content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon / Rikt- & gränsvärden

Rikt- och gränsvärden för radon

Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon i sin bostad är att mäta. Det är bäst att mäta i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

För att minimera hälsorisker till följd av radon sätter svenska myndigheter upp rikt- och gränsvärden.  De talar om hur hög halten av radon som mest får vara i inomhusluft och vatten. Om den är högre än rikt- eller gränsvärdet kan den som äger bostaden bli tvungen att vidta åtgärder.

Rikt- och gränsvärdena är fastställda i samråd mellan bland andra följande myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten (sedan den 1 januari 2014, tidigare Socialstyrelsen) och Arbetsmiljöverket.

Tänk på att mäta radon i bostaden

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.

Att mäta radon

Rikt- och gränsvärden för radon i inomhusluft
200 Bq/m3 Riktvärde för radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16 
200 Bq/m3 Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader.
Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2011:26 (BBR 19) 

0,36 x 106 Bq h/m3 och år.

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:7

2,1 x 106 Bq h/m3 och år.

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller förunderjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord. Detta motsvarar en radonhalt på ca 1300 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för anläggningsarbete under jord är 36 timmar per vecka).
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:7

0,72 x 106 Bq h/m3 och år.

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller vid underjordsarbete i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar. Detta motsvarar en radonhalt på ca 400 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar.
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:7

 

Rikt- och gränsvärden för radon i vatten
100 Bq/l Gränsvärde för radon i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning. Det betyder att det inte är hälsofarligt att dricka vattnet, men att det kan bli om halten av radon skulle stiga. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 
1000 Bq/l Gränsvärde för radon i dricksvatten. Gräns för otjänligt, alltså vatten som kan vara hälsofarligt att dricka. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 
 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16 
0,1 mSv/år Total indikativ dos, TID. Riktvärdet 0,1 mSv betyder att detta är den högsta dos av radioaktivitet som en människa bör få i sig via dricksvattnet under ett år.
 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 

Det finns även ett riktvärde för gammastrålning (en typ av strålning som har förmågan att skada kroppens celler) i nya byggnader. Byggnadsmaterialet blå lättbetong avger gammastrålning, dock i så låg grad att den vanligtvis inte är hälsofarlig. Men om värdet är högre än 0,3 mikrosievert i timmen (0,3 µSv/h) bör även radonhalten i inomhusluften mätas. 

Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2011:26 (BBR 19)

Räkna ut värdet för fritidsboende

Rikt- och gränsvärdena för vatten är satta för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende eller vattenanvändning som inte avser användning året om. Men du kan använda nedanstående formel för att räkna om vattenförbrukningen på ditt fritidsboende. Då kan du också tillämpa rikt- och gränsvärdena:

Effektiv radonhalt, Bq/l (radonhalten i vatten i Bq/l) x tiden i fritidsboendet i dagar/365 dagar.

Har du i din sommarbostad vatten med 1000 Bq/l som du använder fem veckor om året, motsvarar det cirka 100 Bq/l under hela året.


Senast uppdaterad/granskad 2016-11-24