content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Det här övervakar vi / Fysiskt skydd

Fysiskt skydd

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer upp krav på det fysiska skyddet för kärntekniska anläggningar och transporter, till exempel skyddet mot angrepp och stöld av kärnämnen. Vi kontrollerar och följer sedan upp att kärnkraftindustrin uppfyller kraven. Vi ser också till att människan, tekniken och organisationen samspelar på ett sätt som gör att det fysiska skyddet fungerar som det är tänkt.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram regelverk för det fysiska skyddet av kärntekniska anläggningar utifrån den gällande lagstiftningen. Lagarna slår fast att den som bedriver kärnteknisk verksamhet ska vidta åtgärder mot till exempel sabotage. Det fysiska skyddet på anläggningarna består bland annat av staket, dörrar, lås och larm. Även arbetssätt och kompetens hos personalen som arbetar med att skydda anläggningen ingår i det fysiska skyddet.

Sedan händelserna vid World Trade Center i New York den 11 september 2001 har vi fokuserat mer än tidigare på skyddet mot handlingar som har som syfte att orsaka ett utsläpp. Vi ser löpande över risknivåerna tillsammans med Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen samt diskuterar hur vi ska utveckla våra föreskrifter.

Föreskrifterna fokuserar på att förebygga radioaktiva utsläpp till följd av sabotage och att förhindra stöld och kärnvapenspridning. Det finns i dagsläget föreskrifter för fysiskt skydd för kärntekniska anläggningar, och på sikt kommer vi även att utveckla föreskrifter om fysiskt skydd för strålkällor och andra radioaktiva ämnen och för transporter av sådana ämnen.

Kärnkraftindustrin ansvarar för säkerheten

De som är ansvariga för de kärntekniska anläggningarna är skyldiga att utforma skyddet så att de följer våra föreskrifter. Anläggningarna ska ha en godkänd plan för det fysiska skyddet och de ska också anmäla till oss när de förändrar skyddet. Vi har då möjlighet att granska de föreslagna förändringarna, och vid behov ställa ytterligare krav innan förändringarna genomförs.

Vi inspekterar och bevakar verksamheten på anläggningarna så att de upprätthåller det fysiska skyddet enligt våra föreskrifter. Exempelvis undersöker vi bevakningsutrustning och fysiska barriärer, hur instruktioner och åtgärdskalendrar är utformade, säkerhetsprövningar av personal och tillträdeskontroller. 

Fysiskt skydd vid transporter

Vi ger också tillstånd för transporter av kärnämnen, till exempel nytt kärnbränsle till kärnkraftverken eller använt kärnbränsle som ska transporteras från kärnkraftverket till mellanlagring i Clab, i Oskarshamn. Som villkor för tillstånden kräver vi att den som är ansvarig för transporten ska säkerställa att det inte blir några avbrott i transportkedjan, att man alltid ska veta var transporten befinner sig och att man ska ha vidtagit åtgärder för att förhindra stöld.

Samspelet människa–teknik–organisation är viktigt

En förutsättning för att skyddet ska fungera är att människorna som arbetar med det fysiska skyddet har goda förutsättningar att klara av sitt arbete. Därför granskar vi också skyddsverksamheten ur perspektivet människa–teknik–organisation (MTO). Vi kontrollerar till exempel att anläggningen har tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens och att de har bra arbetsförutsättningar.  Ett exempel på detta är larmoperatörerna i anläggningens bevakningscentral där all teknisk bevakningsutrustning övervakas.  


Senast uppdaterad/granskad 2013-04-24