content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Anläggningar i Sverige / Clab

Clab

I Clab mellanlagras allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken. Varje år kan Clab ta emot 300 ton bränsle.

Vid Clab mellanlagras allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftreaktorerna samt vissa andra högaktiva komponenter. Clab ligger utanför Oskarshamn i anslutning till kärnkraftverket där. Clab är en förkortning för Centralt mellanlager för använt kärnbränsle och högaktiva reaktordelar.

År 2010 fanns drygt 5 000 ton använt kärnbränsle i Clab. Allt använt bränsle ska så småningom flyttas till slutförvaret när detta är tagit i drift. Clab öppnade 1985 och byggdes under 2000-talet ut för att idag ha en kapacitet på sammanlagt 8 000 ton. Clab kan ta emot 300 ton använt bränsle per år. En svensk kärnreaktor producerar mellan 15 och 25 ton per år.

Det högaktiva materialet förvaras i stora vattenfyllda bassänger cirka 50 meter under markytan. I bassängerna förvaras utbränt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk samt från alla svenska forsknings- och försöksreaktorer från 1950-talet och framåt. En mindre del bränsle har dock förts till upparbetning i England, Belgien och USA.  Vid Clab förvaras även andra högaktiva komponenter från reaktorernas innandöme, som uttjänta styrstavar.

Låg- och mellanaktivt material lagras inte på Clab, utan det slutförvaras direkt på SKB:s anläggning SFR som ligger i Forsmark.

Läs mer:

 Läs mer om slutförvaret  


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-08