content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Det här övervakar vi / Transporter

Transporter

I Sverige transporteras varje år flera tusentals kollin som innehåller radioaktiva ämnen. De flesta transporterna sker på väg, men det förekommer även transporter i luften och till sjöss. Ett fåtal sker på järnväg.

Kollit, det vill säga förpackningen med det radioaktiva innehållet, ska förhindra att det radioaktiva ämnet läcker ut och förhindra att skador orsakas på människor eller på miljö.

Radioaktiva ämnen används inom många områden och på många platser i samhället, till exempel inom sjukvård, forskning, kärnkraftsindustri och annan industri. Radioaktiva ämnen transporteras på olika sätt och är förpackade i olika typer av kollin beroende på bland annat mängden av det radioaktiva ämnet och dess egenskaper.

Transporter av kärnämne (kärnbränsle) kan vara ett kritiskt moment där det kan finnas risk för stöld. Den som ska transportera kärnämne eller kärnavfall måste alltid ansöka om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för transporten.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

För att få transportera kärnavfall, använt och oanvänt kärnbränsle samt råvaror och halvfabrikat för kärnbränsle i Sverige krävs särskilda tillstånd. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som utfärdar tillstånden. Tillstånd kan också behövas för transport av annat radioaktivt material.

För att en transport ska få ske krävs förutom transporttillstånd även att transportbehållaren är godkänd. Det finns internationellt överenskomna regler för vad olika typer av behållare får innehålla och den avgörande faktorn är att den ska skydda omgivningen från innehållet. Transportbehållare för fissilt material (materia som i sin rena form kan framkalla en självunderhållande kärnreaktion) ska vara godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Även behållare för annat radioaktivt material kan kräva myndighetens godkännande.

För införsel till, utförsel från eller transitering genom Sverige av radioaktivt material krävs ibland tillstånd beroende på vilken typ av material det gäller. Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar även dessa tillstånd.

Strålsäkerhetsmyndigheten är också tillsynsmyndighet för transporter av radioaktivt material.

Internationell transportkontroll

Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar i FN:s atomenergiorgan IAEA:s arbete för att påverka utformningen av de internationella transportbestämmelserna för radioaktivt material, som sedan inarbetas i svensk lagstiftning. De internationella transport­bestämmelserna innehåller förutom krav på själva behållaren en mängd administrativa krav och kompetenskrav. Bland annat har avsändaren ansvar att se till att behållaren endast innehåller det material som den är godkänd för och att transport­dokumenten är korrekta. Alla som är inblandade i transporter av radioaktivt material ska ha genomgått relevant utbildning. 

Myndigheten medverkar även i olika arbetsgrupper för att stärka säkerheten vid transporter av radioaktivt material, exempelvis 

  • IAEA:s Transport Safety Standards Committee.
  • Association of European Competent Authorities for the safe transport of radioactive material.

  Läs mer om transporter av radioaktivt material (för yrkesverksamma) 


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-24