content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Seminarium om Nationell plan för radioaktivt avfall

Torsdagen den 26 mars arrangede Strålsäkerhetsmyndigheten ett seminarium om den nationella planen för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Det huvudsakliga syftet med seminariet var att ge intressenter möjlighet att komma med synpunkter på planen. Seminariet direktsändes, men kan även ses i efterhand via länken nedan.

Yttrande om svenskt slutförvar 2017

Strålsäkerhetsmyndigetens finska motsvarighet, Strålsäkerhetscentralen (STUK), konstaterar i sitt yttrande till regeringen den 12 februari 2015 att det finska slutförvaret kan byggas så att det blir säkert. I Sverige granskar Strålsäkerhetsmyndigheten den svenska kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar. Vi avser att lämna vårt samlade yttrande till regeringen under 2017. I både Sverige och Finland är det regeringen som beslutar om slutförvaret får byggas eller inte.

Fyra år efter Fukushima

Den 11 mars 2015 var det fyra år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima. Efter olyckan arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten, liksom många andra organisationer och myndigheter, med att dra lärdom av olyckan och analysera om det finns sådana erfarenheter som kan minska risken för nya olyckor och stärka krisberedskapen. Här har vi samlat ett par exempel på erfarenheter och åtgärder efter olyckan.

Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om villkor för oberoende härdkylning. De svenska kärnkraftverken ska, senast år 2020, ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning ska vara genomförd senast 2017.

Sola inte i solarium

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder därför från att sola i solarium och rekommenderar 18-årsgräns. Men den som ändå väljer att sola bör ta del av myndighetens råd.

2014 års rapport om elektromagnetiska fält

Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.

Nationell plan för kärnteknisk olycka

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbottens län har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka. Planen redovisar roller och ansvar inom gällande lagstiftning och ansvarsfördelning, samt beskriver hur en olycka hanteras och koordineras på nationell nivå.