content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi granskar moderniseringar

Vi granskar moderniseringar

Samtliga kärnkraftverk i Sverige har moderniserats sedan de togs i drift. Nu pågår ytterligare omfattande säkerhetsmoderniseringar. Moderniseringarna är ofta stora projekt som sträcker sig över många år. Vår roll är att granska arbetena och följa upp så att förändringarna genomförs på ett strålsäkert sätt.

Skälen till att kärnkraftverken moderniseras är flera. Strålsäkerhetsmyndigheten har skärpt kraven på säkerheten. Det har medfört att kärnkraftverken måste införa tekniska, organisatoriska och administrativa förbättringar som ökar säkerheten och tåligheten mot olika typer av störningar. De effekthöjningar som kärnkraftverken har genomfört och vill genomföra medför också att anläggningarna måste moderniseras för att kunna drivas med den högre effekten.

Moderniseringarna är extra viktiga nu eftersom reaktorerna är planerade att vara i drift under en längre tid än vad de ursprungligen konstruerades och säkerhetsanalyserades för.  Till exempel har utrustning blivit föråldrad och det kan vara svårt att hitta reservdelar. Dessutom är det svårt att upprätthålla kompetens inom gamla teknikområden.

Myndigheten ställer högre krav

Den 1 januari 2005 trädde nya föreskrifter i kraft som gäller konstruktion och utförande av kärnkraftreaktorer, SSMFS 2008:17 (tidigare benämnd SKIFS 2004:2). Syftet med föreskrifterna var att höja säkerheten och anpassa kraven till en modern nivå. Med de nya föreskrifterna skärptes myndighetens krav på säkerheten. Kärnkraftverken har sedan dess behövt vidta omfattande åtgärder för att uppfylla kraven och har för varje reaktor tagit fram en plan som specificerar vilka åtgärder som ska vara genomförda och när.

Flerårig process

En säkerhetsmodernisering pågår under flera år. Vi granskar arbetet i flera steg. Samma regler och tillvägagångssätt gäller vid en större modernisering av ett kärnkraftverk som när ett kärnkraftverk vill höja den termiska effekten (effekthöjning). Vid varje steg ger vi kärnkraftverket godkänt innan de kan gå vidare till nästa steg i processen. Vår granskningsprocess ser ut enligt följande:

  • Innan kärnkraftverket kan starta moderniseringsarbetet granskar vi en preliminär säkerhetsredovisning
  • Innan kärnkraftverket kan ta reaktorn i provdrift efter att moderniseringsarbetet är genomfört granskar vi en förnyad säkerhetsredovisning
  • Innan kärnkraftverket kan ta reaktorn i rutinmässig drift (oftast efter minst ett års provdrift) granskar vi en kompletterad säkerhetsredovisning

Alla delar granskas

I de inledande granskningarna tittar vi på att förutsättningarna är tillräckligt goda för att moderniseringsprojektet ska lyckas. Vi lägger extra stor vikt vid förändringar som har stor säkerhetspåverkan och vid frågor som är av principiell karaktär. Exempel på det är övergången från analog till digital teknik samt införandet av modernare styr- och regleringsutrustning.

Våra granskningar omfattar flera områden. Några exempel är:

  • uppfyller den tekniska lösningen kraven
  • är kvaliteten i ändringen säkerställd
  • är kraven på säkerhet uppfyllda under själva ändringsarbetet
  • är personalens arbetsinstruktioner anpassade efter moderniseringsarbetet
  • har personalen som arbetar i kontrollrummet tränat i en simulator
  • har övrig personal fått tillräckligt med utbildning

Genomförda och pågående moderniseringsarbeten

Samtliga kärnkraftverk behöver genomföra moderniseringar med anledning av de nya säkerhetsföreskrifterna. När föreskrifterna trädde i kraft 2005 beslutades att moderniseringsarbetena skulle vara genomförda på kärnkraftverken senast år 2013.

Fyra av Sveriges tio reaktorer har behövt genomgå ett omfattande moderniseringsarbete som medfört långa perioder då de har varit tagna ur drift. Reaktorerna är Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2. Ringhals avslutade sina stora moderniseringsarbeten år 2009. Vid Oskarshamn 1 var moderniseringen genomförd 2002 och vid Oskarshamn 2 ska enligt nuvarande tidsplan arbetet vara genomfört senast 2014. De yngsta reaktorerna, Forsmark 3 och Oskarshamn 3 uppfyllde däremot till stor del de nya säkerhetskraven och några stora omfattande omkonstruktioner har inte krävts. För reaktorerna, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1 och 2 har moderniseringsarbetet genomförts löpande med mindre förlängningar av den årliga revisionen då reaktorerna är avstängda för underhåll.

Omfattningen och resursåtgången för moderniseringsarbetena har underskattats vid så gott som alla kärnkraftverk, vilket har inneburit att säkerhetsförbättringar har införts senare än planerat. Men enligt tillståndshavarnas nuvarande planer ska de allra flesta förbättringarna vara genomförda under 2013. Myndigheten har dock godkänt att vissa åtgärder får genomföras senare.  


Senast uppdaterad/granskad 2013-03-12