content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk

Så fungerar ett kärnkraftverk

I de svenska kärnkraftverken finns två typer av reaktorer, nämligen kok- och tryckvattenreaktorer. Båda typerna är så kallade lättvattenreaktorer.

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas som driver en turbin. På turbinen sitter sedan en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Skillnaden mellan kraftverken är vilket bränsle som används för att koka vattnet. I ett kärnkraftverk används uranbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet.

Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras. I de svenska kärnkraftverken bromsas neutronerna upp med hjälp av vatten, lättvatten. Den här typen av reaktorer kallas därför för lättvattenreaktorer.

Lättvattenreaktorer är enklare och billigare än tungvattenreaktorer, men kräver anrikat uran för driften, medan tungvattenreaktorer kan använda naturligt uran.

Att ta tillvara energin i det upphettade vattnet görs enligt två olika principer i de svenska reaktorerna: kokvattenprincipen och tryckvattenprincipen. Av Sveriges totalt tio reaktorer som är i drift är sju kokvattenreaktorer och tre tryckvattenreaktorer.

Kokvattenreaktorer finns vid samtliga tre kärnkraftverk, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Tryckvattenreaktorerna finns vid Ringhals kärnkraftverk.


Senast uppdaterad/granskad 2013-04-25