content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Magnetfält och trådlös teknik / Magnetfält

Magnetfält

Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner. Magnetfälten från hushållsapparater är normalt mycket lägre än myndighetens referensvärden och innebär därför ingen hälsorisk.

Ju starkare ström, desto starkare är magnetfälten. Så fort du använder apparaterna alstrar de magnetfält. Magnetfältet upphör så snart du stänger av apparaterna.

Styrkan på magnetfälten avtar vanligtvis snabbt med ökat avstånd från källan.

Hälsorisker

Människan är anpassad till att leva i jordens statiska magnetfält och det har inte gått att påvisa skadliga effekter av statiska magnetfält som människor normalt kommer i kontakt med.

Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och kraftledningar kallas växlande magnetfält. Denna typ av magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid mycket starka fält, kan påverka kroppens nervsignaler. Det råder idag stor samstämmighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Däremot finns osäkerhet kring barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar.

Läs mer:

  Broschyren ”Magnetfält och hälsorisker”

Rapporten ”Magnetfält i bostäder” 

Råd

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält från kraftledningar på lång sikt inte helt kan uteslutas har svenska myndigheter valt att rekommendera en viss försiktighet både för allmänheten och i arbetslivet.

Därför ger Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket rekommendationer vid samhällsplanering och byggande.

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
  • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Åtgärderna måste kunna genomföras till rimliga kostnader.

I hemmet kan du själv minska exponeringen för magnetfält genom att öka avståndet till apparaten och stänga av apparater när du inte använder dem.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Vårt ansvar omfattar allmänhetens exponering, Arbetsmiljöverket ansvarar för magnetfält på arbetsplatser.


Senast uppdaterad/granskad 2013-10-18