content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bereder tillståndsprövningar

Vi bereder tillståndsprövningar

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att granska kärnkraftsindustrins ansökningar om att få bygga om ett kärnkraftverk eller för att få bygga en ny anläggning. Det innebär att vi bedömer hur säkerhetskraven kommer att uppfyllas vid den nya anläggningen. Om ansökan beviljas av regeringen fortsätter vårt granskningsarbete. Vi prövar successivt att villkoren uppfylls till dess anläggningen tas i rutinmässig drift, då vår granskning övergår i löpande tillsyn.

När någon vill bygga en ny kärnteknisk anläggning bereder Strålsäkerhetsmyndigheten ansökan. Vi gör en första bedömning av hur den nya anläggningen kommer att uppfylla våra säkerhetskrav. Vi granskar och analyserar underlagen som beskriver var anläggningen kan komma att bli lokaliserad, hur den ska konstrueras, byggas och sedan drivas.

Som ett led i den första säkerhetsbedömningen ska även berörda svenska myndigheter och vissa myndigheter i grannländerna få lämna synpunkter. Skälet till detta är en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om att meddela varandra i säkerhetsfrågor som rör exempelvis ändringar i tillståndsvillkoren för kärnenergianläggningar vid gränserna till dessa länder.

Yttrande till regering och mark- och miljödomstol

Vi lämnar sedan ett yttrande till regeringen och till mark- och miljödomstolen. Om vi bedömer att säkerhetskraven kommer att uppfyllas föreslår vi i vårt yttrande att regeringen beslutar om att ge den sökanden tillstånd till verksamheten.  I yttrandet föreslår vi också att regeringen beslutar om de tillståndsvillkor som tillståndshavaren ska uppfylla. Regeringen prövar därefter ansökan enligt kärntekniklagen och miljödomstolen enligt miljöbalken. Samma regler och tillvägagångssätt gäller när ett kärnkraftverk vill höja den termiska effekten (effekthöjning).

När regeringen och domstolen har beslutat om tillstånd prövar vi successivt om tillståndsvillkoren uppfylls. Vårt gransknings- och analysarbete genomförs i flera steg. Vi granskar och analyserar säkerhetsredovisningar, annat tekniskt underlag, instruktioner, organisation, utbildning och träning av personal. Först därefter kan vi besluta om att godkänna att tillståndshavaren får gå från ett skede till ett annat i att bygga eller att ta anläggningen i drift.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar i följande steg:

En ny kärnteknisk anläggning:

  • om den kan börja byggas
  • om den kan tas i provdrift
  • om den kan tas i rutinmässig drift

Ombyggnad av befintligt kärnkraftverk för att höja effekten:

  • om anläggningen kan tas i provdrift vid en högre effekt
  • om anläggningen kan tas i rutinmässig drift vid en högre effekt

Den stegvisa prövningen följer internationell praxis och rekommendationer från det internationella atomenergiorganet, IAEA.

När en kärnteknisk anläggning är i rutinmässig drift börjar vi med vår löpande tillsyn.

Läs mer:

  Vårt arbete med tillståndsberedning och tillståndsprövning  


Senast uppdaterad/granskad 2015-03-12