content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Transporter

Transporter

I Sverige transporteras varje år flera tusentals kollin som innehåller radioaktiva ämnen. De flesta transporterna sker på väg, men det förekommer även transporter i luften och till sjöss. Ett fåtal sker på järnväg.

Radioaktiva ämnen räknas till kategorin farligt gods och utgör där klass 7. Kollit, det vill säga förpackningen med det radioaktiva innehållet, ska  förhindra att det radioaktiva ämnet läcker ut, att kriticitet uppstår, att skador orsakas av värme samt avskärma strålningen för att människor eller miljö inte ska utsättas för skadliga effekter av strålning.

Radioaktiva ämnen används inom många områden och på många platser i samhället, till exempel inom sjukvård, forskning, kärnkraftsindustri och annan industri. Radioaktiva ämnen transporteras på olika sätt och är förpackade i olika typer av kollin beroende på bland annat mängden av det radioaktiva ämnet och dess egenskaper.

Reglerande myndigheter i Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet för landtransporter av farligt gods i Sverige. Transportstyrelsen reglerar sjö- respektive lufttransporter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är även transportmyndighet för frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag. Regelverken för transport av farligt gods är mycket detaljerade och bygger på internationella överenskommelser. För transport av farligt gods inom Sverige gäller

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S.
  ADR-S 
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, RID-S.
  RID-S 
 • Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods, IMDG-koden.
  IMDG-koden 
 • För lufttransporter gäller International Civil Aviation Organization – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, ICAO-TI.
  ICAO-TI 

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter för lagen om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen är följande:

 • Polismyndigheterna för vägtransporter
 • Transportstyrelsen för järnvägstransporter, lufttransporter och sjötransporter
 • Kustbevakningen för gods i hamnars landområden samt på Transportstyrelsens begäran tillsyn av förpackat farligt gods som transporteras till sjöss.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för säkerhetsrådgivare samt transportskydd
 • Strålsäkerhetsmyndigheten för transport av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten är reglerande myndighet och utövar tillsyn enligt strålskyddslagen och lag om kärnteknisk verksamhet. Dessutom är myndigheten behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt lag om transport av farligt gods för transport av radioaktiva ämnen. Vi granskar ansökningar, redovisningar och säkerhetsrapporter, utfärdar tillstånd samt gör inspektioner.

Krav och villkor för att få transportera

Normalt krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten enligt antingen lagen om kärnteknisk verksamhet eller enligt strålskyddslagen för att transportera eller låta transportera radioaktiva ämnen inom Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd för transporter av radioaktiva ämnen såsom använt och oanvänt kärnbränsle, råvaror och halvfabrikat med anknytning till kärnbränsletillverkning, kärnavfall samt för radioaktiva ämnen som används inom verksamheter som sjukvård, forskning och industri.

När ett tillstånd ges bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten om den sökande har kompetens att utföra transporterna på ett säkert sätt och om denne under transporterna kan se till att det finns ett tillräckligt skydd mot stöld eller sabotage. Kopplat till tillstånden finns krav på att Strålsäkerhetsmyndigheten ska få förhandsbesked om varje enskild transport då det gäller kärnämne och vissa andra radioaktiva ämnen. I dessa fall vet Strålsäkerhetsmyndigheten vad som ska transporteras, vart det ska transporteras och när det kommer att ske.

I transportbestämmelserna framgår krav på

 • Inneslutning och skärmning av det radioaktiva ämnet för att skydda arbetstagare och allmänhet från skadliga effekter av strålning.
 • Kriticitetssäkerhet för att hindra att okontrollerad kärnklyvning uppstår under transport
 • Etikettering, märkning och dokumentation av kollin och fordon
 • Strålskyddsprogram för att optimera strålskyddet under transporten
 • Transportskydd för att förhindra stöld och sabotage
 • Ledningssystem för kvalitet för att säkerställa att bestämmelserna följs.

För att en transport ska få ske krävs förutom transporttillstånd även att kollit är konstruerat enligt transportbestämmelserna. Om kollit innehåller fissilt material eller en stor kvantitet av ett annat radioaktivt ämne krävs att kollit är granskat och godkänt av en behörig myndighet. I Sverige är Strålsäkerhetsmyndigheten behörig myndighet. För kollin som inte kräver godkännande ska avsändaren ha dokumentation som visar på att konstruktionen är i enlighet med regelverket. Det finns internationellt överenskomna regler för vad olika typer av kollin får innehålla och den avgörande faktorn i detta sammanhang är att kollit ska skydda omgivningen från innehållet.

Den som söker kolligodkännande ska visa att alla krav som ställs på kollitypen är uppfyllda. Bland annat ska kollit ha genomgått ett antal tester som omfattar till exempel fallprov, brandprov och nedsänkning i vatten.


Senast uppdaterad/granskad 2014-12-15