content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Revision

Revision

Under en revision genomför kärnkraftverkets egen personal och inhyrda entreprenörer bränslebyte samt omfattande service och underhåll. Arbetena under revisionen sysselsätter ofta mellan 100 och 600 personer, men under en omfattande revision krävs ibland upp till 3 000 personer.

Revision är den term kärnkraftsindustrin använder för att beskriva vad som görs för att få en kärnkraftsanläggning klar för en ny driftperiod. För de svenska kärnkraftverken är en driftperiod normalt cirka elva månader. Ett stående inslag i en revision är bränslebyte. Det innebär att en viss andel av reaktorns bränslestavar byts ut för att reaktorn ska kunna vara i drift till nästa revision.

Revision kräver omfattande planering

En revision är ett stort projekt som kräver lång planering. Ofta börjar planeringsarbetet flera år innan revisionen. De svenska kärnkraftverken utför normalt sina revisioner under sommarhalvåret då elbehovet är som lägst. Men kärnkraftverken måste också ta hänsyn till andra saker som tillgång på revisionspersonal och leverantörer. Arbetena måste också planeras in tidsmässigt så att anläggningens säkerhetssystem finns tillgängliga under hela revisionen, i enlighet med de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten ställer.

Förutom planeringen av de tekniska uppgifterna under en revision kräver strålskyddsarbetet också omfattande förberedelser. Under en revision vistas många personer på anläggningen, tidvis på platser där de utsätts för strålning. Kärnkraftverken är därför skyldiga att innan revisionen rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten hur de planerar arbetena för att minimera stråldosen till personalen.

 Läs mer om strålskydd för personal

 Provningar och kontroller 

Under revisionen genomförs ett stort antal provningar av olika slag. Vissa provningar genomförs för att kontrollera om det har uppstått sprickor i bränslestavarna eller andra skador i reaktorn, vilka kan påverka säkerheten. Provningarna görs med metoder som inte ger materialskador, som till exempel ultraljud.

Andra provningar genomförs för att bland annat kontrollera att anläggningens säkerhetssystem fungerar på ett riktigt sätt. En del av dessa så kallade funktionsprovningar behöver inte göras under själva revisionen, utan kan göras när reaktorn är i drift, precis innan revisionen inleds eller direkt efter avslutad revision när reaktorn ska tas i drift.

Utöver provningar och kontroller byter man också ut packningsmaterial och filter samt olja och andra smörjmedel till anläggningens utrustning. Vissa komponenter byts ut enligt särskilda åldringshanteringsprogram i förebyggande syfte eller för att det kan vara svårt att få fram reservdelar.

Vid revisionen kan det uppkomma radioaktivt avfall, exempelvis utbytta komponenter. Detta avfall ska tas om hand enligt särskilda föreskrifter. Men detta sorterar under processen avfallshantering, och är inte en del av själva revisionen.

 Läs mer om avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar och övervakar 

Kärnkraftverken är inför en revision skyldiga att till Strålsäkerhetsmyndigheten anmäla arbeten som kan påverka säkerheten, till exempel ändringar i anläggningarna. Majoriteten av ett kärnkraftverks anläggningsändringar genomförs under revisionsperioden. Kärnkraftverken är skyldiga att själva granska dessa arbeten i flera steg innan genomförandet. Strålsäkerhetsmyndigheten i sin tur tar ställning till vilka anläggningsändringar som myndigheten behöver granska och granskar därför ett urval av dem. Personal från Strålsäkerhetsmyndigheten är också på plats under delar av revisionens förberedelser och genomförande.

Vissa typer av ändringar granskas och övervakas av ackrediterade kontrollorgan och ackrediterade laboratorier gör många av provningarna under en revision. Dessa organ och laboratorier är oberoende organisationer i så kallad tredjepartsställning. Det är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) som beslutar om ackreditering efter en ingående prövning av att de har resurser och kompetens för att utföra uppgifterna i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Experter från Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar därför också i dessa prövningar.


Senast uppdaterad/granskad 2013-06-10