content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Det här övervakar vi / Nukleär icke-spridning

Nukleär icke-spridning

Kärnteknisk verksamhet i Sverige får inte bidra till spridning av kärnvapen i världen. Därför kontrollerar Strålsäkerhetsmyndigheten det kärnämne som finns i Sverige och övervakar exporten av kärnämnen och kärntekniska produkter. Vi samarbetar också med FN:s internationella atomenergiorgan IAEA och EU-kommissionen.

Sverige deltar i det internationella arbetet för att förhindra att kärnämnen och kärnteknisk utrustning hamnar i orätta händer. Med kärnämne menas uran, plutonium och torium, det vill säga ämnen som ingår i kärnvapen. Kärnteknisk utrustning är specialutrustning som används inom kärnkraftsindustrin. Alla som hanterar kärnämnen måste anmäla detta till oss och även ha en bokföring över sitt innehav. Även de som producerar kärnteknisk utrustning måste anmäla detta.

De som hanterar mest kärnämnen i Sverige är kärnkraftverken, centrallagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn, bränslefabriken Westinghouse samt Studsvik. Men även till exempel högskolor och industri som använder mindre mängder kärnämnen ska anmäla detta till oss.

Vi för ett register över alla aktörers innehav av kärnämne. Vi inspekterar också anläggningarna för att verifiera innehavarnas bokföring. Vi kontrollerar att materialet finns där det är sagt och att det används på rätt sätt.

Vi kräver också in annan information från anläggningarna. De ska till exempel rapportera vad alla byggnader på anläggningarna används till.

Vi granskar exporten

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar också exporten av kärnämne och kärntekniska produkter från Sverige och beslutar om exporten får ske. Svenska aktörer får bara exportera kärnämnen och kärnteknisk utrustning för fredliga ändamål. Vi bedömer från fall till fall om exporten är tillåten.

I några fall måste vi använda underrättelseinformation för att bedöma om produkten kommer att användas i enbart fredliga tillämpningar. Vi samarbetar med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST), Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Säkerhetspolisen (Säpo) Tullverket och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).  

Internationellt samarbete

Det internationella atomenergiorganet IAEA inspekterar de svenska kärntekniska anläggningarna. IAEA, som sorterar under FN, har rätt att genomföra inspektioner i landet i och med att Sverige har skrivit på icke-spridningsavtalet NPT. IAEA kontrollerar att Sverige uppfyller sina åtagande enligt NPT. Dessa inspektioner är ofta föranmälda i god tid men kan ibland vara oannonserade. Vi har regeringens uppdrag att representera Sverige vid IAEA-inspektionerna.

Även inspektörer från EU-kommissionen inspekterar de svenska kärntekniska anläggningarna. Dessa inspektioner har ägt rum sedan Sverige blev medlem i EU och skrivit under Euratomavtalet. EU:s inspektörer kontrollerar att anläggningarna använder sitt kärnämne på det sätt vi enligt Euratomavtalet förbundit oss att göra.

Strålsäkerhetsmyndigheten, IAEA och EU-kommissionen samarbetar vid inspektionerna. Om vi, IAEA eller EU-kommissionen hittar fel under inspektionerna tar vi först reda på varför det blivit fel. Oftast får vi tillräckliga förklaringar från de ansvariga på plats. Om vi inte får tillräckliga svar gör vi en uppföljning, till exempel en ny inspektion vid ett senare tillfälle. Vid allvarliga fel utfärdar vi ett föreläggande, som exempelvis kan säga att anläggningen måste införa bättre rutiner.

Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar även i olika internationella arbetsgrupper för att stärka och utveckla icke-spridningsfrågor. Ett exempel är ESARDA (European Safeguards Research and Development Association).

Läs mer:

 Om myndighetens internationella samarbete


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-05