content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Radioaktivt avfall / Nationell plan för radioaktivt avfall

Nationell plan för radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för att det finns en nationell plan för hantering av allt radioaktivt avfall. Planen beskriver vilka typer av radioaktivt avfall som uppstår, hur avfallet ska hanteras, transporteras och slutförvaras, och vem som ansvarar för att detta görs på ett strålsäkert sätt. I planen redovisas även avfallsmängder som produceras idag samt uppskattningar av framtida kvantiteter.

Alla länder som är medlemmar i EU måste enligt ministerrådets kärnavfallsdirektiv (2011/70/Euratom) ha ett aktuellt nationellt program för radioaktivt avfall. Den nationella avfallsplanen är Sveriges nationella program. I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska Strålsäkerhetsmyndigheten på lämpligt sätt ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter.

Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnade den nationella avfallsplanen till EU-kommissionen den 20 augusti 2015.

 Nationell plan för hantering av radioaktivt avfall (pdf 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
 National Plan for management of radioactive waste (pdf 3 Mb, öppnas i nytt fönster)

Kärnteknisk verksamhet producerar merparten av det radioaktiva avfallet

Ungefär 95 procent av det radioaktiva avfallet i Sverige uppkommer från kärnteknisk verksamhet. Resterande del är avfall från andra verksamheter som använder strålning, exempelvis sjukvård, forskning och industrier.

Den nationella avfallsplanen beskriver mer i detalj var i samhället radioaktivt avfall uppstår. Den redogör även för vilka strategier och program som styr omhändertagandet av avfallet, vilka lagar och föreskrifter som reglerar hanteringen av radioaktivt avfall samt vilka myndigheter som utövar tillsyn. Viktiga referenser som hänvisas till i avfallsplanen är:

  • Miljömålsystemet och Säker strålmiljö
  • Programmet för forskning, utveckling och demonstration (Fud-program) 
  • Finanseringssystemet

Avfallsmängder och prognoser

En viktig del i den nationella avfallsplanen är att redovisa de mängder använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som produceras i Sverige samt uppskattningar av framtida kvantiteter. Redovisningen av avfallsmängder ska uppdateras årligen, till skillnad mot planen i sin helhet som uppdateras vid behov.

 Avfallsmängder och prognoser 2011–2013 (utdrag ur nationella avfallsplanen) (pdf, 495 Kb, öppnas i nytt fönster)

Sveriges rapport om implementering av kärnavfallsdirektivet

Strålsäkerhetsmyndigheten har även rapporterat till EU-kommissionen om genomförandet av kärnavfallsdirektivet. Vår första nationella rapport, som ska tas fram vart tredje år, överlämnades till kommissionen i augusti 2015.

 Sweden’s first national report on implementation of Council Directive 2011/70/Euratom establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste (pdf, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)

Seminarium om den nationella planen

Den 26 mars 2015 arrangerade Strålsäkerhetsmyndigheten ett seminarium med syftet att ge intressenter möjlighet att komma med synpunkter på den nationella avfallsplanen för 2015.

Seminariet webbsändes och kan ses i efterhand nedan.

 

 Seminarieprogram (pdf, 266 Kb, öppnas i nytt fönster)

 Strålsäkerhetsmyndighetens presentation (pdf, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)

 Utkast till Nationell plan 2015-03-09 (pdf, 2 Mb, öppnas i nytt fönster)

 Frågor och svar under seminariet den 26 mars 2015 (pdf, 306 Kb, öppnas i nytt fönster)

 Minnesanteckningar från seminariet den 26 mars 2015 (pdf, 320 Kb, öppnas i nytt fönster)

 Sammanställning och hantering av remissvar ang. plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige (pdf, 341 Kb, öppnas i nytt fönster)

 EU:s riktlinjer för nationell avfallsplan, EASAC policy report no. 23 Management of spent nuclear fuel and its waste (pdf, 3 Mb, öppnas i nytt fönster)


Senast uppdaterad/granskad 2016-06-10