content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon / Hälsorisker med radon

Hälsorisker med radon

Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Störst risk att drabbas har den som röker.

Radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket motsvarar ungefär 15 procent av alla lungcancerfall. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Sannolikheten för lungcancer vid förhöjda radonhalter är 25 gånger högre för den som röker jämfört med den som inte rökerDet finns ett samband mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Risken att drabbas av lungcancer är cirka 25 gånger högre för rökare än för människor som aldrig har rökt. Risken ökar med antalet cigaretter och radonkoncentrationen, men sjunker om man slutar röka. Grafen illustrerar risken att få lungcancer av radon fram till 75 års ålder.Cirka 450 av de som drabbas av lungcancer från radon är rökare. Lungcancer är den enda kända hälsorisken med radon.

Rökstopp minskar hälsorisken

Hälsoriskerna med radon beror på att radon och radondöttrar (som bildas när radon sönderfaller) följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen somRadon är en gas som finns i luften. När radon sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som följer med inandningsluften till luftrör och lungor radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som kan leda till lungcancer.

Även andra organ i kroppen får en stråldos från radonet, men där är risken för skador mindre.

  • Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas.
  • Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 går det på sikt att undvika omkring 200 lungcancerfall om året.
  • Om du röker är den mest effektiva åtgärden för att minska din radonrisk att sluta röka. Du bör dock fortfarande se till att radonhalten i bostaden är lägre än 200 Bq/m3.

Radon i vatten

En mycket stor del av hälsorisken med radon i vatten beror på att radongaser övergår till inomhusluften. Det sker när vattnet tappas upp och radonet andas in.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon som överförs från hushållsvatten till inomhusluft kan ge upphov till några tiotal av de 500 lungcancerfall som radon orsakar årligen i Sverige.

Källor:
Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies." av Sarah Darby m.fl.
Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks?" av Lars Barregård och Eva M Andersson
WHO handbook on indoor radon – a public health perspective
Strålmiljön i Sverige, SSI-rapport 2007:02, av Pål Andersson m.fl.


Senast uppdaterad/granskad 2017-02-22