exponering. Mätningarna visade även att magnetfälten var betydligt högre alldeles intill larmbågen jämfört med i mitten av larmbågsgången. Exempel på enkla sätt att
undvika onödig exponering är därför att inte uppehålla sig direkt intill larmbågarna och att se till att barn inte klättrar på dem.

Utgivningsdatum: 2006-04-01
Utgivare: SSI

2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer [1615 kb]

Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni (3G).

Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö kommun och på tre platser i Solna stad. Val av plats har gjorts så att
olika miljöer är representerade.

Mätresultaten visar att de summerade signalintensiteterna i frekvensområdet
60 MHz – 2 490 MHz var mellan 0,3 miljondelar och 0,3 tusendelar av SSI:s referensvärde.Dessa nivåer kan generellt ses som representativa även för andra platser i landet.

Utgivningsdatum: 2004-11-01
Utgivare: SSI

Senast uppdaterad/granskad 2010-07-14