content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall uppstår

 • inom verksamheter där radioaktiva ämnen används.
 • när uttjänta brandvarnare ska kasseras.
 • i ansamlingar i reningsfilter inom processindustrin.
 • i äldre konsumentprodukter, till exempel klockor, från den tid när man inte var lika medveten om radioaktiva ämnens farlighet. När produkterna är uttjänta räknas de som radioaktivt avfall och måste hanteras på ett sätt så att människa och miljö skyddas mot strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar all hantering av radioaktivt avfall.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter som talar om vilka gränser och krav som gäller för radioaktivt avfall. Myndigheten kontrollera hur dessa regler efterlevs vid hanteringen och förvaringen av avfallet.

Det gör vi genom att

 • inspektera och kontrollmäta 
 • ge tillstånd för hur radioaktivt avfall ska hanteras
 • besluta om radioaktivt avfall kan friklassas, det vill säga hanteras som vanligt avfall.

Genom myndighetens samverkan med internationella organisationer och finansiering av forskning sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring avfallsfrågorna. 

Arbetet med att utveckla en säker metod för slutförvar av använt kärnbränsle utförs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som ägs gemensamt av kärnkraftföretagen. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar SKB:s arbete kring slutförvaret av använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken.

Det gör vi genom att

 • granska arbetet från strålskydds- och säkerhetssynpunkt
 • finnas till hands som expertstöd i kärnavfallsfrågan, främst för de kommuner som ingår i platsundersökningar för slutförvar
 • ha en kontinuerlig dialog med bland annat kommuninvånare, politiker och olika opinionsgrupper.

Myndighetens krav

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter som talar om vilka regler och krav som gäller för olika typer av radioaktivt avfall. Enligt strålskyddslagen har den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning ansvar för att det uppkomna radioaktiva avfallet hanteras.

För visst radioaktivt avfall finns regler om producentansvar. Det innebär den som bedriver verksamhet där det kan uppstå radioaktivt avfall kan lämna över ansvaret till den ansvarige producenten. Lämnas avfallet inte till en producent eller i de fall där producentansvar inte gäller ligger alltid avfallsansvaret kvar hos verksamhetsutövaren.

I vissa fall uppstår radioaktivt avfall i en verksamhet, ibland också utan att den som är ansvariga för verksamheten är medveten om detta. Restavfall som slagg från gruvverksamhet, sandfilter eller motsvarande från vattenverk är i vissa fall så anrikade med naturliga radioaktiva ämnen att avfallet måste omhändertas som radioaktivt avfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar nära verksamheter som myndigheten vet eller tror ger upphov till radioaktivt avfall. Den som bedriver verksamhet med strålning har ett ansvar för strålskyddet inom verksamheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten kan även ställa ytterligare strålskyddsvillkor för specifika verksamheter.

Producenten är skyldig att ta emot avfallet

Producenter är skyldiga att ta emot produkter med radioaktiva ämnen som sålts före september 2007 under följande tre förutsättningar:

 1. producenten ska kostnadsfritt ta emot uttjänta produkter endast om producenten samtidigt säljer motsvarande mängd nya produkter med radioaktiva ämnen
 2. producenten får ta ut den faktiska kostnaden för att ta emot en uttjänad produkt om ingen ny produkt av motsvarande mängd säljs
 3. producenten behöver bara ta emot uttjänta produkter i den omfattning som motsvarar den producentens marknadsandel av motsvarande sålda produkter.

Producenter ska kostnadsfritt ta hand om uttjänta produkter som har sålts senare än september 2007, om inte köparen redan vid köpet valde att själv ta ansvar för avfallet.

Hantering av övrigt icke kärntekniskt avfall

Radioaktivt avfall som inte berörs av producentansvar uppkommer vid användningen av öppna strålkällor inom exempelvis sjukvård, industri, forskning och utbildning. Många av de radioaktiva ämnen som används är så kortlivade att avfallet kan förvaras tills radioaktiviteten har sjunkit till en tillåten nivå. Myndigheten har föreskrivit att avfallet får skickas till förbränning eller släppas ut i avloppet när det har nått den tillåtna nivån. I dessa fall är det innehavaren som ansvarar för att ta hand om sitt avfall.

 Ansökan om stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material

SSMFS 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor

SSMFS 2011:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om naturligt förekommande radioaktivt material

Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor


Senast uppdaterad/granskad 2015-02-02