content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Vård

Vård

Joniserande strålning förekommer vid diagnostiska undersökningar och olika typer av behandlingar:

 • Röntgenundersökningar
 • Undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen
 • Strålbehandlingar

Magnetfält, radiovågor och ultraljud förekommer vid diagnostiska undersökningar:

 • Magnetkameraundersökningar
 • Ultraljudsundersökningar

Har du frågor om strålskydd inom ditt landsting: kontakta en sjukhusfysiker vid närmaste sjukhus. De arbetar med strålning och strålskydd inom vården.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med strålskydd för såväl patienter som personal och allmänhet. Detta innebär att myndigheten bedömer och begränsar risker samt utövar tillsyn.

Myndigheten

 • ger ut föreskrifter och allmänna råd
 • prövar och utfärdar tillstånd
 • inspekterar, utreder, informerar och ger råd
 • för register över de doser personal utsätts för.

Följande myndigheter arbetar med närliggande frågor:

Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Strålskyddet i Sverige baseras på grundläggande internationella rekommendationer. För att användningen av strålning ska vara godtagbar, måste följande grundläggande principer uppfyllas:

Berättigande: Ingen onödig användning av strålning tillåts, vilket innebär att fördelarna ska vara större än nackdelarna. Inom vården delas berättigandebedömning i tre nivåer:

 • Användning av strålning generellt inom medicinen är allmänt accepterat att göra mer nytta än skada för patienten.
 • Alla nya metoder eller tillämpningar ska ha bedömts vara berättigade innan de får användas allmänt.
 • Varje enskild undersökning eller behandling av en patient ska på förhand ha bedömts vara berättigad innan den genomförs.

Optimering: Stråldoserna ska hållas så låga som det rimligen är möjligt utifrån ekonomiska och samhälleliga förutsättningar.
Dosgränser: För personal och allmänhet finns dosgränser för att individen ska skyddas mot alltför stora risker. För patienter som genomgår medicinska bestrålningar finns inga dosgränser.  
Referensnivåer: För vissa diagnostiska undersökningar finns referensnivåer som i normala fall inte ska överskridas. Observera att kravet på optimering alltid gäller, även då stråldosen liggen under referensnivån.

All verksamhet med joniserande strålning kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålskyddsförhållanden är att strålskyddslagen och gällande föreskrifter följs. Tillståndshavaren ansvarar för att myndighetens krav efterlevs i den egna organisationen och att all personal som deltar i verksamhet med strålning har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs.


Senast uppdaterad/granskad 2010-07-12