content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Myndighetens kommentar till Riksrevisionens rapport ”Strålsäkerhetsmyndigheten kärnkrafttillsyn”

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av de svenska kärnkraftverken i drift. Fokus i granskningen är det uppdrag Strålsäkerhetsmyndigheten har fått från regering och riksdag, tilldelade medel och hur dessa omsatts i tillsyn och annan verksamhet.

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Tisdagen den 5 september inleddes huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om SKB:s ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten är, i egenskap av regeringens expertmyndighet, remissinstans till domstolen och är på plats vid varje förhandlingstillfälle. Förhandlingen pågår under fem veckor.

Uppdrag att omlokalisera viss verksamhet

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att omlokalisera delar av verksamheten till Katrineholm. Regeringen har även gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att förbereda och överföra uppgifter enligt finansieringslagen och -förordningen till Riksgäldskontoret.

Nordisk enighet: barn ska ha bättre tillgång till skugga

I ett gemensamt uttalande från de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna pekar myndigheterna på att barn som bränner sig i solen riskerar att utveckla hudcancer senare i livet. Myndigheterna rekommenderar kommuner och stadsplanerare att utveckla bra utemiljöer där möjligheten till skuggiga platser ska finnas för barn och unga.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium. Vi har även rekommenderat regeringen att en 18-årsgräns bör införas. Den 15 mars fattade riksdagen beslut om åldersgräns för användning av kosmetiska solarier. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

2017 års avgifter för tillståndspliktig verksamhet

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att tillståndshavare ska betala årliga avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifterna är justerade och gäller från och med den 15 januari 2017.

Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, att domstolen bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

Rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare. Det visar den årliga rapport som presenterades på ett webbsänt seminarium den 19 maj 2016.