content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon / Radonkällor

Radonkällor

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

Markradon

 • Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt, från 5000 till 200000 becquerel per kubikmeter (Bq/m3).
 • Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset.
 • Om marken släpper igenom luft och husets grund är otät har den radonhaltiga luften särskilt lätt att ta sig in. Inomhus kan radonhalten då bli hög. Ända upp till 80 000 Bq/m3 har förekommit.
 • Utomhus späds radonet snabbt ut.

En stor del av landets kommuner har låtit undersöka radonsituationen. De har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör du alltid mäta radon om du bor i en bostad med markontakt, oavsett om du bor i ett riskområde eller inte.

Byggnadsmaterial

 • Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder.
 • Blå lättbetong avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.
 • Har blå lättbetong använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag, kan det orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3.

Hushållsvatten

 • Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon.
 • Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls.
 • Vatten med radonhalter högre än ett par hundra becquerel per liter (Bq/l) förekommer i brunnar borrade i berg. Det finns även i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget.
 • Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen. Därför innehåller det mycket sällan höga radonhalter.

Radonhalten i brunnsvatten

 • Bergborrade brunnar kan ge vatten med radonhalter över 1000 Bq/l. Särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt.
 • Även i områden där berggrunden har låg halt av uran finns brunnar med höga radonhalter. Det beror på att det kan finnas uranförande sprickor i berget som leder vatten till borrhålet.
 • I grävda brunnar som tar sitt vatten från omgivande jordlager är halterna betydligt lägre än i bergborrade brunnar. Radonhalten i grävda brunnar ligger vanligtvis inom intervallet 10-300 Bq/l.

När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 becquerel per liter ger det upphov till en radonhalt på cirka 100 Bq/m3 i inomhusluften.


Senast uppdaterad/granskad 2014-11-05