content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon / Myndighetens uppdrag

Myndighetens uppdrag

Strålsäkerhetsmyndigheten följer kunskapsläget när det gäller hälsorisker med radon. Vi har också ansvar för utvecklingen av mätteknik och driver ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar. Dessutom vägleder vi kommunerna i deras tillsyn, samt ansvarar för information och utbildning inom radon.

Inom radonfrågan ansvarar Strålsäkerhetsmyndigheten för

  • mätteknisk kompetens och riskbedömning
  • information och utbildning
  • att driva ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar
  • att vägleda kommunerna i deras tillsynsarbete, när det gäller risker med radon och att göra mätningar.

Kommuner har tillsynsansvar inom radon. Vänd dig till din kommun om du har frågor kopplade till tillsynsansvaret.

Övriga myndigheters uppdrag:

Folkhälsomyndigheten: Har fastställt riktvärdet 200 Bq/m3 i befintliga bostäder och i skolor, förskolor och offentliga lokaler. Riktvärdet är den högsta tillåtna nivån av radon för inomhusluften på dessa platser.

Folkhälsomyndigheten (sedan den 1 januari 2014, tidigare Socialstyrelsen) vägleder också kommunerna i deras tillsynsarbete när det gäller hälsoskydd. Hälsoskydd är arbetet med skydda människor från att bli sjuka av faktorer i miljön.

Boverket: Har fastställt gränsvärdet 200 Bq/m3 i nybyggda bostäder. Boverket tar fram föreskrifter, blanketter och informationsmaterial om radonbidraget. Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från regeringen. Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidraget.

Se Boverkets webbsidor om radon för mer information.

Arbetsmiljöverket: Fastställer det hygieniska gränsvärdet för arbetsplatser, det vill säga den högsta tillåtna radonhalten i inomhusluften. Värdet är anpassat efter den tid en arbetstagare vistas på arbetsplatsen.

 Rikt- och gränsvärden för radon 

Dessutom bedriver Arbetsmiljöverket tillsyn gentemot arbetsplatser.

Sveriges geologiska undersökning (SGU): Kartlägger mark, bland annat när det gäller markens radioaktivitet.

Swedac: Granskar och godkänner laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten.

Livsmedelsverket: Handhar både gränsvärden för stora producenter (SLV FS 2001:30) och rekommendationer för små producenter (Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) när det gäller radioaktivitet i dricksvatten.


Senast uppdaterad/granskad 2017-08-21