content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete

Vårt säkerhetsarbete

Vår roll är att ställa krav på strålsäkerheten och följa upp att de som driver kärntekniska anläggningar uppfyller kraven och tar sitt ansvar för säkerheten. Det är alltid den som driver en kärnteknisk anläggning som har det fulla ansvaret för att den är säker och att personalen och omgivningen skyddas mot strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i huvudsak följande ansvarsområden när det gäller verksamheten i och runt kärntekniska anläggningar:

  • Att ställa krav på strålsäkerheten på de som driver kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar – från planering och uppförande till drift och avveckling.
  • Att följa upp så att de som driver kärnteknisk verksamhet följer de regler som gäller inom strålsäkerhetsområdet. Det är alltid den som driver anläggningen som ansvarar för strålsäkerheten – vi utövar tillsyn för att kontrollera att anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller.
  • Att bereda tillståndsansökningar och stegvis pröva kärnkraftverkens effekthöjningar.
  • Att representera Sverige i internationella samarbeten om strålsäkerheten i och runt kärntekniska anläggningar.
  • Att initiera och stödja forskning som utvecklar kunskapen och kompetensen om strålsäkerheten i kärntekniska anläggningar
  • Att stå för en del av Sveriges krisberedskap inom det kärntekniska området.

Det är regeringen och riksdagen och därmed i förlängningen svenska folket som är vår uppdragsgivare. Regeringen och riksdagen bestämmer vilken inriktning Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet ska ha och hur mycket den får kosta. Vår verksamhet finansieras genom tillsyns-, tillstånds- och forskningsavgifter som anläggningarna ska betala.

Vi skriver regler för säkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar egna strålsäkerhetsföreskrifter som vi ger ut i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling, SSMFS. De är regler som kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar måste följa. 

Föreskrifterna utgår från den svenska strålskyddslagen och kärntekniklagen samt internationella konventioner och avtal. De grundar sig också på de erfarenheter som vi får när vi inspekterar och granskar anläggningarnas säkerhet samt på internationella säkerhets standarder och på den forskning som vi deltar i eller följer inom kärnteknisk säkerhet.  

Vi skriver också så kallade Allmänna råd till säkerhetsföreskrifterna. De är till för att underlätta för dem som driver de kärntekniska anläggningarna att förstå och följa lagarna och föreskrifterna. 

Vi inspekterar, granskar och följer upp

Strålsäkerhetsmyndigheten inspekterar, granskar och följer upp de kärntekniska anläggningarnas strålsäkerhet. Vi granskar också strålsäkerheten kring transporter av radioaktiva ämnen och hanteringen av använt kärnbränsle och avfall. Vi kontrollerar att anläggningarna följer de krav som finns på olika delar av strålsäkerheten: kärnsäkerheten, strålskyddet för personalen som arbetar vid anläggningarna och för omgivningen samt det fysiska skyddet mot till exempel sabotage och angrepp. Vi övervakar även att kraven på att kontrollera att kärnbränsle och annat klyvbart material inte kommer på avvägar eller i orätta händer följs. Vi samarbetar med flera andra myndigheter som har hand om närliggande ansvarsområden, till exempel Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna vid anläggningarna. 

 Läs mer om hur vi bedriver tillsyn 

Vi prövar, granskar och godkänner effekthöjningar

När ett kärnkraftverk vill höja effekten i en reaktor, granskar Strålsäkerhetsmyndigheten ansökan om tillstånd som tillståndshavaren lämnar. Vi lämnar sedan ett yttrande till regeringen och ett till miljödomstolen. När regeringen och domstolen har beslutat om tillstånd prövar vi successivt om tillståndsvillkoren uppfylls. Samma regler och tillvägagångssätt gäller när någon vill bygga en ny kärnteknisk anläggning.

Läs mer om vår tillståndsprövning

Vi samarbetar internationellt

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar aktivt i ett internationellt samarbete för att öka strålsäkerheten och stärka arbetet för nukleär icke-spridning. På så sätt kan vi dra nytta av andra länders kunskap och erfarenheter samtidigt som vi delar med oss av våra egna.  

Strålsäkerhetsmyndigheten är aktiv inom flera internationella organisationer, exempelvis FN:s atomenergiorgan International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD:s Nuclear Energy Agency, NEA.  Dessutom samarbetar vi med många av våra systermyndigheter i andra länder.

 Läs mer om vårt internationella samarbete

Vi tar fram ny kunskap

Vi bedriver egna utredningar och vi finansierar ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vi ger forskningsuppdrag till externa forskare, utredare eller utvecklare. Vi deltar också i stora internationella forskningsprojekt inom exempelvis EU och OECD. 

Vi måste delta i forskningen inom kärnteknikområdet för att kunna upprätthålla den höga kompetensnivå vi behöver för att fungera som en expertmyndighet. Målet med den forskning som vi initierar och stödjer är också att den ska hjälpa oss att utveckla vår egen tillsyn.

Läs mer om vår forskning 

Vi är förberedda på kriser

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation är beredd dygnet runt om en olycka inträffar i en kärnteknisk anläggning, under transporter av radioaktivt material eller vid andra olyckor med strålning. Vår roll är att ge råd till framför allt länsstyrelsen om till exempel vilka åtgärder de kan vidta för att skydda befolkningen och om vad olyckan kan få för konsekvenser. Om en kärnkraftsolycka inträffar i ett annat land följer vi händelseutvecklingen för att kunna ge råd och rekommendationer till andra myndigheter som exempelvis utrikesdepartementet (UD) och för att hålla allmänheten och media informerade om det aktuella läget och dess konsekvenser.

Läs mer om vår beredskap 


Senast uppdaterad/granskad 2011-06-01