content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Anläggningar i Sverige / Studsvik

Studsvik

I Studsvik utanför Nyköping ligger flera kärntekniska anläggningar. Många av dem är från 1950- och 60-talen när kärnkraften började utvecklas i Sverige. Idag är det Studsvik Nuclear AB och AB SVAFO som bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsvik.

Studsvik Nuclear AB arbetar främst med avfallsbehandling och hanterar avfall från kärnkraftverk och andra industrier som använder strålning i verksamheten. Företaget genomför också olika typer av materialundersökningar.

AB SVAFO ansvarar för att avveckla de anläggningar som användes under den tidiga forsknings- och utvecklingsperioden på 1950–1960-talen. Företaget tar också hand om avfallet från dessa anläggningar.  

Avfallsbehandling och återvinning av metall

I Studsvik Nuclear AB:s avfallsanläggningar behandlas radioaktivt avfall som är låg- och medelaktivt. Det är till exempel skyddskläder, förpackningsmaterial och skrotade delar från kärnkraftverk. Syftet är att minska avfallets volym, återvinna material eller stabilisera radioaktiviteten i avfallet. Skyddskläder och annat organiskt avfall förbränns. Metalliskt avfall dekontamineras, segmenteras och smälts ner för att separera radioaktiviteten från metallen och minimera mängden radioaktivt restavfall. Metallens innehåll av radioaktiva ämnen kontrolleras noggrant och stora delar av metallavfallet kan återvinnas.

När avfallet är färdigbehandlat på Studsvik returneras det till kunden. Organiskt material som har förbränts skickas tillbaka som aska. En del avfall från verksamhet i Sverige skickas istället till slutförvaret i Forsmark eller lagras vid Studsvik i avvaktan på framtida slutförvarslösningar. Mindre mängder av använt kärnbränsle som har undersökts i Studsvik transporteras till Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn.  

Laboratorieverksamhet

I Studsvik finns också ett antal laboratorier där olika typer av material testas för att se hur deras egenskaper påverkas under olika förhållanden. Material som undersöks är till exempel använt kärnbränsle och bränslekapslingar. Man mäter spricktillväxt och gör korrosionsstudier på både radioaktivt och icke-radioaktivt material. 

Historiskt avfall

Vid Studsvik behandlar och lagrar företaget AB SVAFO radioaktivt avfall från tidigare forsknings- och utvecklingsverksamheter i Sverige. Avfall från den här perioden kallas historiskt avfall. AB SVAFO hanterar även vätskeformigt radioaktivt avfall som uppkommer vid anläggningarna i Studsvik.

AB SVAFO ansvarar också för att avveckla de anläggningar som inte längre är i drift vid Studsvik.  Det är bland annat en reaktoranläggning från tidigt 1960-tal som stängdes 2005.  

Om företagen

Studsvik Nuclear AB är dotterbolag till Studsvik AB, en börsnoterad företagskoncern som erbjuder tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin, till exempel inom avfallshantering, avveckling, driftoptimering och teknik- och underhållstjänster. Förutom i Sverige har Studsvik-koncernen även anläggningar i Storbritannien och USA.

AB SVAFO ägs av de företagsgrupperingar som driver de svenska kärnkraftverken. 

Läs mer:

 Avveckling av kärntekniska anläggningar 


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-08