content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Det här övervakar vi / Människa-Teknik-Organisation

Människa-Teknik-Organisation

Inga tekniska säkerhetssystem fungerar utan människorna och organisationen runt omkring. I vår tillsyn utgår vi därför från hur människorna jobbar och att kvalitet och säkerhet beror på både människorna, sammanhanget och organisationen, vid sidan av tekniken i sig. Vi har alltid det perspektivet när vi granskar allt från utformningen av kontrollrum till säkerhetskulturen och ledningssystemen på kärnkraftverken.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över hur människan, tekniken och organisationen (MTO) samverkar på de kärntekniska anläggningarna. Därför har vi både tekniska experter inom många olika områden och beteendevetare som samarbetar i tillsynen. På så sätt kan vi försäkra oss om att anläggningarna underhålls, utvecklas och drivs med en hög säkerhet. Det är viktigt att de som är ansvariga för anläggningarna arbetar med att kontinuerligt lära av erfarenheter, både egna och andras, och med att se till att det finns goda arbetsförutsättningar för medarbetarna och att de upprätthåller säkerhetskulturarbetet. 

Ledning och styrning i fokus

När vi bedriver tillsyn ur ett MTO-perspektiv fokuserar vi på ledning och styrning och på att följa upp att medarbetarna på en kärnteknisk anläggning ges rätt förutsättningar att arbeta säkert. Vi undersöker till exempel att de följer sitt ledningssystem, att de försäkrar sig om att de har tillräckligt med kompetens samt personella och ekonomiska resurser, att de upprätthåller en god säkerhetsmedvetenhet, att kontrollrummens utformas på ett sätt som ger goda arbetsförutsättningar och att man har ett bra system för anläggningsändringar, händelseutredningar och erfarenhetsåterföring. 

Under en inspektion fokuserar vi på verksamheten och att denna bedrivs med stöd av ledningssystem och nödvändiga instruktioner, att det är tydligt vem som har ansvar, och att reglerna för befogenheter och beslutsfattande är tydliga och fungerar väl. Vi granskar dokument som beskriver ledningssystem och instruktioner. Vi intervjuar på plats personal på alla nivåer i organisationerna om hur de bedriver arbetet och de förutsättningar de har för att detta kan bedrivas med hög säkerhet. Vi granskar och inspekterar både hur själva systemet ser ut och hur det fungerar i verkligheten. Anser vi att anläggningarna inte lever upp till kraven fattar vi beslut om att de ska ta fram åtgärder och genomföra dessa. 

Vår MTO-enhet är ett kompetensstöd till hela myndigheten, bland annat i frågor som rör sjukvård, annan yrkesverksamhet med strålning, fysiskt skydd, kärnavfall och slutförvar av använt kärnbränsle. 

Säkra förändringsarbetet

När ett kärnkraftverk behöver genomföra tekniska och organisatoriska förändringar måste ledningen tillförlitligt kunna införa och tillämpa förändringen på ett sätt som tar hänsyn till hur människor fungerar och arbetar. För detta behövs instruktioner och rutiner som är etablerade på anläggningarna som försäkrar att ändringsförslag tas fram på ett systematiskt sätt och säkerhetsgranskas innan en förändring förs in i anläggningen.

Anläggningarna måste också ha tillgång till den nödvändiga kompetensen för att genomföra en förändring. Sådan kompetens kan vara beteendevetenskaplig kompetens som exempelvis arbetspsykologer, organisationsvetare och kognitionsvetare. Det är viktigt att den beteendevetenskapliga kompetensen finns med på planeringsstadiet, i designen och genom hela processen till och med vid utvärderingen av förändringen. 

Anläggningarna ska arbeta på ett säkert sätt

Det finns många krav från myndigheten på anläggningarnas verksamhet. Vi har exempelvis krav på att medarbetarna ska ges rätta arbetsförutsättningar, att det ska finnas tillräcklig kompetens och bemanning, ledningssystem med nödvändiga instruktioner, tydligt definierat ansvar och befogenheter, oberoende säkerhetsgranskning och regelbundet återkommande internrevisioner så att förutsättningar finns att anläggningen bedrivs på ett säkert sätt. Sammantaget ska dessa förutsättningar leda till en bra säkerhetskultur. Anläggningarna har dessutom egna säkerhetskulturprogram för att aktivt arbeta med sin säkerhetskultur.  

Vi granskar också stora förändringsprojekt som moderniseringar och effekthöjningar ur MTO-perspektiv. Vi kan begära in information under olika skeden i förändringsprocessen. Vi granskar dock ändringarna först efter det att de har anmälts till myndigheten och är säkerhetsgranskade av dem själva.


Senast uppdaterad/granskad 2011-06-01