content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Yttrande om svenskt slutförvar 2017

Strålsäkerhetsmyndigetens finska motsvarighet, Strålsäkerhetscentralen (STUK), konstaterar i sitt yttrande till regeringen den 12 februari 2015 att det finska slutförvaret kan byggas så att det blir säkert. I Sverige granskar Strålsäkerhetsmyndigheten den svenska kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar. Vi avser att lämna vårt samlade yttrande till regeringen under 2017. I både Sverige och Finland är det regeringen som beslutar om slutförvaret får byggas eller inte.

Nationell plan för kärnteknisk olycka

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbottens län har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka. Planen redovisar roller och ansvar inom gällande lagstiftning och ansvarsfördelning, samt beskriver hur en olycka hanteras och koordineras på nationell nivå.

Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om villkor för oberoende härdkylning. De svenska kärnkraftverken ska, senast år 2020, ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning ska vara genomförd senast 2017.

Stor tilltro till Strålsäkerhetsmyndigheten bland tillståndshavarna

Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till ökad strålsäkerhet och har kompetenta medarbetare, men behöver korta ner handläggningstiderna och utveckla sina föreskrifter. Det visar en ny Sifo-undersökning som myndigheten låtit göra bland företag och organisationer som har tillstånd att använda strålning i sin verksamhet.

Ta reda på ditt radonvärde

Radonklocka

För att ta reda på om radonvärdet i bostaden är skadligt behöver man mäta. Mätsäsongen har precis börjat och sträcker sig till och med den 30 april. En radonmätning bör pågå i två månader.

2014 års rapport om elektromagnetiska fält

Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.