content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft
Kvinna i hjälm på ett kärnkraftverk

Vårt säkerhetsarbete

Vår roll är att ställa krav på strålsäkerheten och följa upp att de som driver kärntekniska anläggningar uppfyller kraven och tar sitt ansvar för säkerheten. Det är alltid den som driver en kärnteknisk anläggning som har det fulla ansvaret för att den är säker och att personalen och omgivningen skyddas mot strålning.

Avveckling av fyra kärnreaktorer

Kärnkraftverkens ägare har beslutat att fyra av Sveriges tio kärnreaktorer ska tas ur drift senast 2020 och därefter avvecklas. Avvecklingarna uppskattas ta cirka sju år och omfattar reaktor O1 och O2 i Oskarshamns kärnkraftverk samt reaktor R1 och R2 i Ringhals kärnkraftverk. Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar avvecklingarna, som måste utföras på ett väl förberett och genomarbetat sätt.

Förstärkt skydd vid kärnkraftverken

Den 4 februari 2017 börjar nya tillståndsvillkor gälla för Sveriges kärnkraftverk. Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Området ska också bevakas och kontrolleras med hjälp av bevakningshundar.

Filmer från seminarium om säker kraftförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2016 arbetat med en utredning om kraftförsörjning i svenska kärnkraftanläggningar. Behovet av utredningen identifierades i samband med pågående arbeten inom degraderad kraftförsörjning och oberoende härdkylning. Det blev då kännbart att en samlad kunskap saknades om varför svenska anläggningars kraftförsörjning till härd- och resteffektkylning har fått den utformning de har. Den 14 december 2016 arrangerade myndigheten ett seminarium på temat. Ett åttiotal besökare deltog i seminariet som leddes av seniora rådgivare och specialister från kärnkraftsindustrin.

Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om villkor för oberoende härdkylning. De svenska kärnkraftverken ska, senast år 2020, ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning ska vara genomförd senast 2017.

INES-skalan graderar händelser med strålning

INES är en internationell skala som graderar den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av händelser med joniserande strålning. Skalan går från 1 till 7, där sju är allvarligast.

Vår tillsyn

Vi utövar tillsyn för att kontrollera om den som driver en kärnteknisk anläggning uppfyller våra regler och säkerhetskrav. Inom ramen för tillsynen kan vi ställa specifika krav på åtgärder och vi driver på tillståndshavarens säkerhetsarbete.