content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Det här övervakar vi / Reaktorsäkerhet

Reaktorsäkerhet

För att kärnkraftverken ska vara säkra krävs såväl fysiska barriärer som effektiva säkerhetssystem och en organisation med tillräckliga resurser och god säkerhetskultur. Strålsäkerhetsmyndigheten inspekterar och kontrollerar alla delar som har betydelse för säkerheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar att kärnkraftverken upprätthåller ett bra skydd runt reaktorn. Skyddet är uppbyggt med barriärer och skyddssystem i olika nivåer enligt den så kallade djupförsvarsprincipen.

Djupförsvaret omfattar allt från säkra konstruktioner till samverkan mellan olika myndigheter för att begränsa skadorna om det värsta skulle hända. Principen innebär att de olika nivåerna är oberoende av varandra. Det innebär till exempel att brister i kontrollsystemen för driftstörningar inte får påverka säkerhetssystemen. 

Syftet med djupförsvaret är att:

  • förebygga fel genom robusta konstruktioner av hög kvalitet
  • motverka att tekniska eller organisatoriska fel leder till olyckor
  • lindra konsekvenserna av en eventuell olycka genom god krisberedskap 

Vi ansvarar för att ställa krav på säkerheten och kontrollera kärnkraftverkens eget arbete med reaktorsäkerheten.  

 

Nivå Funktion
Första Kvaliteten i anläggningen, dess drift och underhåll, för att förebygga driftstörningar som kan hota säkerheten
Andra
Kontroll över driftstörningar och möjligheten att upptäcka fel
Tredje Kontroll över förhållanden som kan uppkomma vid konstruktionsstyrande händelser
Fjärde Kontroll över och begränsning av förhållanden som kan uppkomma vid svåra haverier
Femte Lindrande av konsekvenser vid utsläpp av radioaktiva utsläpp

 

Djupförsvarsprincipen består av fem säkerhetsnivåer. Nivåerna ska vara oberoende av varandra, så att brister i en nivå inte påverkar en annan nivå. Utgångspunkten är att radioaktiviteten ska inneslutas, oavsett vad som händer på kärnkraftverket. Det inbegriper allt ifrån det innersta som är bränslets egen förmåga att innesluta radioaktiviteten till det yttersta som är reaktorinneslutningen och reaktorbyggnaden.

Robusta barriärer

Det finns fyra barriärer som omsluter varandra. Om en barriär inte fungerar tar nästa vid.

Första barriären är själva bränslekutsen, det vill säga materialet som binder fast de flesta radioaktiva ämnena. Bränslekutsen tål mycket höga temperaturer. Andra barriären är bränslekapslingen som består av gastäta metallrör runt kärnbränslet. Tredje barriären är primärsystemet som omsluter bland annat själva reaktorhärden. Primärsystemet består av reaktortanken och de rörsystem som hör till den. Reaktortanken är en kraftig barriär av 15–20 cm tjockt stål. Fjärde barriären är reaktorinneslutningen – en gastät byggnad av armerad betong och tätplåt som innesluter reaktorn.

De svenska reaktorerna har dessutom ett säkerhetsfilter. Filtret skyddar reaktorinneslutningen mot för höga tryck om alla säkerhetssystem ändå skulle sluta att fungera. Filtret hindrar 99,9 procent av de radioaktiva ämnena från att komma utanför anläggningen.

 Grafik: I ett kärnkraftverk finns flera säkerhetsbarriärer 

Effektiva system och rutiner

I djupförsvaret ingår tekniska säkerhetssystem som ska skydda reaktorns barriärer. Det gäller till exempel system för att snabbt kyla ner reaktorn med vatten om ett rör i primärsystemet går sönder. Säkerhetssystemens funktioner är följande:

  • snabbstoppa reaktorn (reaktivitetskontroll)
  • skydda reaktortanken mot övertryck (tryckavlastning)
  • skydda reaktorinneslutningen genom tryckavlastning (Pressure Suppression-principen, PS-principen)
  • kyla härden så att den inte smälter (härdnödkylning)
  • föra bort restvärme så att reaktorhärden inte smälter (resteffektkylning) 

För att utföra dessa uppgifter krävs både elkraftssystem och kontrollutrustning. En del funktioner som exempelvis snabbstopp och tryckavlastning, ska utföras inom några sekunder, medan andra funktioner är kopplade till ett långsammare förlopp. 

En viktig del i reaktorsäkerheten är att anläggningen måste tåla mänskliga fel. Därför kontrollerar vi också organisationen arbetar med att ge tillräckliga förutsättningar för att arbeta säkert. Vi kontrollerar till exempel att anläggningen har tillgång till tillräckligt mycket personal, att personalen har rätt kompetens och att det finns effektiva rutiner för att upptäcka och hantera fel. Det handlar med andra ord om följa upp hur organisationen upprätthåller en god säkerhetskultur samt att styrning och ledning fungerar.


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-24