content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / Myndighetens UV-arbete

Myndighetens UV-arbete

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att minska antalet fall av hudcancer som är orsakade av UV-strålning. Bland annat gör vi riskbedömningar och tar fram råd och bestämmelser. Vi gör också insatser för att öka kunskapen om riskerna med solen och solariesolning.

En av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter är att främja hälsa och motverka ohälsa. En viktig del i myndighetens UV-arbete är därför att öka kunskapen om riskerna med UV-strålning.

Svenskarnas solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer. Därför är arbetet med information och utbildning för att förändra människors solbeteende också mycket viktigt.

Färre hudcancerfall i Sverige

Ett övergripande mål för vårt UV-arbete är att antalet fall av hudcancer orsakade av UV-strålning inte ska vara fler år 2020 än år 2000. Målet är formulerat inom ramen för Säker strålmiljö, som är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

 Läs mer om Säker Strålmiljö

Årlig rapport om kunskapsläget

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar förbyggande och pådrivande på olika nivåer inom UV-området. Vi gör riskbedömningar och tar fram råd och bestämmelser som ska bidra till att minska de skadliga effekterna från UV-strålning. Med stöd från vårt vetenskapliga råd för UV-frågor följer vi forskningen inom området. Rådet sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Läs mer om UV-rådet

Solhälsningen bild ur

Barn i fokus

I vårt informationsarbete prioriterar vi barn upp till tolv år samt vuxna runt barn. Orsaken är att det är viktigt att grunda goda vanor tidigt i livet. Dessutom har barn känsligare hud än vuxna. Vi samarbetar bland annat med andra myndigheter och organisationer för att nå ut med våra rekommendationer och solråd.

Informationsmaterial om solen

Sedan 2006 samarbetar vi till exempel med Svenska livräddningssällskapet som varje år lär tusentals barn att simma. Genom samarbetet ska barnen också lära sig att vistas på rätt sätt i solen.

 Länk till Svenska livräddningssällskapet  

Solvanor kartläggs årligen

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en årlig undersökning om svenskarnas solvanor, i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanlagt tillfrågas 2 000 personer i åldern 18–74 år. Resultatet rapporteras varje år som en del i uppföljningen av Säker strålmiljö.

  Läs mer om Säker strålmiljö på Naturvårdsverkets webbplats

Vi tar fram regler

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram regler och föreskrifter för verksamheter som hanterar strålning. Det gör vi med stöd av strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

Vi fungerar också som remissinstans vid nya lagförslag. Vi har till exempel tagit fram särskilda regler som solarieinnehavare ska följa. Vi har även rekommenderat att en åldersgräns på 18 år införs för att få sola solarium.

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder även andra myndigheter i deras tillsyn vid verksamheter där strålning förekommer. Bland annat ger vi stöd till kommunerna som sedan hösten 2007 har ansvar för tillsynen över solarier.


Senast uppdaterad/granskad 2014-11-10

Ladda ner ”Min soltid”

För att skanna koden med mobilen behöver du en app som kan läsa streckkoder.

Länkar