content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Miljöövervakning / UV-strålning

UV-strålning

Miljöövervakning av ultraviolett stålning, UV-strålning, består av flera kompletterande delar.

Beräknad instrålning

UV-instrålningen i Sverige har betydelse för antalet hudcancerfall och det är av intresse att känna till hur instrålningen varierar över landet och hur utvecklingen över tid ser ut. UV-instrålningen beräknas därför med Strång-modellsystemet som är baserat på en rad olika väderparametrar och beräknar instrålningen timme för timme i ett rutnät som täcker en stor del av norra Europa. SMHI är utförare och Naturvårdsverket står för driftskostnaden för beräkningarna. Strång-modellen är framtagen av SMHI tillsammans med Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

STRÅNG – a mesoscale model for solar radiation

Exponerings- och effektövervakning

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en årlig enkätundersökning av solvanor i Sverige för att få en uppfattning om människors UV-exponering och effekter i form brännskador.

Aktuellt delprogram vid Strålsäkerhetsmyndigheten för UV-strålning

Exponering för UV-strålning, enkätundersökning


2007:08 Solvanor i Sverige 2006 [908 kb]

Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplad med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning.

Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning och en exponeringsmodell som utgår ifrån hur lång tid man vistas utomhus, vilka solskydd som används samt solariebruk.

Enkätundersökningen, som skickas till 2000 personer mellan 18 och 74 år, ger även andra uppgifter, bl. a. om brännskador, attityder till solande och kunskap om UV-strålning och hudcancer. Resultaten från 2005 och 2006 visar bl. a. att 80 procent av de svarande hade solat i Sverige, 40 procent hade solat utomlands, 15 procent hade solat i solarium och drygt hälften hade bränt sig i solen under det senaste året. Enbart 37 procent av de som svarade på enkäten använde alltid eller oftast rekommenderade sätt att skydda sig från solen (dvs. kläder och skug-ga som solskydd och undvika solen mitt på dagen) och detta trots att i stort sett alla (99 procent) kände till att solning kan orsaka hudcancer

Utgivningsdatum: 2007-05-01
Utgivare: SSI

Senast uppdaterad/granskad 2013-08-22